1. Produk
 2.   Hamparan
 3.   JavaScript
 4.   SheetJS JS-XLSX  

SheetJS JS-XLSX  

 
 

Perpustakaan JavaScript untuk Hamparan Excel

API JavaScript Sumber Terbuka untuk Mencipta, Menghuraikan, Mengunci & Membuka Kunci Buku Kerja Excel.

SheetJS JS-XLSX memudahkan pembangun JavaScript membaca dan menulis hamparan Excel pelbagai format fail. 

Ia memberikan pembangun keupayaan untuk mencipta buku kerja dari awal, menghuraikan helaian kompleks, menukar jadual HTML, membaca sel tertentu, menambah lembaran kerja baharu dan banyak lagi.

Previous Next

Bermula dengan SheetJS

Cuma tambahkan teg skrip berikut dalam penyemak imbas untuk bermula dengan SheetJS

Integrasi SheetJS

<script lang="javascript" src="/dist/xlsx.full.min.js"></script>

API JavaScript untuk Mencipta & Mengubah Suai Fail Hamparan

SheetJS JS-XLSX membolehkan membuat buku kerja baharu dari awal. Setelah dibuat pembangun boleh mengemas kini sifat buku kerja dengan mudah seperti tajuk, subjek, pengarang, dsb. Pembangun juga boleh mencipta lembaran kerja dan menambahkannya pada buku kerja kosong serta menetapkan nama pada helaian baharu dan menambah data sel menggunakan beberapa pilihan. 

Cipta XLSX - JavaScript

var fs = require('fs');
var XLSX = require('xlsx');
var wb = XLSX.utils.book_new();
wb.Props = {
  Title: "FileFomat",
  Subject: "Developer Guide"
};
wb.SheetNames.push("Test Sheet");
var ws_data = [['hello' , 'world']];
var ws = XLSX.utils.aoa_to_sheet(ws_data);
wb.Sheets["Test Sheet"] = ws;
var wbout = XLSX.write(wb, {bookType:'xlsx', type: 'binary'});

Menghuraikan Data Buku Kerja menggunakan JavaScript

SheetJS JS-XLSX boleh menghuraikan data buku kerja daripada aplikasi berasaskan web. Ia menyokong penukaran berbilang jadual pada halaman web kepada lembaran kerja individu, mengekstrak kod HTML daripada halaman dan banyak lagi.

Menghuraikan Buku Kerja & Ambil Data menggunakan API JavaScript

/**
 * Get the car data reduced to just the variables we are interested
 * and cleaned of missing data.
 */
async function getData() {
 /* fetch file */
 const carsDataResponse = await fetch('https://sheetjs.com/data/cd.xls');
 /* get file data (ArrayBuffer) */
 const carsDataAB = await carsDataResponse.arrayBuffer();
 /* parse */
 const carsDataWB = XLSX.read(carsDataAB);
 /* get first worksheet */
 const carsDataWS = carsDataWB.Sheets[carsDataWB.SheetNames[0]];
 /* generate array of JS objects */
 const carsData = XLSX.utils.sheet_to_json(carsDataWS);
 const cleaned = carsData.map(car => ({
  mpg: car.Miles_per_Gallon,
  horsepower: car.Horsepower,
 }))
 .filter(car => (car.mpg != null && car.horsepower != null));
 return cleaned;
}

Kunci dan Buka Kunci Sel Buku Kerja dalam Apl JavaScript

Kadangkala, anda perlu mengunci set sel tertentu dalam hamparan untuk melindungi hamparan daripada perubahan yang tidak diingini. SheetJS JS-XLSX memberikan pembangun keupayaan untuk mengunci dan membuka kunci sel Buku Kerja. Adalah berguna untuk melindungi sel tertentu, kerana anda boleh membenarkan pengguna membuat perubahan pada kebanyakan hamparan apabila diperlukan.

Sometimes, it is required to lock up a certain set of cells in a spreadsheet to protect spreadsheets from unintended changes. SheetJS JS-XLSX gives the developer the ability to lock and unlock Workbook cells. It is useful to protect certain sel, as you can let the users make changes to most of the spreadsheet when required.

 Melayu