E-mail Các API định dạng tệp cho Python

 
 

API Python nguồn mở cho tệp email

Đọc, ghi và trích xuất tệp đính kèm từ tệp MSG thông qua Python.

 Tiếng Việt