ویدیو APIهای فرمت فایل برای C++

 
 

C++ API برای فرمت فایل ویدیویی

اجرا، ضبط، استخراج متادیتا، رمزگذاری و دستکاری فرمت های فایل ویدیویی با استفاده از API های منبع باز C++.

 فارسی