پست الکترونیک APIهای قالب فایل برای پایتون

 
 

API های منبع باز پایتون برای فایل های ایمیل

خواندن، نوشتن و استخراج پیوست‌ها از فایل‌های MSG از طریق پایتون.

 فارسی