1. Các sản phẩm
  2.   3D
  3.   Java
  4.   Orson Charts
 
  

Thư viện Java nguồn mở cho Biểu đồ 3D

Tạo và quản lý nhiều loại Biểu đồ 3D có thể dễ dàng sử dụng trong các ứng dụng phía máy khách cũng như phía máy chủ bằng cách sử dụng API Java miễn phí.

Orson Charts là một thư viện mã nguồn mở rất mạnh mẽ cho phép ứng dụng Java của bạn tạo cũng như quản lý nhiều loại biểu đồ 3D một cách dễ dàng. Biểu đồ 3D đã tạo có thể được sử dụng trong các ứng dụng phía máy khách cũng như các ứng dụng phía máy chủ. Nó cũng có thể được xuất sang một số định dạng tệp quan trọng như PDF, SVG, PNG, JPEG và nhiều định dạng khác.

Thư viện Orson Charts đã cung cấp sự dễ sử dụng cho người dùng và cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo ra nhiều loại biểu đồ tương tác tuyệt đẹp, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn, biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ vùng, biểu đồ phân tán, biểu đồ bề mặt, v.v. Có một số các tính năng quan trọng bao gồm liên quan đến thao tác biểu đồ như tạo biểu đồ, sửa đổi biểu đồ, xem biểu đồ, hiển thị dữ liệu biểu đồ, hỗ trợ biểu đồ tương tác, v.v.

Biểu đồ Orson là một thư viện được ghi chép đầy đủ và nhất quán bao gồm các trình xem biểu đồ hỗ trợ chuột. Nó cũng bao gồm hỗ trợ chú giải công cụ có thể định cấu hình. Nó cũng hỗ trợ trình xem biểu đồ hỗ trợ chuột cung cấp khả năng xoay 360 độ cũng như thu phóng.

Previous Next

Bắt đầu với Biểu đồ Orson

Cách dễ nhất và được đề xuất để cài đặt Biểu đồ Orson là thông qua GitHub. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt Biểu đồ Orson.

Cài đặt Biểu đồ Orson qua GitHub

gh repo clone jfree/orson-charts

Tạo nhiều biểu đồ thông qua Java

Thư viện mã nguồn mở Orson Charts đã cung cấp chức năng tạo nhiều loại biểu đồ bên trong các ứng dụng của riêng chúng. Thư viện cung cấp một số phương pháp hữu ích để xây dựng các loại biểu đồ phổ biến như Biểu đồ vùng, Biểu đồ thanh, Biểu đồ Đường, biểu đồ thanh xếp chồng, biểu đồ hình tròn, v.v. Bạn có thể cung cấp tiêu đề cho các biểu đồ. Biểu đồ có thể có tiêu đề đơn giản hoặc tiêu đề tổng hợp. Bạn có thể dễ dàng sửa đổi phần tử biểu đồ, tiêu đề hiện có và đặt phạm vi tùy chọn của riêng bạn.

Xuất Biểu đồ sang PDF qua Java

Thư viện Biểu đồ Orson cho phép các nhà phát triển phần mềm xuất biểu đồ sang định dạng tệp PDF chỉ với một vài dòng mã Java. Khi bạn đã soạn các phần tử của biểu đồ, đặt tiêu đề, phạm vi giá trị dữ liệu và mọi thứ đã được hoàn thiện, bạn có thể kết xuất nó thành tệp PDF một cách dễ dàng. Hơn nữa, thành phần trình xem biểu đồ cho phép các nhà phát triển thu phóng và xoay biểu đồ ở 360 độ theo bất kỳ hướng nào.

Hiển thị Biểu đồ về Định dạng SVG

Đặc tả SVG (Scalable Vector Graphics) là một tiêu chuẩn mở do World Wide Web Consortium (W3C) phát triển từ năm 1999. SVG được sử dụng để xác định đồ họa dựa trên véc tơ cho Web. Điều tuyệt vời là mọi phần tử và mọi thuộc tính trong tệp SVG đều có thể được làm động. Thư viện Biểu đồ Orson cho phép các nhà phát triển phần mềm xuất biểu đồ sang các định dạng SVG, PNG và JPEG chỉ bằng một vài dòng mã.

 Tiếng Việt