E-mail Các API định dạng tệp cho Ruby

 
 

API Ruby nguồn mở cho tệp email

Đọc, ghi và trích xuất tệp đính kèm từ tệp MSG thông qua Ruby.

 Tiếng Việt