Presentation APIهای فرمت فایل برای C++

 
 

C++ API برای اسناد ارائه

ایجاد، ویرایش، تبدیل و دستکاری فایل های ارائه Microsoft PowerPoint با استفاده از API های منبع باز C++.

 فارسی