Biblioteka .NET do tworzenia dokumentów do przetwarzania tekstu

Czytaj, pisz, manipuluj i konwertuj pliki Word, twórz tabele w DOCX za pomocą Open Source .NET API.

Open XML SDK to interfejs API typu open source, opracowany przez firmę Microsoft i rozpowszechniany zgodnie z kodeksem postępowania firmy Microsoft o otwartym kodzie źródłowym do manipulowania dokumentami edytora tekstu, w tym DOCXDOTXDOCMDOTM formaty plików

Korzystając z interfejsu API, możesz dodawać tekst, nagłówek, stopkę, przypisy końcowe, przypisy, style, motywy i nie tylko. Umożliwia generowanie wydajnych dokumentów tekstowych i wyodrębnianie z nich danych. Interfejs API obsługuje różne platformy .NET, w tym .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.6 i .NET Standard 1.3.

Previous Next

Pierwsze kroki z Open XML SDK

Przede wszystkim musisz mieć .NET Framework 3.5 lub nowszy. Następnie pobierz repozytorium ręcznie z GitHub lub zainstaluj je z NuGet.

Instalacja Otwórz pakiet XML SDK z NuGet

 Install-Package DocumentFormat.OpenXml

Manipuluj plikiem DOCX za pomocą C#

Open XML SDK pozwala programistom .NET tworzyć i modyfikować edytory tekstu z ich własnych aplikacji .NET. Aby zmodyfikować istniejący plik, możesz go otworzyć i dodać zmiany, takie jak tekst, akapity, tabele i inne.

Dodaj akapit w DOCX - C#

// Open an existing word processing document
using (WordprocessingDocument wordprocessingDocument = WordprocessingDocument.Open("fileformat.docx", true))
{
 Body body = wordprocessingDocument.MainDocumentPart.Document.Body;
 // Add paragraph
 Paragraph para = body.AppendChild(new Paragraph());
 Run run = para.AppendChild(new Run());
 run.AppendChild(new Text("File Format Developer Guide"));
}

Utwórz tabelę w DOCX za pomocą C#

API umożliwia programistom dodawanie tabeli w dokumentach Word Processing. Możesz dodać tabelę, ustawić właściwości tabeli, ustawić siatkę tabeli i właściwości siatki kolumn. Ponadto można zarządzać komórkami i wierszami tabeli przy użyciu odpowiednio klas TableCell i TableRow.

Utwórz tabelę w DOCX — C#

// Open an existing word processing document
using (WordprocessingDocument wordprocessingDocument = WordprocessingDocument.Open("fileformat.docx", true))
{
 Body body = wordprocessingDocument.MainDocumentPart.Document.Body;
 // Create a table.
 Table table = new Table();
 // Set the style and width for the table.
 TableProperties tableProperties = new TableProperties();
 TableStyle tableStyle = new TableStyle() { Val = "TableGrid" };
 // Make the table width 100% of the page width.
 TableWidth tableWidth = new TableWidth() { Width = "5000", Type = TableWidthUnitValues.Pct };
 // Apply
 tableProperties.Append(tableStyle, tableWidth);
 table.AppendChild(tableProperties);
 // Add columns
 TableGrid tableGrid = new TableGrid(new GridColumn(), new GridColumn(), new GridColumn());
 table.AppendChild(tableGrid);
 // Create 1 row to the table.
 TableRow tableRow = new TableRow();
 // Add a cell to each column in the row.
 TableCell tableCell = new TableCell(new Paragraph(new Run(new Text("Column 1"))));
 TableCell tableCell1 = new TableCell(new Paragraph(new Run(new Text("Column 2"))));
 //Append data
 tableRow.Append(tableCell, tableCell1);
 // Add row to the table.
 table.AppendChild(tableRow);
 // Add the table to the document
 body.AppendChild(table);
}

Nagłówki i stopki w dokumencie do przetwarzania tekstu

Właściwa organizacja dokumentów jest bardzo ważna i jest potrzebą każdej organizacji. Nagłówki i stopki to kluczowe elementy dokumentów, które mogą pomóc w prawidłowym zorganizowaniu dokumentów edytora tekstu, umieszczając dodatkowe informacje, takie jak odpowiednie daty, tematy, nazwisko autora, zdjęcia, numery stron i tak dalej. Obsługuje również dodawanie wielu nagłówków.

Zarządzaj nagłówkami w dokumencie Word

 
public static void ApplyHeader(WordprocessingDocument doc)
{
 // Get the main document part.
 MainDocumentPart mainDocPart = doc.MainDocumentPart;
 HeaderPart headerPart1 = mainDocPart.AddNewPart("r97");
 Header header1 = new Header();
 Paragraph paragraph1 = new Paragraph(){ };
 Run run1 = new Run();
 Text text1 = new Text();
 text1.Text = "Header stuff";
 run1.Append(text1);
 paragraph1.Append(run1);
 header1.Append(paragraph1);
 headerPart1.Header = header1;
 SectionProperties sectionProperties1 = mainDocPart.Document.Body.Descendants().FirstOrDefault();
 if (sectionProperties1 == null)
 {
 sectionProperties1 = new SectionProperties() { };
 mainDocPart.Document.Body.Append(sectionProperties1);
 }
 HeaderReference headerReference1 = new HeaderReference() { Type = HeaderFooterValues.Default, Id = "r97" };
 sectionProperties1.InsertAt(headerReference1,0);
}

Zarządzaj stopkami w dokumencie Word

 
public static void ApplyFooter(WordprocessingDocument doc)
{
 // Get the main document part.
 MainDocumentPart mainDocPart = doc.MainDocumentPart;
 FooterPart footerPart1 = mainDocPart.AddNewPart("r98");
 Footer footer1 = new Footer();
 Paragraph paragraph1 = new Paragraph() { };
 Run run1 = new Run();
 Text text1 = new Text();
 text1.Text = "Footer stuff";
 run1.Append(text1);
 paragraph1.Append(run1);
 footer1.Append(paragraph1);
 footerPart1.Footer = footer1;
 SectionProperties sectionProperties1 = mainDocPart.Document.Body.Descendants().FirstOrDefault();
 if (sectionProperties1 == null)
 {
  sectionProperties1 = new SectionProperties() { };
  mainDocPart.Document.Body.Append(sectionProperties1);
 }
 FooterReference footerReference1 = new FooterReference() { Type = DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.HeaderFooterValues.Default, Id = "r98" };
 sectionProperties1.InsertAt(footerReference1, 0);
}
 Polski