1. Produkty
 2.   Arkusz
 3.   GO
 4.   Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Aspose.Cells Cloud SDK for Go

 
 

Przejdź do interfejsu API, aby tworzyć i konwertować arkusze kalkulacyjne Excel

Twórz, modyfikuj, manipuluj, drukuj, analizuj, dziel, łącz i konwertuj dokumenty arkuszy kalkulacyjnych Excel w chmurze za pomocą biblioteki Go Excel.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go to potężne i niezawodne rozwiązanie oparte na chmurze, które umożliwia programistom pracę z plikami Excel w chmurze. Jedną z głównych zalet korzystania z pakietu Aspose.Cells Cloud SDK dla Go jest to, że jest on oparty na chmurze. Oznacza to, że możesz łatwo uzyskać dostęp do plików Excel z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu. Dzięki temu użytkownicy nie muszą instalować żadnego oprogramowania ani martwić się problemami ze zgodnością plików, a wszystko jest bezpiecznie obsługiwane w chmurze. Zestawu SDK można używać do tworzenia aplikacji dla szerokiej gamy systemów operacyjnych, takich jak Windows, Linux, Mac OS i wielu innych.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go zawiera bogaty zestaw funkcji, które mogą pomóc twórcom oprogramowania w automatyzacji wielu zadań związanych z programem Excel, takich jak wykonywanie skomplikowanych obliczeń, formatowanie komórek, dodawanie wykresów i wiele więcej. Jest bardzo łatwy w obsłudze i zapewnia obsługę niektórych popularnych formatów plików Microsoft Excel, takich jak XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML, DIF, PDF, XPS, TIFF, SVG, SXC, FODS i wiele innych. Korzystając z oprogramowania Aspose.Cells Cloud SDK, programiści mogą chronić swoje pliki Excel hasłem, a także usuwać ochronę plików chronionych hasłem.

Aspose.Cells Cloud SDK dla Go jest bardzo łatwy w obsłudze i zawiera kilka zaawansowanych funkcji umożliwiających twórcom oprogramowania manipulowanie arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel, takich jak stosowanie automatycznego filtrowania, obsługa tabel przestawnych, zarządzanie formatowaniem warunkowym, konwertowanie obiektu ListObject lub tabeli na zakres komórek, zarządzanie wierszami i komórkami, wyszukiwanie i zastępowanie tekstu w arkuszu programu Excel, dodawanie tła w skoroszycie, wstawianie kształtu w arkuszu, dodawanie tabeli przestawnej w arkuszu programu Excel, ukrywanie wierszy w arkuszu programu Excel, automatyczne dopasowanie kolumn w skoroszycie i wiele innych.

Previous Next

Pierwsze kroki z Aspose.Cells Cloud SDK dla Go

Zalecany sposób instalacji Aspose.Cells Cloud SDK dla Go polega na użyciu GitHub. Aby instalacja przebiegła bezproblemowo, użyj poniższego polecenia.

Zainstaluj pakiet SDK Aspose.Cells Cloud dla Go za pośrednictwem GitHub

go get -u github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/cellsapi 
Możesz go także pobrać bezpośrednio ze strony wydania produktu Aspose.

Chroń plik Excel za pomocą Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK zawiera bardzo przydatną funkcję, która pozwala twórcom oprogramowania chronić arkusz kalkulacyjny Excel przed nieautoryzowanym dostępem w ich własnych aplikacjach Go. Biblioteka zawiera różne funkcje ochrony arkuszy kalkulacyjnych programu Excel, takie jak dodawanie podpisu cyfrowego do skoroszytu programu Excel, ochrona plików programu Excel bez korzystania z pamięci, szyfrowanie skoroszytów programu Excel, odszyfrowywanie skoroszytów programu Excel, usuwanie ochrony skoroszytów programu Excel, odblokowywanie plików programu Excel bez korzystania z pamięci i tak dalej. Poniższy przykład pokazuje, jak twórcy oprogramowania mogą dodawać podpis cyfrowy do skoroszytu programu Excel w aplikacjach Go.

Dodaj podpis cyfrowy do skoroszytu programu Excel za pośrednictwem aplikacji GO

package main
import (
"os"
asposecellscloud "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v22"
)

func main() {
instance := asposecellscloud.NewCellsApiService(os.Getenv("ProductClientId"), os.Getenv("ProductClientSecret"))
uploadOpts := new(asposecellscloud.UploadFileOpts)
uploadOpts.Path = "roywang.pfx"
file, err := os.Open("roywang.pfx")
if err != nil {
return
}
_, _, err = instance.UploadFile(file, uploadOpts)

if err != nil {

return

}

requestOpts := new(asposecellscloud.CellsWorkbookPostDigitalSignatureOpts)
requestOpts.Digitalsignaturefile = "roywang.pfx"
requestOpts.Folder = "CellsTests"
requestOpts.Name = "Book1.xlsx"
requestOpts.Password = "123456"
_, _, err = instance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(requestOpts)

if err != nil {
return

}

}

Eksportuj skoroszyt programu Excel i obiekty wewnętrzne za pośrednictwem interfejsu Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK zawiera bardzo zaawansowane funkcje eksportowania skoroszytu programu Excel i jego obiektów wewnętrznych do innych obsługiwanych formatów plików w aplikacjach Go. Umożliwia eksport skoroszytu, obiektu listy, wykresu, kształtu, obrazu i wielu innych obiektów z pliku Excel do określonego formatu, takiego jak PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS i tak dalej. Poniższe przykłady pokazują, jak wyeksportować skoroszyt programu Excel do formatu PDF za pomocą poleceń Go.

Eksportuj skoroszyt programu Excel do formatu PDF za pośrednictwem Go API

outputFile := "Book1.pdf"

pdfSaveOptions := &models.PdfSaveOptions{
  OnePagePerSheet:  true,
  Quality:     "Print",
  SecurityOptions: &models.PdfSecurityOptions{ 
    // set PDF security options if needed
  },
}

exportRequest := &cellsapi.PostWorkbookSaveAsRequest{
  Name:      "Book1.xlsx",
  Newfilename:  outputFile,
  SaveOptions:  pdfSaveOptions,
  Folder:     "input",
  Format:     "pdf",
}

_, _, err = cellsApi.PostWorkbookSaveAs(context.Background(), exportRequest)
if err != nil {
  fmt.Println("Error:", err)
  return
}

Twórz skoroszyty programu Excel i zarządzaj nimi za pośrednictwem interfejsu Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK umożliwia twórcom oprogramowania tworzenie i modyfikowanie skoroszytu programu Excel bez korzystania z programu Microsoft Office Excel lub jakiejkolwiek innej aplikacji. Biblioteka zawiera różne funkcje pracy z arkuszami programu Excel, takie jak generowanie pustego skoroszytu programu Excel, tworzenie skoroszytu programu Excel z pliku szablonu, dodawanie nowego arkusza do istniejącego skoroszytu, zmiana nazwy arkusza, wstawianie wykresu do istniejącego skoroszytu, generowanie skoroszytu programu Excel z inteligentnego szablon znacznika i wiele innych.

Utwórz nowy skoroszyt programu Excel za pośrednictwem Go API

ctx := context.Background()
request := &models.PutWorkbookCreateRequest{
  Name: "MyWorkbook.xlsx",
}
response, _, err := cellsApi.PutWorkbookCreate(ctx, request)
if err != nil {
  fmt.Println("Error creating workbook:", err)
  return
}
fmt.Println("Workbook created successfully:", response.Status)

Twórz wiersze/kolumny i zarządzaj nimi za pośrednictwem interfejsu Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK ułatwia twórcom oprogramowania pracę z wierszami i kolumnami arkuszy programu Excel za pomocą poleceń Go. Biblioteka obsługuje dodawanie pustych wierszy lub kolumn w arkuszu programu Excel, usuwanie wybranych wierszy lub kolumn z arkusza, kopiowanie wierszy lub kolumn w arkuszu, ukrywanie wierszy lub kolumn w arkuszu programu Excel, automatyczne dopasowanie wierszy lub kolumn w skoroszycie programu Excel, grupowanie wierszy lub kolumny w arkuszu programu Excel i wiele innych.

Kopiuj wiersz z jednej lokalizacji do drugiej w arkuszu za pomocą Go SDK

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/model"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api/cellsapi"
)
func main() {
  // Set up authentication and initialization
  configuration := cellsapi.NewConfiguration()
  configuration.AppKey = "your_app_key"
  configuration.AppSid = "your_app_sid"
  cellsAPI := api.NewCellsApiWithConfig(configuration)
  // Copy the row from source location to destination location
  sourceWorksheet := "Sheet1"
  sourceRowIndex := int32(1)
  destinationRowIndex := int32(2)
  copyOptions := &model.CopyOptions{
    ColumnNumber: nil,
    DestinationWorksheet: nil,
    Range: "",
    RowNumber: &destinationRowIndex,
    Worksheet: &sourceWorksheet,
  }

  _, err := cellsAPI.PostWorksheetRows(context.Background(), "test.xlsx", sourceWorksheet, sourceRowIndex, 1, copyOptions)

  if err != nil {
    fmt.Println("Error: ", err)
    os.Exit(1)
  }

  fmt.Println("Row copied successfully")
}
 Polski