Δωρεάν Βιβλιοθήκη JavaScript για μορφή αρχείου Excel XLSX

Το Open Source JavaScript API επιτρέπει την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων υπολογιστικών φύλλων, την προσθήκη νέων κελιών, την εισαγωγή νέων σειρών, τη συγχώνευση κελιών και γραμμών, τον πίνακα, από τον πίνακα και ούτω καθεξής.

Η βιβλιοθήκη Better-xlsx βοηθά τον προγραμματιστή λογισμικού να δημιουργήσει τη δική του εφαρμογή για εργασία με μορφή αρχείου Excel XLSX. Είναι μια πολύ απλή και ελαφριά βιβλιοθήκη καθαρής JavaScript που επιτρέπει στους προγραμματιστές να χειρίζονται πολύπλοκες λειτουργίες υπολογιστικών φύλλων με ευκολία. Η βιβλιοθήκη είναι πολύ ευέλικτη και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τις δικές τους προσαρμοσμένες λειτουργίες και να τις χρησιμοποιούν. Η βιβλιοθήκη μπορεί να στερείται λειτουργικότητας, αλλά περισσότερο γνωστή για την απλότητα και την καλύτερη απόδοση.

Υπάρχουν πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δημιουργία υπολογιστικών φύλλων του Excel, καθώς και ο χειρισμός είναι μέρος της βιβλιοθήκης, όπως πρόσβαση και ανάγνωση αρχείων XLSX, σύνταξη αρχείου υπολογιστικού φύλλου, διαχείριση κελιών και σειρών, προσθήκη νέων κελιών, εισαγωγή νέων σειρών, συγχώνευση κελιών και σειρές, στοίχιση στυλ, σε Πίνακας, από Πίνακας, εφαρμογή χρώματος φόντου, προσθήκη νέου φύλλου, περιγράμματος κελιού, φόντο γεμίσματος κελιών και πολλά άλλα.

Previous Next

Ξεκινώντας με το Better-xlsx

Ο προτεινόμενος τρόπος εγκατάστασης του Better-xlsx, είναι η χρήση npm, χρησιμοποιήστε το παρακάτω σενάριο για ομαλή εγκατάσταση.

Εγκατάσταση του Better-xlsx μέσω npm

$ npm install better-xlsx  

Μπορείτε να κατεβάσετε τη μεταγλωττισμένη κοινόχρηστη βιβλιοθήκη από το αποθετήριο GitHub και να την εγκαταστήσετε.< /p>

Δημιουργία υπολογιστικού φύλλου Excel XLSX μέσω JavaScript

Η βιβλιοθήκη JavaScript ανοιχτού κώδικα Better-xlsx βοηθά τους προγραμματιστές λογισμικού να δημιουργήσουν υπολογιστικά φύλλα συμβατά με Microsoft Excel XLSX χρησιμοποιώντας κώδικα JavaScript. Η βιβλιοθήκη υποστηρίζει λειτουργίες όπως η δημιουργία ενός νέου βιβλίου εργασίας από την αρχή, η προσθήκη φύλλων σε ένα φύλλο εργασίας, η εισαγωγή περιεχομένων στο φύλλο, η εφαρμογή μορφοποίησης σε αυτό, η εισαγωγή νέων γραμμών ή στηλών, η προσθήκη κειμένου ή εικόνων και πολλά άλλα.

Διαχείριση σειρών & Στήλες σε φύλλο εργασίας XLSX

Η βιβλιοθήκη Better-xlsx έχει παράσχει χρήσιμες λειτουργίες για τη διαχείριση γραμμών και στηλών σε ένα φύλλο εργασίας χρησιμοποιώντας κώδικα JavaScript. Η βιβλιοθήκη υποστηρίζει πολλές σημαντικές λειτουργίες για το χειρισμό σειρών και στηλών, όπως προσθήκη νέων γραμμών και στηλών, ορισμός ύψους της γραμμής, λήψη περιεχομένου σε μια γραμμή ή στήλη, εφαρμογή στυλ σε μια στήλη, συμπλήρωση γραμμής ή στήλης φύλλου, ορισμός πλάτους στήλης , και ούτω καθεξής.

Μορφοποίηση κελιών & Διαχείριση στο βιβλίο εργασίας του Excel

Η βιβλιοθήκη JavaScript ανοιχτού κώδικα Better-xlsx δίνει στους προγραμματιστές λογισμικού τη δύναμη να χειρίζονται τη μορφοποίηση κελιών και τη διαχείρισή της μέσα στις δικές τους εφαρμογές JavaScript. Η βιβλιοθήκη υποστηρίζει την εφαρμογή πολλαπλών στυλ σε κελιά του Excel με μερικές μόνο γραμμές κώδικα. Περιλάμβανε επίσης πολλά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με κελιά, όπως δημιουργία νέων κελιών, συγχώνευση κελιών, απόκρυψη κελιών, λήψη του στυλ κελιού, κατακόρυφη συγχώνευση με άλλα κελιά, λήψη της τιμής κελιού, ορισμός τύπου κελιού, ορισμός τιμών κελιών με τύπο αριθμού και πολλά περισσότερα.

 Ελληνικά