Hình ảnh Các API định dạng tệp cho .NET

 
 

Các API .NET nguồn mở để xử lý hình ảnh 

Đọc, ghi, sửa đổi và chuyển đổi định dạng tệp hình ảnh qua .NET.

 Tiếng Việt