Thư viện Manipulating miễn phí.

Đọc, viết, Manipulate và chuyển hồ sơ trình bày, thêm các slide và hình dạng vào các file PT/PT hiện tại thông qua nguồn mở ET API.

NetOffice là một nguồn mở API, được phát triển bởi Microsoft và phân phối dưới mã nguồn mở của Microsoft để thao túng các tài liệu trình bày.

Sử dụng API, bạn có thể thêm văn bản, đầu trang, chân trang, ghi chú cuối trang, chú thích cuối trang, kiểu, chủ đề và hơn thế nữa. Nó cho phép bạn tạo các tài liệu trình bày hiệu suất cao và trích xuất dữ liệu từ chúng. API hỗ trợ các nền tảng .NET khác nhau bao gồm .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.6 và .NET Standard 1.3.

Previous Next

Bắt đầu với NetOffice

Trước hết, bạn yêu cầu phải có .NET Framework 4.5 trở lên. Sau đó, vui lòng tải xuống kho lưu trữ theo cách thủ công từ GitHub hoặc cài đặt từ NuGet.

Cài đặt NetOffice từ NuGet

 Install-Package NetOfficeFw.Presentation

Thêm Slides vào PowerPoint dùng Free C# API

NetOffice cho phép. Lập trình viên ET để thêm trượt trong chương trình tài liệu của Microsoft PowerPoint. Để thêm slide vào PowerPoint hồ sơ trước khi anh cần sáng kiến PowerPoint. Ứng dụng và tắt hộp thông điệp. Sau PowerPoint ứng dụng của cô bắt đầu cô có thể thêm một bài thuyết trình mới trong đó sử dụng PowerApplication. Cách trình bày. Cuối cùng, Anh có thể thêm trượt trong bài thuyết trình sử dụng trình bày. Slides.

Tạo bản trình bày và thêm Slides vào nó thông qua C# API

      // start powerpoint
      PowerPoint.Application powerApplication = new PowerPoint.Application();
      // create a utils instance, no need for but helpful to keep the lines of code low
      CommonUtils utils = new CommonUtils(powerApplication);
      // add a new presentation with two new slides
      PowerPoint.Presentation presentation = powerApplication.Presentations.Add(MsoTriState.msoTrue);
      PowerPoint.Slide slide1 = presentation.Slides.Add(1, PpSlideLayout.ppLayoutBlank);
      PowerPoint.Slide slide2 = presentation.Slides.Add(1, PpSlideLayout.ppLayoutBlank);
      // add shapes
      slide1.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShape4pointStar, 100, 100, 200, 200);
      slide2.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShapeDoubleWave, 200, 200, 200, 200);
      // change blend animation
      slide1.SlideShowTransition.EntryEffect = PpEntryEffect.ppEffectCoverDown;
      slide1.SlideShowTransition.Speed = PpTransitionSpeed.ppTransitionSpeedFast;
      slide2.SlideShowTransition.EntryEffect = PpEntryEffect.ppEffectCoverLeftDown;
      slide2.SlideShowTransition.Speed = PpTransitionSpeed.ppTransitionSpeedFast;
      // save the document
      string documentFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example04", DocumentFormat.Normal); 
      presentation.SaveAs(documentFile);
      // close power point and dispose reference
      powerApplication.Quit();
      powerApplication.Dispose();
      // show end dialog
      HostApplication.ShowFinishDialog(null, documentFile);

Thêm nhãn, đường dây và amp, sao trong bản trình bày sử dụng miễn phí C# API

NetOffice cho phép. Lập trình viên ET để thêm nhãn, đường dây và amp, các ngôi sao trong chương trình tập tin Microsoft. Để thêm nội dung vào hồ sơ trình bày trước tiên, anh cần phải sáng kiến một PowerPoint. Ứng dụng và tắt hộp thông điệp và thêm bài thuyết trình mới bằng PowerApplication. Cách trình bày. Phương pháp Slides. Anh có thể chèn thêm nhãn, đường dây và ngôi sao bằng cách sử dụng Slide. Những hình vẽ. Hình dạng, phương pháp bổ sung.

Thêm nhãn, Line và Star trong bản trình bày qua C# API

// add a new presentation with one new slide
PowerPoint.Presentation presentation = powerApplication.Presentations.Add(MsoTriState.msoTrue);
PowerPoint.Slide slide = presentation.Slides.Add(1, PpSlideLayout.ppLayoutBlank);
// add a label
PowerPoint.Shape label = slide.Shapes.AddLabel(MsoTextOrientation.msoTextOrientationHorizontal, 10, 10, 600, 20);
label.TextFrame.TextRange.Text = "This slide and created Shapes are created by NetOffice example.";
// add a line
slide.Shapes.AddLine(10, 80, 700, 80);
// add a wordart
slide.Shapes.AddTextEffect(MsoPresetTextEffect.msoTextEffect9, "This a WordArt", "Arial", 20,
                      MsoTriState.msoTrue, MsoTriState.msoFalse, 10, 150);
// add a star
slide.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShape24pointStar, 200, 200, 250, 250);
// save the document
string documentFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example02", DocumentFormat.Normal); 
presentation.SaveAs(documentFile);
 Tiếng Việt