API .NET mã nguồn mở để quản lý tệp PDF

API .NET miễn phí để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi hình ảnh thành PDF. Thêm bảo mật, bảng, hình mờ, văn bản và hình dạng vào tệp PDF.

Một thư viện .NET độc lập mã nguồn mở mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển phần mềm mở, đọc, tạo, chỉnh sửa và thao tác các tài liệu PDF mà không cần cài đặt thành phần Adobe Acrobat. Thư viện rất ổn định và hỗ trợ đầy đủ PDF kích thước lớn, tài liệu kích thước hơn 100 Mb luôn có sẵn trong hầu hết các trường hợp. Thư viện yêu cầu.NET framework 4.0+ để hoạt động trơn tru và có thể được tích hợp trong ứng dụng WinForms và ASP.NET trên máy tính để bàn một cách dễ dàng.

Thư viện đã bao gồm hỗ trợ thêm hình mờ vào tài liệu PDF và có thể dễ dàng tùy chỉnh vị trí, kích thước và màu sắc của nó. Các nhà phát triển có thể dễ dàng tạo hình mờ văn bản hoặc chèn hình mờ hình ảnh đầy màu sắc có bản quyền. Có rất nhiều tính năng khác của thư viện như tạo PDF mới từ đầu, tải và đọc các tệp PDF hiện có, bảo mật PDF, mã hóa hoặc giải mã tài liệu PDF, thêm hình ảnh vào PDF, chuyển đổi Hình ảnh như JPEG, PNG và TIFF sang tài liệu PDF, chèn hoặc xóa trang mới, chèn văn bản vào PDF, thêm hình dạng bên trong PDF và nhiều tính năng khác.

Thư viện PDF đã bao gồm hỗ trợ tuyệt vời cho các bảng và cung cấp nhiều tính năng khác nhau để xử lý các bảng bên trong tài liệu PDF. Nó cho phép các nhà phát triển tạo bảng trong PDF, tạo bố cục bảng để đặt nội dung, chèn hàng và cột vào bảng và hợp nhất các ô của bảng một cách dễ dàng. Cũng có thể thêm chữ ký điện tử vào trang nhắm mục tiêu PDF hoặc phần cụ thể để giữ an toàn khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

Previous Next

Bắt đầu với PDF

Cách tốt nhất để cài đặt PDF là thông qua GitHub, vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt API.

Cài đặt PDF từ GitHub

 go get https://github.com/iditectweb/pdf.git 

Tạo và chỉnh sửa tệp PDF qua Thư viện .NET

Thư viện PDF mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo các tài liệu PDF mới bên trong các ứng dụng C# .NET của riêng họ một cách dễ dàng. Sau khi tạo tài liệu, bạn có thể sửa đổi nó theo nhu cầu của mình. Bạn có thể chèn trang mới, sửa đổi các trang hiện có, thay đổi kích thước trang, xóa phần không mong muốn của tài liệu, v.v. Cũng có thể tải và đọc tài liệu PDF hiện có một cách dễ dàng.

Tạo tệp PDF mới qua Thư viện .NET

 //Create new pdf document
PdfDocument document = new PdfDocument();
document.DocumentInfo.Author = "test author";
document.DocumentInfo.Description = "test description";
document.DocumentInfo.Title = "test title";
//Insert a new page
PdfPage page = document.Pages.AddPage();
//The default page size is A4
//Customize the page sie directly
page.Size = new Size(800, 1000);
//Or change the value by standard paper size
//page.Size = PaperTypeConverter.ToSize(PaperTypes.A4);
PdfFile pdfFile = new PdfFile();
//Save pdf to file using stream
using (FileStream fs = File.Create("CreateNew.pdf"))
{
  pdfFile.Export(document, fs);
} 

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF qua Thư viện C#

Thư viện PDF giúp lập trình viên phần mềm dễ dàng tạo hình ảnh từ tài liệu PDF chỉ bằng một vài dòng mã .NET. Thư viện cũng cung cấp hỗ trợ cho một tính năng rất có giá trị và đòi hỏi khắt khe để chuyển đổi tài liệu TIFF sang PDF nhiều trang. Nó hỗ trợ nhập nhiều loại tệp hình ảnh, chẳng hạn như JPGE, PNG, TIFF, BMP và GIF. Để đạt được điều này, bạn cần tạo một trang PDF trống ở kích thước của hình ảnh gốc và vẽ hình ảnh vào trang tại điểm vị trí (0,0), để hình ảnh sẽ được hiển thị dưới dạng toàn bộ trang. Cũng có thể thêm trang này vào một tệp PDF hiện có hoặc tạo một tệp mới.

Xuất hình ảnh sang PDF qua C# .NET API

 PdfDocument document = new PdfDocument();
using (Stream imgStream = File.OpenRead("sample.jpg"))
{
  iDiTect.Pdf.Resources.ImageSource image = new iDiTect.Pdf.Resources.ImageSource(imgStream);
  //Create a new page with image's size
  PdfPage page = new PdfPage();
  page.Size = new Size(image.Width, image.Height);
  PageContentBuilder builder = new PageContentBuilder(page);
  //draw image to page at position (0,0)
  builder.DrawImage(image);
  document.Pages.Add(page);
}      
using (FileStream fs = File.OpenWrite("ConvertImageToPdf.pdf"))
{
  PdfFile pdfFile = new PdfFile();
  pdfFile.Export(document, fs);
}

Cách thêm hình mờ vào PDF qua .NET

Thư viện PDF mã nguồn mở cho phép các lập trình viên máy tính thêm hình mờ vào PDF một cách rất chuyên nghiệp và dễ dàng. Có thể dễ dàng thêm văn bản cũng như hình mờ vào tài liệu PDF. Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau để xử lý hình mờ, chẳng hạn như thay đổi tên phông chữ văn bản, cỡ chữ, kiểu phông chữ, xoay văn bản màu phông chữ và vị trí trong trang PDF. Nó cung cấp hỗ trợ để thêm hình mờ đầy màu sắc hoặc trong suốt với nền.

Cách thêm hình mờ vào PDF qua C#

 PdfFile pdfFile = new PdfFile();
PdfDocument document;
using (FileStream fs = File.OpenRead("sample.pdf"))
{
  //Read pdf document from stream
  document = pdfFile.Import(fs);
}
//Get first page of pdf
PdfPage page = document.Pages[0];
PageContentBuilder builder = new PageContentBuilder(page);
//Set watermark image position
builder.Position.Translate(100, 100);
using (Stream stream = File.OpenRead("watermark.png"))
{
  //Insert watermark image as original size
  builder.DrawImage(stream);
  //Insert watermark image in customized size
  //builder.DrawImage(stream, new Size(80, 80));
}
using (FileStream fs = File.OpenWrite("ImageWatermark.pdf"))
{
  pdfFile.Export(document, fs);
}

Thêm và quản lý bảng trong PDF qua C# API

Bảng là một phần rất quan trọng của tài liệu PDF bao gồm các hàng và cột của các ô và được sử dụng để chứa dữ liệu quan trọng để xử lý. Thư viện PDF mã nguồn mở cho phép tạo và sửa đổi các bảng bên trong tài liệu PDF bằng C#.NET. Để tạo một bảng tiêu chuẩn, bạn cần xác định màu sắc, kiểu đường viền được sử dụng trong bảng và thêm tiêu đề bảng. Sau đó, bạn có thể thêm tiêu đề bảng, thêm cột và hàng có giá trị dữ liệu.

 Tiếng Việt