تصویر APIهای فرمت فایل برای Ruby

 
 

APIهای روبی منبع باز برای پردازش تصویر 

ایجاد، ویرایش و دستکاری فرمت‌های فایل تصویر مانند PNG، JPEG، BMP، TIFF از طریق Ruby

 فارسی