1. Προϊόντα
 2.   Παρουσίαση
 3.   Swift
 4.   Aspose.Slides Cloud SDK for Swift

Aspose.Slides Cloud SDK for Swift

 
 

Μετακινήστε το SDK για ανάγνωση, εγγραφή και εξαγωγή παρουσιάσεων

Swift Cloud API για δημιουργία, ανάγνωση, διαχείριση και μετατροπή PowerPoint (PPT, PPTX), OpenOffice (ODP) στο cloud.

Το

Aspose.Slides Cloud SDK για Swift είναι ένα ολοκληρωμένο SDK cloud που επιτρέπει στους προγραμματιστές του Swift να αλληλεπιδρούν με το Aspose.Slides Cloud API και δημιουργία, τροποποίηση και μετατροπή παρουσιάσεων σε διάφορες μορφές, όπως το PowerPoint (PPT, PPTX), το OpenOffice Impress (ODP) και πολλά άλλα. Αυτό το SDK απλοποιεί τη διαδικασία εργασίας με παρουσιάσεις και επιτρέπει στους προγραμματιστές να επικεντρωθούν στην βασική επιχειρηματική τους λογική. Το API υποστηρίζει την ανάγνωση και τη σύνταξη πολλών μορφών αρχείων παρουσίασης, όπως XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML και ούτω καθεξής.

Aspose.Slides Cloud SDK για Swift είναι πολύ εύκολο στον χειρισμό και έχει παράσχει διάφορες προηγμένες καθώς και βασικές λειτουργίες για εργασία με παρουσιάσεις PowerPoint στο cloud, όπως δημιουργία νέων παρουσιάσεων από την αρχή, τροποποίηση υπαρχουσών παρουσιάσεων, προσθήκη και αφαίρεση διαφανειών, προσθήκη και τροποποίηση κειμένου, εισαγωγή εικόνων και σχημάτων , προσθήκη γραφημάτων σε παρουσιάσεις, διαχείριση πινάκων μέσα σε παρουσιάσεις, εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών μορφοποίησης, αντιγραφή διάταξης διαφάνειας από την παρουσίαση πηγής, συγχώνευση πολλαπλών παρουσιάσεων, Ορισμός ή κατάργηση ιδιοτήτων εγγράφου παρουσίασης, εύρεση και αντικατάσταση κειμένου σε μια συγκεκριμένη διαφάνεια, χειρισμός ρύθμισης σελίδας, διαχείριση κεφαλίδας σελίδας & υποσέλιδο, χωρίζοντας την παρουσίαση σε πολλές και πολλά άλλα.

Το Aspose.Slides Cloud SDK για Swift παρέχει απρόσκοπτη ενοποίηση με το Aspose.Slides Cloud API για να επιτρέπει στους προγραμματιστές του Swift να εξάγουν παρουσιάσεις PowerPoint σε πολλές άλλες μορφές αρχείων, όπως HTML, PDF, POTX, PPSX, PPTM, PPSM, POTM, ODP , OTP, TIFF, XPS, JPEG, PNG, GIF, BMP, SVG, SWF και πολλά άλλα. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Slides Cloud SDK για Swift, οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν εύκολα να διαχειρίζονται κείμενο στις παρουσιάσεις τους και μπορούν εύκολα να προσθέσουν και να τροποποιήσουν το κείμενο, να αλλάξουν μορφοποίηση κειμένου, να ορίσουν στυλ γραμματοσειράς και χρώματα και να εκτελέσουν διάφορες λειτουργίες σε επίπεδο κειμένου, όπως προσθήκη υπερσυνδέσμων, διαχείριση κουκκίδες και αρίθμηση, και την εκτέλεση ορθογραφικού ελέγχου. Χάρη στο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και δυνατοτήτων του, αυτό το SDK διευκολύνει τους προγραμματιστές να εργάζονται με παρουσιάσεις, να δημιουργούν, να τις τροποποιούν και να τις μετατρέπουν σε διαφορετικές μορφές και να επικεντρώνονται στη βασική επιχειρηματική τους λογική.

Previous Next

Ξεκινώντας με το Aspose.Slides Cloud SDK για Swift

Ο προτεινόμενος τρόπος εγκατάστασης του Aspose.Slides Cloud SDK για το Swift είναι η χρήση του CocoaPods. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για ομαλή εγκατάσταση.

Εγκαταστήστε το Aspose.Slides Cloud SDK για Swift μέσω CocoaPods

target 'myproj' do
 ...
 pod 'AsposeSlidesCloud', '~> 22.6.0'
end
 
You can also download it directly from Aspose product release page.

Δημιουργία παρουσιάσεων PPT, PPTX μέσω Swift

Το Aspose.Slides Cloud SDK για Swift διευκολύνει τους προγραμματιστές λογισμικού να δημιουργούν καθώς και να διαχειρίζονται διάφορους τύπους παρουσιάσεων μέσα στις δικές τους εφαρμογές Swift. Οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να δημιουργήσουν μια κενή παρουσίαση με λίγες μόνο γραμμές κώδικα Swift. Υπάρχουν πολλά άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης που σχετίζονται με τη διαχείριση παρουσιάσεων, όπως εξαγωγή υπάρχουσας παρουσίασης σε άλλες μορφές αρχείων, άνοιγμα υπαρχουσών παρουσιάσεων, προστασία παρουσίασης με κωδικό πρόσβασης, δημιουργία νέας παρουσίασης με χρήση εγγράφου HTML, διαχωρισμός/συγχώνευση παρουσιάσεων, αναζήτηση κειμένου από αρχεία Excel , συμπίεση αρχείων Excel και πολλά άλλα.

Δημιουργήστε μια νέα παρουσίαση μέσω του Swift API

import Foundation
import AsposeSlidesCloud

let configuration = Configuration(appSid: "YourAppSid", appKey: "YourAppKey")
let slidesApi = SlidesAPI(configuration: configuration)

let createPresentationRequest = CreatePresentationRequest(name: "Test Presentation", password: "password", folder: "PresentationFolder")

slidesApi.createPresentation(request: createPresentationRequest) { (response, error) in
  if let error = error {
    print("Error Occured: \(error)")
  } else {
    print("Presentation Created: \(response?.name)")
  }
}

Προσθήκη και διαχείριση γραφημάτων σε Παρουσιάσεις μέσω Swift API

Το Aspose.Slides Cloud SDK για το Swift περιλαμβάνει υποστήριξη για εργασία με διαφορετικούς τύπους γραφημάτων εντός παρουσιάσεων PowerPoint (PPT, PPTX) και OpenOffice (ODP) στο cloud. Οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να δημιουργήσουν γραφήματα Coulmn, γραφήματα πίτας, γραφήματα με φυσαλίδες, διάσπαρτα γραφήματα, γραφήματα ηλιοφάνειας και πολλά άλλα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι χαρακτηριστικών που αποτελούν μέρος του API για το χειρισμό γραφημάτων σε παρουσιάσεις, όπως προσθήκη ή διαγραφή κατηγορίας γραφήματος, ρύθμιση ιδιοτήτων άξονα γραφήματος, ρύθμιση ιδιοτήτων υπομνήματος γραφήματος. Προσθήκη και αφαίρεση γραφήματος Σημεία δεδομένων, ρύθμιση ιδιοτήτων τοίχου ενός τρισδιάστατου γραφήματος και πολλά άλλα.

Πώς να τροποποιήσετε τις ιδιότητες ενός υπάρχοντος γραφήματος μέσω του Swift API;

let getRequest = GetSlidesShapeRequest(
  name: "presentation.pptx",
  slideIndex: 1,
  shapeIndex: 1
)

slidesAPI.getSlidesShape(request: getRequest) { response, error in
  if let error = error {
    print("Error retrieving chart: \(error)")
  } else if let shape = response?.shape {
    shape.chart.chartTitle = "Updated Title"
    
    let putRequest = PutUpdateShapeRequest(
      name: "presentation.pptx",
      slideIndex: 1,
      shapeIndex: 1,
      shape: shape
    )
    
    slidesAPI.putUpdateShape(request: putRequest) { response, error in
      if let error = error {
        print("Error updating chart: \(error)")
      } else {
        print("Chart updated successfully")
      }
    }
  }
}

Διαχείριση σχημάτων σε παρουσιάσεις μέσω Swift API

Το Aspose.Slides Cloud SDK για Swift επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να χειρίζονται δραστηριότητες που σχετίζονται με σχήματα μέσα στο PowerPoint και άλλους τύπους παρουσιάσεων με απλό και βολικό τρόπο. Οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Swift SDK για να δημιουργήσουν, να τροποποιήσουν και να διαγράψουν σχήματα, καθώς και να ορίσουν διάφορες ιδιότητες των σχημάτων. Υποστηρίζει την προσθήκη σχημάτων σε μια διαφάνεια, την εξαγωγή σχημάτων από μια διαφάνεια, την εργασία με σχήματα ομάδας, την προσθήκη εικόνας σε σχήμα, τη διαγραφή ανεπιθύμητων σχημάτων, την εισαγωγή σχημάτων από το SVG και πολλά άλλα. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς να προσθέσετε σχήμα σε μια διαφάνεια χρησιμοποιώντας εντολές Swift.

Πώς να προσθέσετε ένα σχήμα σε μια διαφάνεια μέσω του Swift API

let request = AddShapeRequest(name: "New Shape", slideIndex: 1, shape: Shape())
try asposeSlidesApi.addShape(request: request)

// Modify a shape

let request = UpdateShapeRequest(name: "Updated Shape", slideIndex: 1, shapeIndex: 1, shape: Shape())
try asposeSlidesApi.updateShape(request: request)

Προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση κειμένου σε Παρουσιάσεις μέσω Swift

Το Aspose.Slides Cloud SDK για Swift δίνει στους προγραμματιστές λογισμικού τη δυνατότητα να χειρίζονται κείμενο με διαφορετικούς τρόπους μέσα στις παρουσιάσεις τους στο PowerPoint. Το Swift API περιλαμβάνει πολλές δυνατότητες για εργασία με κείμενο μέσα σε παρουσιάσεις, όπως εισαγωγή νέας παραγράφου, ανάγνωση ιδιοτήτων παραγράφου, αφαίρεση εύρους παραγράφων από παρουσιάσεις, ανάγνωση στοιχείων κειμένου από παρουσίαση, αντικατάσταση κειμένου, επισήμανση κειμένου στην παρουσίαση και πολλά άλλα .

 Ελληνικά