واژه پردازی APIهای قالب‌بندی فایل برای C++

 
 

ایجاد، تغییر و تبدیل اسناد Word

برای پردازش فایل‌های DOC و DOCX در داخل برنامه‌های خود، از میان درخواست‌ترین APIهای منبع باز C++ انتخاب کنید.

 فارسی