پست الکترونیک APIهای فرمت فایل برای C++

 
 

API های C++ منبع باز برای فایل های ایمیل

خواندن، نوشتن و استخراج پیوست‌ها از فایل‌های MSG و EML از طریق C++.

 فارسی