Mở thư viện để tạo ra M PowerPoint PPTX

Mở nguồn Gt API để tạo ra đọc, viết, và mở bản trình bày Microsoft PowerPoint PowerPoint PPTX.

Unioffice là gì?

Unioffice là một thư viện công nghiệp mở rộng cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm khả năng tạo ra và phân tích tài liệu trình bày Microsoft trong các ứng dụng của riêng họ. Sử dụng API, cô có thể tạo ra PPTX khá nhanh, cứu nó nhanh bởi vì không có cách sử dụng phản xạ và trong khi đọc PPTX, nó có thể mất thêm thời gian.

Thư viện công nghiệp mở rộng hỗ trợ vài tính năng quan trọng liên quan đến PowerPoint sáng tạo, như tạo ra một PowerPoint từ mẫu mới, thêm hộp nhắn tin vào nó, và chèn hình ảnh.

Previous Next

Bắt đầu với Unioffice

Cách đề nghị để cài Unioffice vào dự án của anh bằng cách sử dụng Github. Làm ơn dùng lệnh theo dõi để lắp đặt trơn tru.

Cài đặt Unioffice qua GitHub

go get github.com/unidoc/unioffice/
  go build -i github.com/unidoc/unioffice/...  

Thêm hình ảnh vào PPTX qua Go API

Thư viện nguồn mở cho phép lập trình viên máy tính chèn hình ảnh trong hồ sơ PPTX trong hồ sơ của họ. Nó cho anh khả năng tạo ra một PPTX mới, chèn hình ảnh của anh vào nó và cứu tài liệu. Bằng cách sử dụng các dòng mã sau, cô có thể dễ dàng chèn hình ảnh trong tài liệu PPTX của cô.

Chụp ảnh ở PPTX Gt

  1. Tạo một bài thuyết trình mới bằng cách sử dụng phương pháp presentation.New()
  2. Hình ảnh tải sử dụng ppt. Phương pháp và chuyển hướng đến hình ảnh như một sợi dây
  3. Tạo một slide mới bằng ppt. Thêm phương pháp
  4. Thêm hình ảnh trong slide bằng cách dùng slide. Phương pháp và thông qua vật thể hình ảnh như tham số
  5. Đặt chiều rộng hình ảnh và chiều cao trong inch
  6. Xác nhận tài liệu và lưu nó ở độ PPTX

Miễn phí Gt API

ppt := presentation.New()
defer ppt.Close()
irefColor, err := ppt.AddImage("fileformat.png")
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
slide := ppt.AddSlide()
ibColor := slide.AddImage(irefColor)
ibColor.Properties().SetWidth(2 * measurement.Inch)
ibColor.Properties().SetHeight(irefColor.RelativeHeight(2 * measurement.Inch))
if err := ppt.Validate(); err != nil {
    log.Fatal(err)
}
ppt.SaveToFile("image.pptx")
 Tiếng Việt