Bài thuyết trình API định dạng tệp cho JavaScript

 
 

API JavaScript cho các định dạng tệp trình bày

Đọc, Viết & Thao tác Định dạng Tệp Bản trình bày Microsoft PowerPoint thông qua API JavaScript nguồn mở.

 

Các API định dạng tệp trình bày cho JavaScript Bao gồm

 
 Tiếng Việt