1. Προϊόντα
 2.   Εικόνα
 3.   .NET
 4.   SmartCrop.net
 
  

Βιβλιοθήκη ανοικτού κώδικα .NET για επεξεργασία εικόνων

Open Source .NET API για το Content Aware Image Dropping

Τι είναι SmartCrop.net;

Το SmartCrop.net είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα API που επιτρέπει στον .NET προγραμματιστή να καλλιεργεί τις εικόνες αυτόματα. Πρόκειται για ένα λιμάνι .NET Standard του smartcrop.js. Το API είναι ενημερωμένο για το περιεχόμενο και χρησιμοποιεί ένα σύνολο αλγορίθμων για να καλλιεργήσει εικόνες. Το API ανιχνεύει αυτόματα το πρόσωπο χρησιμοποιώντας έναν απλό, σχετικά γρήγορο, μικρό και γενικό αλγόριθμο. Βρίσκει το πρόσωπο βρίσκοντας περιοχές με χρώμα όπως το δέρμα. Το API εφαρμόζει ένα σύνολο αλγορίθμων όπως η εύρεση περιοχών με υψηλή ανάλυση, η εύρεση άκρων και δημιουργεί ένα σύνολο υποψήφιων καλλιεργειών.

Previous Next

Ξεκινώντας με SmartCrop.net

Ο προτεινόμενος τρόπος εγκατάστασης SmartCrop.net μέσω NuGet. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να την εγκαταστήσετε.

Εγκαταστήστε SmartCrop.net μέσω NuGet

Install-Package Smartcrop.net -Version 1.0.2-beta

Εικόνες Smart Crop μέσω δωρεάν C API

Η βιβλιοθήκη open-source SmartCrop.net επιτρέπει σε .NET προγραμματιστές να αναπτύξουν έξυπνες εικόνες καλλιέργειας προγραμματικά. Με βάση τον API αλγόριθμο, το API βρίσκει περιοχές κορεσμού, βρίσκει χρώμα με αποχρώσεις του δέρματος και βρίσκει άκρες και παρέχει μια έξυπνη εικασία για να καλλιεργήσει την εικόνα. Χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο κώδικα, μπορείτε εύκολα να πάρετε μια έξυπνη καλλιέργεια για την εικόνα σας.

Έξυπνη εικόνα Crop στα .NET

 1. Ανοίξτε την εικόνα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο File.Opened() και περάστε το ψευδώνυμο
 2. Βρείτε την καλύτερη καλλιέργεια χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ImageCrop(200, 200).Crop (εικόνα). Η μέθοδος παίρνει ύψος και πλάτος ως επιχειρήματα
 3. Αποκτήστε την καλύτερη καλλιέργεια

Εικόνα σε .NET

using (var image = File.OpenRead("image.jpg"))
{
    // find best crop
    var result = new ImageCrop(200, 200).Crop(image);
    Console.WriteLine(
    $"Best crop: {result.Area.X}, {result.Area.Y} - {result.Area.Width} x {result.Area.Height}");
}
});
 Ελληνικά