سمعی APIهای فرمت فایل برای پایتون

 
 

API های رایگان پایتون برای فرمت های فایل صوتی

پخش، خواندن، ضبط، تبدیل، رمزگذاری و دستکاری فرمت های فایل صوتی با استفاده از API های منبع باز Python.

 فارسی