1. Các sản phẩm
  2.   PDF
  3.   .NET
  4.   iText for .NET

iText for .NET

 
 

Thư viện .NET để xử lý tài liệu PDF

Đọc, Viết & Thao tác các tệp PDF từ các ứng dụng .NET.

iText for .NET là một thư viện .NET mã nguồn mở cung cấp cho các nhà phát triển khả năng tạo giải pháp PDF theo lựa chọn của riêng họ. Trước đây nó được gọi là iTextSharp và có khả năng tạo quy trình làm việc tài liệu PDF thông minh. 

iText for .NET cho phép tạo tài liệu PDF theo chương trình mà không cần sự can thiệp của con người đồng thời hỗ trợ một số tính năng quan trọng như tạo PDF từ đầu, xuất HTML sang PDF, PDF redaction, hỗ trợ đa ngôn ngữ, thao tác PDF, xử lý XFDF & SVG, trích xuất dữ liệu PDF, PDF gắn thẻ & phân tích cú pháp và hơn thế nữa.

Previous Next

Bắt đầu với iText cho .NET

iText cho .NET được cấp phép kép dưới dạng phần mềm AGPL / Thương mại. AGPL là giấy phép phần mềm mã nguồn mở / miễn phí. Bạn rất nên sử dụng NuGet để thêm Cộng đồng iText 7 vào dự án của mình.

Lệnh NuGet

 Install Package itext7

.NET API để tạo và thao tác tài liệu PDF

iText for .NET cho phép các nhà lập trình phần mềm tạo cũng như sửa đổi tài liệu PDF bên trong các ứng dụng .NET của họ. Định dạng Tài liệu Di động (PDF) là một trong những định dạng tài liệu được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và vẫn rất phổ biến. Khi tài liệu PDF được tạo, bạn cũng có thể sửa đổi nó một cách dễ dàng. API cung cấp cho bạn sức mạnh để chèn các trang mới, thêm nội dung mới vào một trang hiện có và hơn thế nữa.

Tạo tài liệu PDF - C #

// Initialize PDF writer
PdfWriter pdfWriter = new PdfWriter("fileformat.pdf");
// Creatre a new PDF document
PdfDocument pdfDocument = new PdfDocument(pdfWriter);
// Create a new document 
Document document = new Document(pdfDocument);
// Add text to the document
document.Add(new Paragraph("FileFormat.com - File Format Developer Guide"));
// Close document
document.Close();

Chuyển đổi tài liệu HTML sang PDF bằng .NET

iText 7 cho phép các lập trình viên .NET dễ dàng chuyển đổi tài liệu HTML sang PDF bằng cách sử dụng thêm Html2Pdf. Tiện ích bổ sung Html2Pdf cho phép các nhà phát triển phần mềm phân tích cú pháp các đoạn mã HTML hoặc XHTML và CSS liên quan thành PDF. Chỉ với vài dòng mã và thời gian ít hơn Html2Pdf có thể cung cấp cho bạn kết quả tuyệt vời và sẽ chuyển đổi các tệp HTML thành các tài liệu PDF phong phú, thông minh.

Chuyển đổi HTML sang PDF - C #

// Open text file
 FileStream htmlSource = File.Open("fileformat.html", FileMode.Open);
 // Create PDF file
 FileStream pdfDest = File.Open("fileformat.pdf", FileMode.OpenOrCreate);
 // Intialize conversion properties
 ConverterProperties converterProperties = new ConverterProperties();
 // Convert HTML to PDF
 HtmlConverter.ConvertToPdf(htmlSource, pdfDest, converterProperties);

Hợp nhất nhiều tệp PDF qua .NET API

Thư viện mã nguồn mở iText cho .NET cho phép các nhà lập trình phần mềm hợp nhất nhiều tệp PDF bên trong ứng dụng.NET của họ. Điều rất quan trọng là phải duy trì kích thước và hướng của tất cả các trang trong tệp gốc. Ví dụ mã C # sau đây cho thấy các nhà phát triển có thể dễ dàng kết hợp các tệp PDF khác nhau chỉ với một vài dòng mã.

Hợp nhất các tệp PDF qua C # .NET

PdfDocument pdf = new PdfDocument(new PdfWriter(dest));
PdfMerger merger = new PdfMerger(pdf);
//Add pages from the first document
PdfDocument firstSourcePdf = new PdfDocument(new PdfReader(SRC1));
merger.merge(firstSourcePdf, 1, firstSourcePdf.getNumberOfPages());
//Add pages from the second pdf document
PdfDocument secondSourcePdf = new PdfDocument(new PdfReader(SRC2));
merger.merge(secondSourcePdf, 1, secondSourcePdf.getNumberOfPages());
firstSourcePdf.close();
secondSourcePdf.close();
pdf.close();
 Tiếng Việt