Bài thuyết trình Các API định dạng tệp cho Python

 
 

API Python cho các định dạng tệp trình bày

Đọc, Viết & Thao tác Định dạng Tệp Bản trình bày Microsoft PowerPoint thông qua API Python nguồn mở.

 Tiếng Việt