Biblioteka .NET do tworzenia dokumentów do przetwarzania tekstu

Open Source .NET API pozwala czytać, pisać, manipulować i konwertować pliki Microsoft® Word.

Co to jest NPOI?

NPOI to wersja .NET projektu POI Java. Jest to biblioteka .NET typu open source do odczytywania i zapisywania formatów plików Microsoft® Office. Przestrzeń nazw NPOI.XWPF umożliwia manipulowanie formatem pliku DOCX.

NPOI pozwala dodawać tekst i akapity, wstawiać hiperłącza, tworzyć i analizować tabele, wstawiać obrazy, a za pomocą klasy XWPFWordExtractor można również wyodrębnić tekst z istniejących dokumentów Word Processing.

Previous Next

Pierwsze kroki z NPOI

Po spełnieniu wymagań wstępnych możesz zainstalować przy użyciu NuGet

Zainstaluj NPOI z NuGet

 Install-Package NPOI -Version 2.4.1

Manipuluj plikiem DOCX za pomocą C#

NPOI pozwala programistom .NET tworzyć i modyfikować edytory tekstu z ich własnych aplikacji .NET. Aby zmodyfikować istniejący plik, możesz go otworzyć i dodać zmiany, takie jak tekst, akapity, tabele i inne.

Utwórz DOCX za pomocą NPOI - C#

XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
doc.CreateParagraph();
using (FileStream sw = File.Create("fileformat.docx"))
{
  doc.Write(sw);
}
      

Utwórz tabelę w DOCX za pomocą C#

API umożliwia programistom dodawanie tabeli w dokumentach Word Processing. Możesz dodać tabelę, ustawić właściwości tabeli, ustawić siatkę tabeli i właściwości siatki kolumn. Ponadto można zarządzać komórkami i wierszami tabeli przy użyciu odpowiednio klas TableCell i TableRow. Poniższe proste wiersze kodu mogą dodać tabelę w dokumencie programu Word w języku C#.

 1. Utwórz nowy dokument DOCX za pomocą XWPFDocument
 2. Dodaj tabelę w dokumencie za pomocą metody doc.CreateTable() i ustaw numery wierszy i kolumn jako int
 3. Pobierz pierwszy wiersz i pierwszą komórkę za pomocą table.GetRow(1).GetCell(1) i dodaj do nich tekst za pomocą metody setText()
 4. Zapisz plik za pomocą metody FileStream() i ustaw nazwę pliku wyjściowego oraz tryb tworzenia pliku

Utwórz tabelę w DOCX za pomocą NPOI - C#

XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
XWPFTable table = doc.CreateTable(3, 3);
table.GetRow(0).GetCell(0).SetText("File Format Developer Guide");
FileStream out1 = new FileStream("table.docx", FileMode.Create);
doc.Write(out1);
out1.Close();
      
 Polski