Thư viện Java để thao tác tài liệu EPUB

API Java mã nguồn mở để tạo, đọc và thao tác với các tệp EPUB từ các ứng dụng của riêng bạn.

Epublib là một thư viện Java mã nguồn mở rất hữu ích cho phép các nhà phát triển phần mềm làm việc với các tệp EPUB bên trong các ứng dụng Java. Nó hỗ trợ đầy đủ việc đọc, viết và thao tác với các tệp EPUB một cách dễ dàng. Tệp có phần mở rộng .epub là định dạng tệp sách điện tử cung cấp định dạng xuất bản kỹ thuật số tiêu chuẩn cho nhà xuất bản và người dùng. Thư viện có thể được sử dụng để đọc và ghi tệp EPUB theo chương trình cũng như từ công cụ dòng lệnh.

Thư viện Epublib được thiết kế rất đơn giản nhưng đồng thời cũng có thể thực hiện các tác vụ phức tạp một cách dễ dàng. Thư viện bao gồm hai phần, phần cốt lõi và bộ sưu tập công cụ. Các công cụ này kết hợp một số công cụ quan trọng như công cụ dọn dẹp EPUB, Tạo EPUB từ tệp HTML, Tạo EPUB từ tệp HTML không nén và công cụ xem EPUB dựa trên swing cũng là một phần của thư viện.

Thư viện cũng hỗ trợ chuyển đổi các tệp trợ giúp cửa sổ (không nén) (.chm) sang EPUB. Khi tệp trợ giúp của windows được giải nén bằng một công cụ như chmlib, thư viện Epublib có thể dễ dàng tạo tệp EPUB từ HTML kết quả và các tệp chỉ mục trợ giúp của windows.

Previous Next

Bắt đầu với Epublib

Để bao gồm epublib trong bản dựng maven, hãy làm như sau:

Thêm phần này vào bộ kho lưu trữ của bạn:

<repositories>
  <repository>
    <id>psiegman-repo</id>
    <url>https://github.com/psiegman/mvn-repo/raw/master/releases</url>
  </repositories>
</repositories>

Phụ thuộc Maven - Thêm phần sau vào tệp pom.xml của bạn:

<dependency>
  <groupId>nl.siegmann.epublib</groupId>
  <artifactId>epublib-core</artifactId>
  <version>3.1</version>
</dependency>

Bạn cũng có thể cài đặt thủ công; tải xuống các tệp phát hành mới nhất trực tiếp từ kho lưu trữ GitHub.

Tạo & Chỉnh sửa Tệp EPUB qua Thư viện Java

Thư viện Epublib mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo các tài liệu EPUB mới bên trong các ứng dụng Java của riêng họ một cách dễ dàng. Sau khi tệp được tạo, bạn có thể đặt tiêu đề theo ý mình, thêm tác giả, đặt ảnh bìa, áp dụng kiểu CSS, thêm chương và ảnh bìa cho chương, thêm phần vào tệp, Tạo Epub-Writer, v.v. Tệp tương tự cũng có thể được tạo trong Android.

Tạo Sách EPUB Đơn giản qua Thư viện Java

package nl.siegmann.epublib.examples;
package nl.siegmann.epublib.epub;
import java.io.FileOutputStream;
import nl.siegmann.epublib.domain.Author;
import nl.siegmann.epublib.domain.Book;
import nl.siegmann.epublib.domain.Resource;
import nl.siegmann.epublib.domain.TOCReference;
public class Simple1 {
public static void main(String[] args) {
try {
// Create new Book
Book book = new Book();
// Set the title
book.getMetadata().addTitle("Epublib test book 1");
// Add an Author
book.getMetadata().addAuthor(new Author("Joe", "Tester"));
// Set cover image
book.getMetadata().setCoverImage(new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/test_cover.png"), "cover.png"));
// Add Chapter 1
book.addSection("Introduction", new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/chapter1.html"), "chapter1.html"));
// Add css file
book.getResources().add(new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/book1.css"), "book1.css"));
// Add Chapter 2
TOCReference chapter2 = book.addSection("Second Chapter", new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/chapter2.html"), "chapter2.html"));
// Add image used by Chapter 2
book.getResources().add(new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/flowers_320x240.jpg"), "flowers.jpg"));
// Add Chapter2, Section 1
book.addSection(chapter2, "Chapter 2, section 1", new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/chapter2_1.html"), "chapter2_1.html"));
// Add Chapter 3
book.addSection("Conclusion", new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/chapter3.html"), "chapter3.html"));
// Create EpubWriter
EpubWriter epubWriter = new EpubWriter();
// Write the Book as Epub
epubWriter.write(book, new FileOutputStream("test1_book1.epub"));
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

Làm cách nào để đọc EPUB hiện có qua Thư viện Java?

Thư viện Epublib mã nguồn mở đã bao gồm chức năng hoàn chỉnh để mở tài liệu EPUB hiện có và đọc nó bên trong các ứng dụng Java của riêng họ. Trước tiên, bạn cần tải sách từ Dòng đầu vào, sau đó có thể tải tiêu đề và phụ đề, mục lục, tác giả của sách, ảnh bìa của sách EPUB nếu có, v.v. Cũng có thể đọc từng dòng nội dung của tài liệu.

Làm cách nào để đọc tệp EPUB bằng API Java?

// read epub file
EpubReader epubReader = new EpubReader();
Book book = epubReader.readEpub(new FileInputStream(“mybook.epub”));
// print the first title
List titles = book.getMetadata().getTitles();
 Tiếng Việt