پست الکترونیک APIهای قالب‌بندی فایل برای Swift

 
 

APIهای سوئیفت منبع باز برای فایل های ایمیل

خواندن، نوشتن و استخراج پیوست‌ها از فایل‌های MSG از طریق Swift.

 فارسی