1. Προϊόντα
 2.   Υπολογιστικό φύλλο
 3.   Perl
 4.   Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

 
 

Δωρεάν Perl API για δημιουργία και μετατροπή αρχείων Excel

Perl REST API που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν, να επεξεργάζονται, να χειρίζονται και να μετατρέπουν υπολογιστικά φύλλα Microsoft Excel και OpenOffice εντός εφαρμογών που βασίζονται σε σύννεφο.

Στον σημερινό κόσμο που βασίζεται σε δεδομένα, τα υπολογιστικά φύλλα του Excel έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών λειτουργιών. Από την ανάλυση δεδομένων και την αναφορά έως τους σύνθετους υπολογισμούς, το Excel προσφέρει μια ευέλικτη πλατφόρμα για τη διαχείριση και το χειρισμό δεδομένων. Για να αξιοποιήσουν τη δύναμη του Excel στο cloud, οι προγραμματιστές μπορούν να στραφούν στο Aspose.Cells Cloud SDK για Perl. Αυτό το κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK) παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων και λειτουργιών για εργασία με αρχεία Excel, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε εφαρμογές Perl. Περιλαμβάνει υποστήριξη για ορισμένες δημοφιλείς μορφές αρχείων υπολογιστικών φύλλων, όπως XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT, HTML, MHTML και ούτω καθεξής.

Το Aspose.Cells Cloud SDK για Perl χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ των εφαρμογών σας Perl και των ισχυρών δυνατοτήτων του Aspose.Cells Cloud, μιας υπηρεσίας που βασίζεται σε σύννεφο για επεξεργασία αρχείων Excel. Με αυτό το SDK, οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να εκτελούν αβίαστα ένα ευρύ φάσμα εργασιών, όπως δημιουργία αρχείων Excel από την αρχή, τροποποίηση υπαρχόντων αρχείων Excel, μετατροπή αρχείων Excel σε πολλές άλλες υποστηριζόμενες μορφές αρχείων, εξαγωγή δεδομένων από υπολογιστικά φύλλα, δημιουργία αναφορών, δημιουργία οπτικά ελκυστικών γραφημάτων , προσθήκη γραφημάτων σε αναφορές excel, Προσθήκη ή αφαίρεση περιοχής κελιών για μορφοποίηση υπό όρους, Εισαγωγή ή διαγραφή, εισαγωγή ή συγχώνευση βιβλίων εργασίας, οριζόντια ή veAspose.Cells Cloud SDK για Perl

Οι εκτενείς δυνατότητες του Aspose.Cells Cloud SDK για Perl παρέχουν στους προγραμματιστές λογισμικού μια ισχυρή εργαλειοθήκη για εργασία με αρχεία Excel, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργούν αποτελεσματικές και πλούσιες σε δυνατότητες εφαρμογές με ευκολία. Το SDK παρέχει μια απλή και περιεκτική τεκμηρίωση API, μαζί με παραδείγματα κώδικα, διευκολύνοντας τους προγραμματιστές να ξεκινήσουν γρήγορα. Με απρόσκοπτη ενοποίηση, ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και εστίαση στην ασφάλεια, επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να δημιουργούν ισχυρές και αποτελεσματικές λύσεις που βασίζονται στο Excel στο cloud. Αυτό το Perl SDK με βάση το Cloud είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για κάθε προγραμματιστή της Perl που θέλει να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες διαχείρισης αρχείων του Excel.

Previous Next

Ξεκινώντας με το Aspose.Cells Cloud SDK για Perl

Για να χρησιμοποιήσετε το Aspose.Cells Cloud SDK για Perl, πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την Perl στο σύστημά σας. Ο προτεινόμενος τρόπος εγκατάστασης του SDK είναι η χρήση του Comprehensive Perl Archive Network (CPAN). Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για ομαλή εγκατάσταση.

Εγκαταστήστε το Aspose.Cells Cloud SDK για Perl T μέσω CPAN

cpan AsposeCellsCloud 

Μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε απευθείας από το GitHub.

Δημιουργία υπολογιστικού φύλλου Excel με διαφορετικούς τρόπους μέσω Swift API

Το Aspose.Cells Cloud SDK για Perl περιλαμβάνει πλήρη υποστήριξη για τη δημιουργία και τη διαχείριση εγγράφων υπολογιστικών φύλλων Excel σε διάφορες μορφές αρχείων εντός των εφαρμογών Swift. Η βιβλιοθήκη επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να δημιουργούν και να διαχειρίζονται βιβλία εργασίας με διαφορετικούς τρόπους, όπως δημιουργία άδειου βιβλίου εργασίας από την αρχή, δημιουργία βιβλίου εργασίας του Excel με πρότυπο έξυπνου δείκτη ή δημιουργία βιβλίου εργασίας Excel με αρχείο προτύπου, μέτρηση σελίδων σε βιβλίο εργασίας του Excel, ορίστε και διαγράψτε τον κωδικό πρόσβασης για ένα βιβλίο εργασίας του Excel, την αυτόματη προσαρμογή στηλών σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel και πολλά άλλα.

Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο Excel στο Cloud μέσω Perl API

Το Aspose.Cells Cloud SDK για Perl έχει συμπεριλάβει πολύ ισχυρή υποστήριξη για τη δημιουργία και χειρισμό υπολογιστικών φύλλων Excel σε διάφορες μορφές αρχείων όπως XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM κ.λπ. Το SDK επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να δημιουργούν νέα αρχεία Excel από την αρχή, να τροποποιούν υπάρχοντα, να εισάγουν εικόνες, να προσθέτουν νέο βιβλίο εργασίας, να συγχωνεύουν βιβλία εργασίας και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα απλό και διαισθητικό API. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε φύλλα εργασίας μέσω προγραμματισμού, να εισαγάγετε ή να διαγράψετε σειρές και στήλες, να εφαρμόσετε μορφοποίηση και να ορίσετε τύπους, μεταξύ άλλων λειτουργιών. Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν πώς οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να δημιουργήσουν ένα κενό βιβλίο εργασίας μέσα στις δικές τους εφαρμογές Perl.

Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο εργασίας μέσα στις εφαρμογές Perl

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorkbookCreateExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorkbookCreateRequest request = new PutWorkbookCreateRequest { name = "Book1.xlsx", folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorkbookCreate(request);
    }
  }
}

Μετατροπή υπολογιστικού φύλλου Excel σε άλλες μορφές μέσω Perl

Το Aspose.Cells Cloud SDK για Perl έχει συμπεριλάβει έναν πολύ ισχυρό μετατροπέα υπολογιστικών φύλλων που επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να φορτώνουν και να μετατρέπουν διάφορους τύπους υπολογιστικών φύλλων Excel σε πολλές υποστηριζόμενες μορφές αρχείων με λίγες μόνο γραμμές κώδικα Perl. Το SDK επιτρέπει την απρόσκοπτη μετατροπή μεταξύ διαφορετικών μορφών υπολογιστικών φύλλων, όπως XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, TXT, PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS και πολλά άλλα. Αυτή η ευελιξία εξασφαλίζει συμβατότητα σε διάφορα συστήματα και απλοποιεί την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πώς οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να μετατρέψουν ένα αρχείο Excel μέσω Perl API.

Πώς να μετατρέψετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel μέσω Perl API;

  @api = AsposeCellsCloud::CellsApi.new("appsid","appkey")
  my $format = 'pdf'; # replace NULL with a proper value
  my $password = undef; # replace NULL with a proper value
  my $out_path = undef; # replace NULL with a proper value
  my $Book1_data =undef;
  my @fileinfos = stat("D:\\Projects\\Aspose\\Aspose.Cloud\\Aspose.Cells.Cloud.SDK\\src\\TestData\\Book1.xlsx");
  my $filelength = @fileinfos[7];
  open(DATA, " $api, 'file'=>$name ,'folder' =>$folder) ; 
  $result = $api->cells_workbook_put_convert_workbook( workbook => $Book1_data, format => $format, password => $password, out_path => $out_path,folder =>$folder);conver

Εργασία με υπερσυνδέσμους σε αρχείο Excel

Οι υπερσύνδεσμοι σε αρχεία Excel παρέχουν έναν βολικό τρόπο για γρήγορη πλοήγηση σε άλλες τοποθεσίες, ιστότοπους ή αρχεία. Το Aspose.Cells Cloud SDK για Perl έχει παράσχει μερικές θαυμάσιες δυνατότητες για εργασία με αρχεία Excel που επιτρέπουν στους προγραμματιστές λογισμικού να κάνουν αποτελεσματικά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσθέτουν, να τροποποιούν και να αφαιρούν υπερσυνδέσμους σε φύλλα εργασίας του Excel μέσω προγραμματισμού με μερικές μόνο γραμμές κώδικα Perl. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να τροποποιήσουν υπάρχοντες υπερσυνδέσμους μέσα στις εφαρμογές τους Perl.

Πώς να τροποποιήσετε υπάρχοντες υπερσυνδέσμους μέσα στο αρχείο Excel μέσω Perl API;

use AsposeCellsCloud;

# Set up your credentials
my $api = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(client_id => "Your_App_SID", client_secret => "Your_App_Key");

# Specify the file name and worksheet name

my $filename = "sample.xlsx";
my $sheet_name = "Sheet1";
# Define the cell name of the hyperlink to be modified
my $cell_name = "A1";
# Define the new hyperlink URL and text
my $new_hyperlink_url = "https://www.updated-example.com";
my $new_hyperlink_text = "Updated Example Website";

# Update the hyperlink in the cell
my $response = $api->post_worksheet_hyperlink($filename, $sheet_name, $cell_name, $new_hyperlink_url, $new_hyperlink_text);

print "Hyperlink updated successfully.\n";

Δημιουργία και διαχείριση γραφημάτων μέσα στο αρχείο Excel μέσω Perl

Το Aspose.Cells Cloud SDK για Perl διευκολύνει τους προγραμματιστές λογισμικού να δημιουργήσουν ένα νέο γράφημα ή να τροποποιήσουν υπάρχοντα γραφήματα μέσα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel χρησιμοποιώντας εντολές Perl. Η δημιουργία οπτικά ελκυστικών γραφημάτων και γραφημάτων γίνεται εύκολη με τις δυνατότητες δημιουργίας γραφημάτων του SDK. Επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να δημιουργούν δυναμικά διαφορετικούς τύπους γραφημάτων, να προσαρμόζουν την εμφάνισή τους και να τα ενσωματώνουν σε αρχεία Excel ή να τα εξάγουν σε μορφές εικόνας. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς να προσθέσετε γράφημα στο φύλλο εργασίας του Excel μέσα στις εφαρμογές Perl.

Πώς μπορώ να προσθέσω γράφημα στο φύλλο εργασίας του Excel μέσω του κώδικα Perl;

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorksheetAddChartExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorksheetAddChartRequest request = new PutWorksheetAddChartRequest { name = "Book1.xlsx", sheetName = "Sheet4",
        chartType="pie",
        upperLeftRow = 5,
        upperLeftColumn = 5,
        lowerRightRow = 10,
        lowerRightColumn = 10,
        area = "C7:D11",
        isVertical = true, folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorksheetAddChart(request);
    }
  }
}
 Ελληνικά