Nguồn mở JavaScript thư viện để xử lý hình học 3D

Nguồn mở dễ sử dụng thư viện JavaScript 3D cho phép làm việc với 3D geometries trong môi trường.

Open3D rất đơn giản và dễ sử dụng thư viện nguồn mở JavaScript 3D cho phép các nhà phát triển phần mềm xử lý các phức tạp liên quan đến xử lý hình học 3d. Phần thưởng của thư viện được tối ưu hóa rất nhiều và được thiết lập để song song hóa. Lý do chính cho việc tạo ra thư viện là không có thư viện nào ổn định để xử lý các nhiệm vụ liên quan đến hình học 3d trong môi trường mật. Nó được viết trong Typescript có đầy đủ các loại người bản địa cho một dự án mà không có rắc rối khi lắp đặt.

Dòng Open3D hiện tại là một thư viện 3d cơ bản hiện đang bao gồm các chức năng của các tín hiệu, các mối quan hệ, máy bay, giao lộ. The Open3D là một thư viện nhẹ có thể giúp cơ bản nhưng số lượng lớn các tính toán 3d như đang tìm một điểm gần nhất trên máy bay, tương tác với hai dòng, tính toán khoảng cách, chuyển máy bay và tìm thấy bình thường của máy bay và con trai. Thư viện này có sẵn dưới giấy phép PL3 có nghĩa là nó miễn phí để sử dụng cho các dự án cá nhân và thương mại.

Previous Next

Bắt đầu với Open3D

Cách dễ nhất để cài đặt giải phóng ổn định Open3D đang sử dụng Earn. Làm ơn dùng lệnh theo dõi để lắp đặt trơn tru.

Cài đặt Open3D qua Earn

$yarn add open3d 

Cài đặt Open3D qua PM sử dụng lệnh sau.

npm i open3d 

Bạn có thể tải xuống thư viện chia sẻ đã biên dịch từ kho lưu trữ Github.

Truyền một kế hoạch ở nhiều hướng qua JavaScript API

Mặt phẳng là một bề mặt hai chiều mở rộng vô hạn trong không gian 3D và phép biến hình là một quá trình làm thay đổi hình dạng, kích thước hoặc vị trí của một hình. Thư viện JavaScript 3D miễn phí, Open3D giúp các nhà phát triển phần mềm dễ dàng chuyển đổi một mặt phẳng bên trong các ứng dụng JavaScript của riêng họ. Nó hỗ trợ các chức năng khác nhau như dịch, xoay, chia tỷ lệ và phản chiếu mặt phẳng. Cũng có thể kết hợp phép biến hình và tìm pháp tuyến của mặt phẳng biến đổi. Bạn cũng có thể tạo một phép biến đổi xoay hướng từ mặt phẳng 1 sang mặt phẳng 2.

Chuyển kế hoạch theo nhiều hướng qua JavaScript

Transform, Plane } from 'open3d';
// translation
const translate = Transform.Translation(new Vector3d(1, 2, 3));
// rotation
const rotation = Transform.Rotation(Math.PI / 3, new Vector3d(5, 2, 0), new Point3d(-2, 2, 9));
// scale
const scale = Transform.Scale(new Point3d(1, 2, 3), 3);
// mirror
const mirror = Transform.Mirror(new Plane(Point3d.Origin, new Vector3d(8, 2, -4), new Vector3d(0, 8, 5)));
// combine transform
const transformation = Transform.CombineTransforms([translate, rotation, scale, mirror]);
// transform plane
const plane = new Plane(Point3d.Origin, Vector3d.XAxis, Vector3d.YAxis);
const transformedPlane = plane.Transform(transformation);

Tính toán Intersection of Two Line qua JavaScript

Một giao điểm của hai đường dây là một điểm mà các biểu đồ của hai đường nối nhau. Giao lộ hai hay nhiều đường dây chơi một vai trò rất quan trọng trong hình học. Thư viện Open Source JavaScript Open3D hoàn toàn hỗ trợ để tính toán giao lộ hai đường với vài đường dây của mã JavaScript. Để đạt được nhiệm vụ trước tiên anh cần xác định cả hai đường dây và sau đó gọi cho Intersection. Chức năng của cuộc sống để hoàn thành quá trình tính toán.

Cách tính toán Intersection cho 2 dòng qua JavaScript Thư viện

import { Line, Point3d, Intersection } from 'open3d';
const line1 = new Line(new Point3d(-4, -1, 0), new Point3d(5, 0, 0));
const line2 = new Line(new Point3d(0, -2, 0), new Point3d(3, 7, 0));
const intersection = Intersection.LineLine(line1, line2);

Quản lý khu vực 3D trong JavaScript ứng dụng

Vectơ 3D là một đoạn thẳng trong không gian ba chiều chạy từ điểm A (đuôi) đến điểm B (đầu). Thư viện mã nguồn mở JavaScript Open3D đã cung cấp hỗ trợ để làm việc với vectơ 3D bên trong các ứng dụng JavaScript. Bạn có thể dễ dàng Khởi tạo một thể hiện mới của vectơ, sử dụng ba thành phần của nó. Nó cho phép Lấy hoặc đặt thành phần X, Y hoặc Z của một vectơ một cách dễ dàng. Cũng có thể Tính chiều dài (hoặc độ lớn hoặc kích thước) của vectơ này. Nó hỗ trợ các tính năng như tính tổng hai vectơ, tính tổng một vectơ thành một điểm, thêm một điểm vào vectơ này, trừ các vectơ, nhân một vectơ với một số, v.v.

 Tiếng Việt