1. Produkty
 2.   Arkusz
 3.   Perl
 4.   Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

 
 

Bezpłatny interfejs API języka Perl do tworzenia i konwersji plików Excel

Perl REST API, który pozwala programistom tworzyć, edytować, manipulować i konwertować arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel i OpenOffice w aplikacjach opartych na chmurze.

W dzisiejszym świecie opartym na danych arkusze kalkulacyjne Excel stały się integralną częścią operacji biznesowych. Od analizy danych i raportowania po złożone obliczenia — Excel oferuje wszechstronną platformę do zarządzania danymi i manipulowania nimi. Aby wykorzystać moc Excela w chmurze, programiści mogą zwrócić się do Aspose.Cells Cloud SDK dla Perla. Ten zestaw programistyczny (SDK) zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji do pracy z plikami Excel, umożliwiając bezproblemową integrację z aplikacjami Perl. Zawiera obsługę niektórych popularnych formatów plików arkuszy kalkulacyjnych, takich jak XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT, HTML, MHTML i tak dalej.

Aspose.Cells Cloud SDK dla Perla służy jako pomost między aplikacjami Perl a zaawansowanymi funkcjami Aspose.Cells Cloud, opartej na chmurze usługi do przetwarzania plików Excel. Dzięki temu pakietowi SDK twórcy oprogramowania mogą bez wysiłku wykonywać szeroki zakres zadań, takich jak tworzenie plików Excel od podstaw, modyfikowanie istniejących plików Excel, konwertowanie plików Excel na wiele innych obsługiwanych formatów plików, wyodrębnianie danych z arkuszy kalkulacyjnych, generowanie raportów, tworzenie atrakcyjnych wizualnie wykresów , dodawanie wykresów do raportów Excela, dodawanie lub usuwanie obszaru komórek w celu formatowania warunkowego, wstawianie lub usuwanie, wstawianie lub łączenie skoroszytów, poziomych lub veAspose.Cells Cloud SDK dla Perla

Rozbudowane funkcje Aspose.Cells Cloud SDK dla Perla zapewniają twórcom oprogramowania solidny zestaw narzędzi do pracy z plikami Excel, umożliwiając im łatwe tworzenie wydajnych i bogatych w funkcje aplikacji. Pakiet SDK zapewnia prostą i kompleksową dokumentację interfejsu API wraz z przykładami kodu, co ułatwia programistom szybkie rozpoczęcie pracy. Dzięki bezproblemowej integracji, obszernej dokumentacji i skupieniu się na bezpieczeństwie umożliwia twórcom oprogramowania tworzenie wydajnych i wydajnych rozwiązań opartych na programie Excel w chmurze. Ten oparty na chmurze zestaw SDK dla języka Perl jest cennym nabytkiem dla każdego programisty języka Perl, który chce usprawnić procesy zarządzania plikami Excel.

Previous Next

Pierwsze kroki z Aspose.Cells Cloud SDK dla Perla

Aby korzystać z pakietu Aspose.Cells Cloud SDK dla Perla, musisz mieć zainstalowany Perl w swoim systemie. Zalecanym sposobem instalacji zestawu SDK jest użycie sieci Comprehensive Perl Archive Network (CPAN). Aby instalacja przebiegała bezproblemowo, użyj poniższego polecenia.

Zainstaluj pakiet SDK Aspose.Cells Cloud dla Perl T poprzez CPAN

cpan AsposeCellsCloud 

Możesz go także pobrać bezpośrednio z GitHub.

Utwórz arkusz kalkulacyjny Excel na różne sposoby za pomocą Swift API

Aspose.Cells Cloud SDK dla Perla zawiera pełną obsługę generowania i zarządzania dokumentami arkuszy kalkulacyjnych Excel w różnych formatach plików w aplikacjach Swift. Biblioteka umożliwia twórcom oprogramowania tworzenie skoroszytów i zarządzanie nimi na różne sposoby, takie jak tworzenie od podstaw pustego skoroszytu, tworzenie skoroszytu w programie Excel z szablonem inteligentnego znacznika lub tworzenie skoroszytu w programie Excel z plikiem szablonu, obliczanie liczby stron w skoroszycie programu Excel, ustawiaj i usuwaj hasła do skoroszytu programu Excel, automatycznie dopasowuj kolumny w skoroszycie programu Excel i wiele innych.

Utwórz nowy plik Excel w chmurze za pośrednictwem interfejsu API Perl

Aspose.Cells Cloud SDK dla Perla zawiera bardzo silną obsługę tworzenia i manipulowania arkuszami kalkulacyjnymi Excel w różnych formatach plików, takich jak XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM i tak dalej. Pakiet SDK umożliwia twórcom oprogramowania tworzenie od podstaw nowych plików Excel, modyfikowanie istniejących, wstawianie obrazów, dodawanie nowego skoroszytu, łączenie skoroszytów i wyodrębnianie określonych danych za pomocą prostego i intuicyjnego interfejsu API. Możesz programowo dodawać lub usuwać arkusze, wstawiać lub usuwać wiersze i kolumny, stosować formatowanie i ustawiać formuły, między innymi. Poniższe przykłady pokazują, jak twórcy oprogramowania mogą utworzyć pusty skoroszyt w swoich własnych aplikacjach Perl.

Utwórz pusty skoroszyt w aplikacjach Perla

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorkbookCreateExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorkbookCreateRequest request = new PutWorkbookCreateRequest { name = "Book1.xlsx", folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorkbookCreate(request);
    }
  }
}

Konwersja arkusza kalkulacyjnego Excel na inne formaty za pomocą języka Perl

Aspose.Cells Cloud SDK dla Perla zawiera bardzo wydajny konwerter arkuszy kalkulacyjnych, umożliwiający twórcom oprogramowania ładowanie i konwertowanie różnych typów arkuszy kalkulacyjnych Excel do wielu obsługiwanych formatów plików za pomocą zaledwie kilku linii kodu Perl. SDK umożliwia płynną konwersję pomiędzy różnymi formatami arkuszy kalkulacyjnych, takimi jak XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, TXT, PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS i wiele innych. Ta wszechstronność zapewnia kompatybilność w różnych systemach i upraszcza wymianę danych pomiędzy różnymi aplikacjami. Poniższy przykład pokazuje, jak twórcy oprogramowania mogą konwertować plik Excel za pośrednictwem interfejsu API Perla.

Jak przekonwertować skoroszyt programu Excel za pomocą interfejsu API Perla?

  @api = AsposeCellsCloud::CellsApi.new("appsid","appkey")
  my $format = 'pdf'; # replace NULL with a proper value
  my $password = undef; # replace NULL with a proper value
  my $out_path = undef; # replace NULL with a proper value
  my $Book1_data =undef;
  my @fileinfos = stat("D:\\Projects\\Aspose\\Aspose.Cloud\\Aspose.Cells.Cloud.SDK\\src\\TestData\\Book1.xlsx");
  my $filelength = @fileinfos[7];
  open(DATA, " $api, 'file'=>$name ,'folder' =>$folder) ; 
  $result = $api->cells_workbook_put_convert_workbook( workbook => $Book1_data, format => $format, password => $password, out_path => $out_path,folder =>$folder);conver

Praca z hiperłączami w pliku Excel

Hiperłącza w plikach Excel zapewniają wygodny sposób szybkiego przechodzenia do innych lokalizacji, witryn internetowych lub plików. Aspose.Cells Cloud SDK dla Perla zapewnia kilka wspaniałych funkcji do pracy z plikami Excel, umożliwiając twórcom oprogramowania wydajną pracę, umożliwiając im programowe dodawanie, modyfikowanie i usuwanie hiperłączy w arkuszach Excel za pomocą zaledwie kilku linii kodu Perla. Poniższy przykład ilustruje, w jaki sposób twórcy oprogramowania mogą modyfikować istniejące hiperłącza w swoich aplikacjach Perl.

Jak zmodyfikować istniejące hiperłącza w pliku Excel za pomocą interfejsu API Perla?

use AsposeCellsCloud;

# Set up your credentials
my $api = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(client_id => "Your_App_SID", client_secret => "Your_App_Key");

# Specify the file name and worksheet name

my $filename = "sample.xlsx";
my $sheet_name = "Sheet1";
# Define the cell name of the hyperlink to be modified
my $cell_name = "A1";
# Define the new hyperlink URL and text
my $new_hyperlink_url = "https://www.updated-example.com";
my $new_hyperlink_text = "Updated Example Website";

# Update the hyperlink in the cell
my $response = $api->post_worksheet_hyperlink($filename, $sheet_name, $cell_name, $new_hyperlink_url, $new_hyperlink_text);

print "Hyperlink updated successfully.\n";

Twórz wykresy i zarządzaj nimi w pliku Excel za pomocą Perla

Aspose.Cells Cloud SDK dla Perla ułatwia twórcom oprogramowania tworzenie nowych wykresów lub modyfikowanie istniejących wykresów w arkuszu programu Excel za pomocą poleceń Perla. Tworzenie atrakcyjnych wizualnie wykresów i wykresów jest łatwe dzięki możliwościom generowania wykresów pakietu SDK. Umożliwia twórcom oprogramowania dynamiczne generowanie różnych typów wykresów, dostosowywanie ich wyglądu i osadzanie ich w plikach Excel lub eksportowanie do formatów graficznych. Poniższy przykład pokazuje, jak dodać wykres do arkusza programu Excel w aplikacjach Perla.

Jak dodać wykres do arkusza programu Excel za pomocą kodu Perla?

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorksheetAddChartExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorksheetAddChartRequest request = new PutWorksheetAddChartRequest { name = "Book1.xlsx", sheetName = "Sheet4",
        chartType="pie",
        upperLeftRow = 5,
        upperLeftColumn = 5,
        lowerRightRow = 10,
        lowerRightColumn = 10,
        area = "C7:D11",
        isVertical = true, folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorksheetAddChart(request);
    }
  }
}
 Polski