Hình ảnh Các API định dạng tệp cho Ruby

 
 

API Ruby nguồn mở để xử lý hình ảnh 

Tạo, Edit, và Manipulate Image File Formats như NG, JPEG, BMP, TIFF qua Ruby

 Tiếng Việt