1. Các sản phẩm
 2.   E-mail
 3.   .NET
 4.   MailSystem
 
  

Thư viện .NET mã nguồn mở cho IMAP, POP3 & SMTP

Thư viện C# ET miễn phí để tạo email với các tập tin đính kèm hỗ trợ MP, OP3, MAP4, NT, ME, S/ME, OpenPGP, NS, vCard và vCalendar. 

Hệ thống thư. ET là thư viện nguồn mở cho phép các nhà phát triển phần mềm quản lý email sử dụng. Lệnh ET. Thư viện rất linh hoạt và hỗ trợ quản lý email bằng MP, OP3, MAP, và vài giao thức email khác. Thư viện hỗ trợ các hoạt động không đồng bộ và cho phép giao thư và mã hóa cũng như mô tả bằng S/ME và OpenPGP. Thư viện có bao gồm các vật thể riêng biệt cho thông điệp cũng như khách hàng.

Thư viện MailSystem rất dễ sử dụng và có sự hỗ trợ cho một số tính năng quan trọng liên quan đến tin nhắn email. Nó bao gồm hỗ trợ cho MP, OP3, MAP4, NT, ME, S/ME, OpenPGP, NS, vCard, vCalendar, Anti-Spam, Anti-Spam, RL, DomainKeys, Queueing, Mail Merge, và nhiều hơn nữa. Nó cũng cung cấp sự hỗ trợ cho hệ thống trích dẫn thư cũng như hỗ trợ cho các truy vấn cá nhân của tất cả các loại,

Thư viện MailSystem rất dễ sử dụng và đã bao gồm hỗ trợ cho một số tính năng quan trọng liên quan đến thư điện tử. Nó bao gồm hỗ trợ cho SMTP, POP3, IMAP4, NNTP, MIME, S/MIME, OpenPGP, DNS, vCard, vCalendar, Anti-Spam (Bayesian, RBL, DomainKeys), Queueing, Mail Merge, v.v. Nó cũng cung cấp hỗ trợ cho hệ thống xếp hàng thư cũng như hỗ trợ cho các truy vấn riêng lẻ thuộc mọi loại.

Có vài tính năng quan trọng bao gồm liên quan đến giao thức chuyển thư đơn giản và giao thức bưu điện số 3 như hỗ trợ tin nhắn, hiển thị kích cỡ hộp thư, tải về hoàn thành thông điệp hoặc chỉ tiêu đề, xác thực an toàn, hình ảnh nhúng, âm thanh hay video, gửi email trực tiếp mà không có máy chủ MP, sử dụng HTML và các email nhắn tin, hiệu suất tăng cường và nhiều hơn nữa.

Previous Next

Bắt đầu với MailSystem

Cách dễ nhất để cài đặt MailSystem là NuGet. Để sử dụng nó từ bảng điều khiển quản lý của Visual Studio, xin hãy vào lệnh sau.

Cài đặt MailSystem qua NuGet

Install-Package MailSystem.Net-trunk 

Cài đặt MailSystem qua GitHub 

git clone https://github.com/pmengal/MailSystem.NET.git 

Tin nhắn gửi qua C

Hệ thống thư. Thư viện ET có chức năng thu thập và gửi tin nhắn bằng mã C# .NET. Thư viện rất giàu tính năng và có nhiều cách quan trọng để gửi tin nhắn email như gửi tin nhắn email với một tập tin đính kèm, gửi email cho nhiều người dùng, gửi tin nhắn không đồng bộ, gửi tin nhắn mã hóa, gửi email cho nhiều người nhận, gửi với nhiều thi thể, một email có máy chủ MP và nhiều người khác.

Đã nhận được tin nhắn qua C#

The Open Source API MailSystem. Thư viện ET cho phép các nhà phát triển phần mềm truy cập và lấy lại tin nhắn trong các ứng dụng C# của họ một cách dễ dàng. Thư viện có nhiều chức năng quan trọng liên quan đến việc thu thập thông điệp email, thu thập thông điệp, lấy lại thông điệp từ các kết nối an toàn, lấy danh sách thông điệp, lấy lại một thông điệp cụ thể, lấy lại hồ sơ, và nhiều hơn nữa.

Làm thế nào để gửi tin nhắn qua thư viện C?

private const string _imapLogin = "[login]";
private const string _imapPassword = "[password]";
private const int _imapPort = 993;
private const string _imapServerAddress = "imap.gmail.com";
var _selectedMailBox = "INBOX";
using (var _clientImap4 = new Imap4Client())
{
 clientImap4.ConnectSsl(_imapServerAddress, _imapPort);
 // another option is: _clientImap4.Connect(_mailServer.address, _mailServer.port);
 _clientImap4.Login(_imapLogin, _imapPassword); // Make log in and load all MailBox.
 //_clientImap4.LoginFast(_imapLogin, _imapPassword); // Only make login.
 var _mailBox = _clientImap4.SelectMailbox(_selectedMailBox);
 foreach (var messageId in _mailBox.Search("ALL").AsEnumerable())
 {
  var message = _mailBox.Fetch.Message(messageId);
  var _imapMessage = Parser.ParseMessage(message);
 }
_clientImap4.Disconnect();
}

Nhận tập tin bằng email.

Hệ thống thư miễn phí. Thư viện ET cho phép các nhà phát triển phần mềm làm việc với các tập tin email trong chính họ. Ứng dụng ET. Thư viện hỗ trợ thêm nhiều hồ sơ, thu thập các tập tin đính kèm và cứu họ vào đĩa, làm việc với mã hóa và lập trình, và nhiều hơn nữa. Thư viện đã cung cấp hỗ trợ cho việc đính kèm và gửi hồ sơ như PDF, Microsoft Word, hình ảnh và nhiều hơn nữa.

 Tiếng Việt