Hình ảnh API định dạng tệp cho JavaScript

 
 

API JavaScript nguồn mở để xử lý hình ảnh 

Tạo, chỉnh sửa và thao tác các định dạng tệp hình ảnh như PNG, JPEG, BMP & GIF thông qua JavaScript.

 

Các API định dạng tệp hình ảnh cho JavaScript bao gồm

 
 Tiếng Việt