1. Các sản phẩm
 2.   PDF
 3.   Ruby
 4.   HexaPDF

HexaPDF

 
 

Thư viện Ruby mã nguồn mở để xử lý PDF

Tạo và sửa đổi tài liệu PDF, hợp nhất tệp PDF, giảm kích thước tệp PDF, thêm chú thích, trích xuất hình ảnh và văn bản qua thư viện Ruby miễn phí Mã nguồn mở.

Định dạng Tài liệu Di động ( PDF ) là định dạng tệp đa nền tảng có thể được sử dụng để chia sẻ và hiển thị tài liệu dưới dạng điện tử độc lập với phần mềm, phần cứng hoặc hệ điều hành. HexaPDF là một thư viện PDF mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo các ứng dụng mạnh mẽ để làm việc với các tài liệu PDF bằng mã Ruby. Nó tạo điều kiện cho các nhà phát triển tạo tệp PDF từ đầu với nỗ lực tối thiểu.

HexaPDF là một thư viện Ruby thuần túy được thiết kế để mang lại sự dễ sử dụng và cải thiện hiệu suất. Thư viện đã bao gồm một số tính năng quan trọng liên quan đến việc tạo tài liệu PDF cũng như thao tác như mở và đọc các tệp PDF hiện có, sửa đổi tệp PDF hiện có, thông tin meta & trích xuất văn bản, trích xuất hình ảnh và tệp từ PDF, hợp nhất tệp PDF, mã hóa hoặc giải mã PDF tệp, tối ưu hóa tệp PDF để có kích thước tệp nhỏ hơn và nhiều hơn nữa.

Thư viện hỗ trợ đầy đủ một lớp cấp cao để soạn tài liệu gồm các phần tử riêng lẻ như tiêu đề, đoạn văn, liên kết, văn bản được nhấn mạnh và hơn thế nữa. Các yếu tố này được tự động điều chỉnh, tùy chỉnh và có thể được sửa đổi theo nhu cầu của bạn. Bạn có thể thêm các loại phần tử bổ sung một cách dễ dàng.

Previous Next

Bắt đầu với HexaPDF

Để sử dụng suôn sẻ thư viện HexaPDF, bước quan trọng đầu tiên là cài đặt nó. Cách được khuyến nghị để cài đặt là sử dụng Rubygem. Vui lòng sử dụng lệnh sau.

Cài đặt HexaPDF bằng Rubygem

 $ gem install hexapdf 

Tạo các tệp PDF mới bằng Thư viện Ruby

Thư viện PDF mã nguồn mở HexaPDF đã cung cấp đầy đủ chức năng để tạo các tài liệu PDF mới từ đầu chỉ với một vài lệnh Ruby. Bạn cần một phiên bản tài liệu trống để tạo PDF. Sau khi tệp PDF trống được tạo, bạn có thể thêm các trang mới vào đó, vẽ đường thẳng, đường cong, hình chữ nhật, chèn văn bản và áp dụng màu sắc cho nó. Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước dòng và áp dụng các màu sắc và hiệu ứng khác nhau cho nó.

Tạo tệp PDF bằng thư viện Ruby

 
 require 'hexapdf'
 doc = HexaPDF::Document.new
 canvas = doc.pages.add.canvas
 canvas.font('Helvetica', size: 100)
 canvas.text("Hello World!", at: [20, 400])
 doc.write("hello_world.pdf", optimize: true)

Hợp nhất các tệp PDF qua Ruby

Thư viện PDF Miễn phí HexaPDF giúp các lập trình viên phần mềm dễ dàng kết hợp các tài liệu PDF của họ bằng cách sử dụng mã Ruby. Việc hợp nhất các tệp PDF có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Một cách đơn giản là nhập các trang từ tệp nguồn vào tệp đích. Điều này sẽ bảo toàn nội dung trang và sau đó lệnh hợp nhất có thể được áp dụng để hợp nhất các tệp. Để hợp nhất phức tạp hơn, vui lòng sử dụng lệnh nhị phân HexaPDF.

Hợp nhất các tệp PDF bằng HexaPDF

 
 # imports pages of the source files into the target file. Preserves the page contents themselves.
 require 'hexapdf'
 target = HexaPDF::Document.new
 ARGV.each do |file|
 pdf = HexaPDF::Document.open(file)
 pdf.pages.each {|page| target.pages << target.import(page)}
 end
 target.write("2.merging.pdf", optimize: true) 

Tối ưu hóa kích thước PDF qua Thư viện Ruby

Thư viện PDF mã nguồn mở HexaPDF giúp các chuyên gia phần mềm giảm dung lượng tài liệu PDF bên trong các ứng dụng Ruby. Có nhiều loại kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng để tối ưu hóa kích thước của PDF chẳng hạn như loại bỏ các đối tượng không sử dụng và đã xóa, sử dụng đối tượng và các luồng tham chiếu chéo và nén lại các luồng nội dung trang, thiết lập phụ phông chữ, hợp nhất hoặc đối tượng, v.v.

Đọc & Tối ưu hóa tệp PDF qua Ruby


 // Optimize PDF Size
 require 'hexapdf'
 HexaPDF::Document.open(ARGV.shift) do |doc|
 doc.task(:optimize, compact: true, object_streams: :generate,
   compress_pages: false)
 doc.write('optimizing.pdf')
 end 

Hỗ trợ mã hóa & giải mã PDF

Thư viện HexaPDF cho phép các nhà phát triển bảo mật các tài liệu PDF của họ bằng cách áp dụng mã hóa bằng mã Ruby. PDF có hỗ trợ tích hợp để bảo mật chúng bằng cách mã hóa nội dung và gán quyền sử dụng. Trong quá trình mã hóa PDF, tất cả các chuỗi và luồng byte được mã hóa và luồng siêu dữ liệu được miễn để nó có thể được trích xuất trong quá trình phân tích cú pháp tệp PDF. Vì vậy, bất kỳ ai muốn xem tài liệu PDF phải cung cấp mật khẩu.

Áp dụng Chữ ký số cho PDF qua Ruby

 
 // Add Digital signatures to PDF
 require 'hexapdf'
 require HexaPDF.data_dir + '/cert/demo_cert.rb'
 doc = HexaPDF::Document.open(ARGV[0])
 doc.sign("signed.pdf", reason: 'Some reason',
      certificate: HexaPDF.demo_cert.cert,
      key: HexaPDF.demo_cert.key,
      certificate_chain: [HexaPDF.demo_cert.sub_ca,
           HexaPDF.demo_cert.root_ca])
 end 
 Tiếng Việt