Fusuma

 
 

Tạo & Quản lý Bản trình bày Web qua API JavaScript

Thư viện JavaScript mã nguồn mở để tạo ứng dụng để làm việc với các trang trình bày, tùy chỉnh trang trình bày, tạo mục lục và chụp nội dung màn hình.

Fusuma là một thư viện JavaScript dễ sử dụng, giúp các nhà phát triển phần mềm dễ dàng tạo các ứng dụng để làm việc với các slide thuyết trình. Thư viện đã bao gồm một số tính năng quan trọng liên quan đến việc tạo bản trình bày cũng như quản lý, chẳng hạn như tạo trang chiếu mới, thêm tiêu đề cho trang chiếu, tùy chỉnh trang chiếu theo nhu cầu của riêng bạn, tạo mục lục, chụp nội dung màn hình, viết các ký tự ở phía máy chủ, xuất trang trình bày dưới dạng PDF và nhiều hơn nữa.

Thư viện đã bao gồm hỗ trợ cho nhiều chế độ như chế độ bắt đầu cho nhà phát triển, chế độ xây dựng cho sản xuất, chế độ trình bày cho ghi chú của người nói hoặc mục đích ghi âm, chế độ trực tiếp cho luồng nhận xét hoặc tweet và xuất nhiều hơn nữa. Chế độ người thuyết trình có thể được sử dụng trong khi bạn phát biểu. Chế độ này cũng có thể hữu ích nếu bạn sử dụng trình duyệt không có API bản trình bày. Thư viện rất linh hoạt và có thể được sử dụng để vẽ các loại biểu đồ và sơ đồ khác nhau.

Thư viện Fusuma cung cấp một thanh bên có các liên kết SNS, danh sách nội dung của trang trình bày và các nút tùy chọn khác nhau. Cũng có thể lấy các tweet từ Twitter. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm nạp các tweet từ Twitter, hãy nhớ rằng Fusuma yêu cầu tệp `.env`. Có thể truyền bình luận khi phát biểu.

Previous Next

Bắt đầu với Fusuma

Cách được khuyến nghị để cài đặt Fusuma Lib là sử dụng NPM. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt hoàn chỉnh.

Cài đặt Fusuma bằng NPM

 $ npm i fusuma -D 

Tạo và sửa đổi trang trình bày qua API JavaScript

Các nhà phát triển có thể dễ dàng tạo các trang trình bày mới cho bản trình bày của họ bằng cách sử dụng thư viện JavaScript mã nguồn mở Fusuma. Nó đã bao gồm hỗ trợ thêm văn bản, hình ảnh và video bên trong các trang trình bày. Bạn cũng có thể dễ dàng tách các trang trình bày chỉ với một vài dòng mã JavaScript. Bạn cũng có thể dễ dàng thêm nhiều cột vào một trang chiếu cũng như căn chỉnh nội dung bên trong một trang chiếu.

Thêm hoạt ảnh vào trang trình bày

Ảnh động là một phần hữu ích của bài thuyết trình có thể làm cho bài thuyết trình trở nên năng động hơn cũng như thông tin đáng nhớ hơn. Thư viện JavaScript mã nguồn mở Fusuma cho phép các nhà phát triển phần mềm áp dụng các loại hoạt ảnh khác nhau bên trong các trang trình bày của họ bằng cách sử dụng các lệnh JavaScript. Hiện tại, nó hỗ trợ 5 hiệu ứng động cơ bản như FadeIn, fadeInUp, zoomIn, slideInLeft và slideInRight.

Xuất bản trình bày sang PDF

Thư viện Fusuma đã bao gồm chức năng xuất lập trình các slide thuyết trình sang tài liệu PDF bằng các lệnh Java. Bạn cũng có thể xuất một trang chiếu cụ thể sang trang PDF một cách dễ dàng. Cũng có thể chụp màn hình và lưu dưới dạng tệp hình ảnh ở chế độ người thuyết trình.

 Tiếng Việt