1. Các sản phẩm
  2.   Bài thuyết trình

Bài thuyết trình API định dạng tệp

 
 

Giải pháp nguồn mở cho bản trình bày

Đọc, Viết, Thao tác & Chuyển đổi các tệp Microsoft PowerPoint thông qua các ngôn ngữ lập trình .NET, Java, Python & PHP.

 

Bao gồm các API định dạng tệp bản trình bày

 
 Tiếng Việt