1. Các sản phẩm
 2.   Bài thuyết trình
 3.   PHP
 4.   Gotenberg Go client
 
  

Thư viện PHP mã nguồn mở để chuyển đổi tệp trình bày Microsoft ®

Chuyển đổi tài liệu thuyết trình của Microsoft sang PDF thông qua API PHP miễn phí 

Gotenberg PHP Client là gì?

API Gotenberg PHP Client mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển PHP chuyển đổi Bản trình bày của Microsoft sang PDF bên trong ứng dụng của riêng họ. Đây là một tính năng đơn giản nhưng mạnh mẽ để đưa vào ứng dụng của bạn. Bạn không chỉ có thể chuyển đổi PPT và PPTX sang PDF mà còn có thể hợp nhất một hoặc nhiều tài liệu thành một tệp PDF duy nhất. API đơn giản và nhẹ và có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng của bạn.

Previous Next

Bắt đầu với ứng dụng khách Gotenberg PHP

Cách đề xuất Gotenberg PHP Client vào dự án của bạn là sử dụng trình soạn nhạc. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt Gotenberg PHP Client qua Composer

$ composer require thecodingmachine/gotenberg-php-client
              

Chuyển đổi PPTX sang PDF thông qua API PHP miễn phí

Ứng dụng khách API Gotenberg PHP miễn phí cho phép các nhà phát triển PHP chuyển đổi các tài liệu PPT & PPTX thành PDF bên trong các ứng dụng của riêng họ. Để hợp nhất và chuyển đổi PPTX sang PDF, bạn chỉ cần tải tài liệu của mình và chuyển đổi bằng phương thức OfficeRequest (). Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPTX sang PDF trong PHP.

API miễn phí để chuyển đổi PPTX sang PDF trong PHP

 1. Tải tệp PPTX bằng phương thức DocumentFactory :: makeFromPath () và chuyển tên tệp và đường dẫn tệp làm tham số
 2. Chuyển đổi PPTX sang PDF bằng phương thức OfficeRequest () và chuyển các đối tượng tệp làm tham số
 3. Lưu tài liệu PDF

Chuyển đổi PPTX sang PDF thông qua API PHP miễn phí

$client = new Client('http://localhost:3000', new \Http\Adapter\Guzzle6\Client());
$file = [
  DocumentFactory::makeFromPath('document.pptx', '/path/to/file')
];
$request = new OfficeRequest($file);
$dest = 'fileformat.pdf';
$client->store($request, $dest);
              
 Tiếng Việt