1. Продукти
 2.   Електронна таблица
 3.   GO
 4.   Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Aspose.Cells Cloud SDK for Go

 
 

Отидете на API за създаване и конвертиране на електронни таблици в Excel

Създавайте, модифицирайте, манипулирайте, отпечатвайте, анализирайте, разделяйте, обединявайте и конвертирайте Excel Spreadsheet документи в облака с помощта на Go Excel библиотека.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go е мощно и надеждно базирано на облак решение, което позволява на разработчиците на софтуер да работят с Excel файлове в облака. Едно от основните предимства на използването на Aspose.Cells Cloud SDK за Go е, че той е базиран на облак. Това означава, че можете лесно да осъществявате достъп до вашите Excel файлове от всяко място и на всяко устройство. Така че потребителите не трябва да инсталират софтуер или да се тревожат за проблеми със съвместимостта на файловете и всичко се обработва безопасно в облака. SDK може да се използва за разработване на софтуерни приложения за широк набор от операционни системи, като Windows, Linux, Mac OS и много други.

Aspose.Cells Cloud SDK за Go включва богат набор от функции, които могат да помогнат на разработчиците на софтуер при автоматизирането на много задачи, свързани с Excel, като извършване на сложни изчисления, форматиране на клетки, добавяне на диаграми и много други. Той е много лесен за работа и осигурява поддръжка за някои популярни файлови формати на Microsoft Excel като XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML, DIF, PDF, XPS, TIFF, SVG, SXC, FODS и много други. С помощта на Aspose.Cells Cloud SDK разработчиците на софтуер могат да защитят своите Excel файлове с парола, както и да премахнат защитата на файлове, които са били защитени с парола.

Aspose.Cells Cloud SDK за Go е много лесен за работа и включва няколко разширени функции, позволяващи на разработчиците на софтуер да манипулират електронни таблици на Microsoft Excel, като например прилагане на автоматично филтриране, работа с обобщени таблици, управление на условно форматиране, конвертиране на ListObject или таблица в диапазон от клетки, управление на редове и клетки, търсене и заместване на текст в работен лист на Excel, добавяне на фон в работната книга, вмъкване на форма в работен лист, добавяне на обобщена таблица в работен лист в Excel, скриване на редове в работен лист в Excel, автоматично побиране на колони в работната книга и много други.

Previous Next

Първи стъпки с Aspose.Cells Cloud SDK за Go

Препоръчителният начин за инсталиране на Aspose.Cells Cloud SDK за Go е използването на GitHub. Моля, използвайте следната команда за гладка инсталация.

Инсталирайте Aspose.Cells Cloud SDK за Go през GitHub

go get -u github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/cellsapi 
Можете също да го изтеглите директно от страницата за пускане на продукта на Aspose.

Защита на Excel файл чрез Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK включва много полезна функция, която позволява на разработчиците на софтуер да защитават Excel Spreadsheet от неоторизиран достъп в техните собствени Go приложения. Библиотеката включва различни функции за защита на електронни таблици на Excel, като добавяне на цифров подпис за работна книга на Excel, защита на файлове на Excel без използване на хранилище, шифроване на работни книги на Excel, дешифриране на работни книги на Excel, премахване на защитата на работни книги на Excel, отключване на файлове на Excel без използване на хранилище и т.н. Следващият пример показва как разработчиците на софтуер могат да добавят цифров подпис към своята работна книга на Excel в Go приложения.

Добавете цифров подпис за работна книга на Excel чрез GO

package main
import (
"os"
asposecellscloud "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v22"
)

func main() {
instance := asposecellscloud.NewCellsApiService(os.Getenv("ProductClientId"), os.Getenv("ProductClientSecret"))
uploadOpts := new(asposecellscloud.UploadFileOpts)
uploadOpts.Path = "roywang.pfx"
file, err := os.Open("roywang.pfx")
if err != nil {
return
}
_, _, err = instance.UploadFile(file, uploadOpts)

if err != nil {

return

}

requestOpts := new(asposecellscloud.CellsWorkbookPostDigitalSignatureOpts)
requestOpts.Digitalsignaturefile = "roywang.pfx"
requestOpts.Folder = "CellsTests"
requestOpts.Name = "Book1.xlsx"
requestOpts.Password = "123456"
_, _, err = instance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(requestOpts)

if err != nil {
return

}

}

Експортиране на работна книга на Excel и вътрешни обекти чрез Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK включва много мощни функции за експортиране на работна книга на Excel и нейните вътрешни обекти в други поддържани файлови формати в Go приложения. Позволява експортиране на работна книга, списък-обект, диаграма, форма, картина и много други обекти от excel файл в определен формат, като PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS и така нататък. Следващите примери демонстрират как да експортирате работната книга на Excel в PDF формат с помощта на команди Go.

Експортирайте работната книга на Excel в PDF формат чрез Go API

outputFile := "Book1.pdf"

pdfSaveOptions := &models.PdfSaveOptions{
  OnePagePerSheet:  true,
  Quality:     "Print",
  SecurityOptions: &models.PdfSecurityOptions{ 
    // set PDF security options if needed
  },
}

exportRequest := &cellsapi.PostWorkbookSaveAsRequest{
  Name:      "Book1.xlsx",
  Newfilename:  outputFile,
  SaveOptions:  pdfSaveOptions,
  Folder:     "input",
  Format:     "pdf",
}

_, _, err = cellsApi.PostWorkbookSaveAs(context.Background(), exportRequest)
if err != nil {
  fmt.Println("Error:", err)
  return
}

Създаване и управление на работна книга на Excel чрез Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK позволява на разработчиците на софтуер да създават и променят работна книга на Excel, без да използват Microsoft Office Excel или друго приложение. Библиотеката включва различни функции за работа с работни листове на Excel, като генериране на празна работна книга на Excel, създаване на работна книга на Excel от шаблонен файл, добавяне на нов работен лист към съществуваща работна книга, преименуване на работен лист, вмъкване на диаграма в съществуваща работна книга, генериране на работна книга на Excel от смарт шаблон за маркер и много други.

Създайте нова работна книга на Excel чрез Go API

ctx := context.Background()
request := &models.PutWorkbookCreateRequest{
  Name: "MyWorkbook.xlsx",
}
response, _, err := cellsApi.PutWorkbookCreate(ctx, request)
if err != nil {
  fmt.Println("Error creating workbook:", err)
  return
}
fmt.Println("Workbook created successfully:", response.Status)

Създаване и управление на редове/колони чрез Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK улеснява разработчиците на софтуер да работят с редове и колони на работни листове на Excel с помощта на Go команди. Библиотеката поддържа добавяне на празни редове или колони в работен лист на Excel, изтриване на избрани редове или колони от работен лист, копиране на редове или колони в работен лист, скриване на редове или колони в работен лист в Excel, автоматично побиране на редове или колони в работна книга на Excel, групиране на редове или колони в работен лист на Excel и много други.

Копиране на ред от едно местоположение на друго в работен лист с помощта на Go SDK

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/model"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api/cellsapi"
)
func main() {
  // Set up authentication and initialization
  configuration := cellsapi.NewConfiguration()
  configuration.AppKey = "your_app_key"
  configuration.AppSid = "your_app_sid"
  cellsAPI := api.NewCellsApiWithConfig(configuration)
  // Copy the row from source location to destination location
  sourceWorksheet := "Sheet1"
  sourceRowIndex := int32(1)
  destinationRowIndex := int32(2)
  copyOptions := &model.CopyOptions{
    ColumnNumber: nil,
    DestinationWorksheet: nil,
    Range: "",
    RowNumber: &destinationRowIndex,
    Worksheet: &sourceWorksheet,
  }

  _, err := cellsAPI.PostWorksheetRows(context.Background(), "test.xlsx", sourceWorksheet, sourceRowIndex, 1, copyOptions)

  if err != nil {
    fmt.Println("Error: ", err)
    os.Exit(1)
  }

  fmt.Println("Row copied successfully")
}
 Български