Presentation API định dạng tệp cho C++

 
 

API C++ cho tài liệu thuyết trình

Tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và thao tác các tệp bản trình bày Microsoft PowerPOint bằng API C++ nguồn mở.

 Tiếng Việt