1. Các sản phẩm
 2.   Bài thuyết trình
 3.   Python
 4.   Aspose.Slides for Python via .NET

Aspose.Slides for Python via .NET

 
 

API Python để tạo và chuyển đổi bản trình bày PowerPoint

API PowerPoint Python để tạo, chỉnh sửa, tách, hợp nhất và chuyển đổi bản trình bày PPT/PPTX mà không cần sử dụng Microsoft Office PowerPoint.

Aspose.Slides for Python via .NET là một thư viện rất hữu ích cho phép các nhà phát triển phần mềm làm việc với Các bài thuyết trình Microsoft PowerPoint được lập trình bên trong các ứng dụng Python của riêng họ. Thư viện cung cấp cho các nhà phát triển Python khả năng sử dụng Aspose.Slides trong các dự án của họ bằng cách tận dụng sức mạnh của .NET. Thư viện cung cấp cho các nhà phát triển Python khả năng đọc, viết, sửa đổi, kết xuất và thao tác với các bản trình bày PowerPoint bằng các lệnh Python. Nó có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Linux và macOS.

Aspose.Slides for Python via .NET được thiết kế để dễ sử dụng và cung cấp nhiều tính năng khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng để tạo và chỉnh sửa bản trình bày PowerPoint. Thư viện hỗ trợ tạo và đọc bản trình bày ở nhiều định dạng tệp khác nhau như PPT, PPTX, PPS, POT, PPSX, PPTM, PPSM, POTX, POTM, ODP, PDF, v.v. Thư viện cũng hỗ trợ xuất bản trình bày sang một số định dạng tệp phổ biến như PDF, PDF/A, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF, SVG, HTML, v.v. Aspose.Slides được thiết kế để mang lại hiệu suất cao và có thể xử lý các bản trình bày PowerPoint lớn một cách dễ dàng.

Aspose.Slides for Python thông qua thư viện .NET đã hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản và nâng cao khác nhau để xử lý bản trình bày PowerPoint, chẳng hạn như tạo bản trình bày từ đầu, thêm hoặc xóa trang chiếu, đặt thuộc tính trang chiếu, thêm hình dạng và sửa đổi thuộc tính hình dạng , thay đổi thuộc tính phông chữ, thêm và sửa đổi màu sắc, đặt căn chỉnh văn bản, thêm các thành phần đa phương tiện vào bản trình bày (âm thanh và video), v.v. Thư viện Aspose.Slide rất dễ sử dụng và cung cấp nhiều tính năng khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để tạo và sửa đổi bản trình bày PowerPoint.

Previous Next

Bắt đầu với Aspose.Slides cho Python qua .NET

Cách cài đặt Aspose.Slides cho Python qua .NET được khuyên dùng là sử dụng pip. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt Aspose.Slides cho Python qua .NET qua pip

pip install aspose.slides 
Bạn cũng có thể tải xuống trực tiếp từ Trang phát hành sản phẩm Aspose.

Tạo bản trình bày PowerPoint qua Python

Aspose.Slides for Python via .NET là một giải pháp rất hữu ích để tạo và quản lý bản trình bày PowerPoint bên trong các ứng dụng Python của riêng họ. Thư viện đã bao gồm một số tính năng quan trọng để xử lý bản trình bày như thêm trang trình bày vào bản trình bày hiện có, kiểm tra bản trình bày, hợp nhất nhiều bản trình bày, chèn hình ảnh bên trong bản trình bày, chèn ghi chú vào bản trình bày, hợp nhất các trang trình bày cụ thể từ bản trình bày, hợp nhất các trang trình bày vào phần trình bày, chuyển đổi bản trình bày thành PDF và nhiều hơn nữa.

Làm cách nào để hợp nhất bản trình bày qua API Python?

import aspose.slides as slides

with slides.Presentation("pres.pptx") as pres1:
  with slides.Presentation("Presentation1.pptx") as pres2:
    for slide in pres2.slides:
      pres1.slides.add_clone(slide)
    pres1.save("combined.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Thêm và quản lý trang trình bày trong bản trình bày thông qua API Python

Aspose.Slides for Python via .NET đã bao gồm sự hỗ trợ hoàn chỉnh để xử lý các slide bên trong bản trình bày PowerPoint bằng các lệnh Python. Các nhà phát triển phần mềm có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau để quản lý các slide bên trong bản trình bày PowerPoint của họ, chẳng hạn như thêm slide vào bản trình bày, truy cập slide trong bản trình bày, xóa các slide không mong muốn khỏi bản trình bày, sao chép slide, so sánh các slide, điều chỉnh bố cục slide, chuyển đổi slide sang định dạng tệp hình ảnh, chuyển đổi các slide với kích thước tùy chỉnh, đặt bản cái slide, sao chép nội dung slide, thêm chuyển tiếp slide, đặt hiệu ứng chuyển tiếp, v.v.

Tạo hiệu ứng Chuyển tiếp slide đơn giản qua API python

import aspose.slides as slides

# Instantiate Presentation class to load the source presentation file
with slides.Presentation(path + "AccessSlides.pptx") as presentation:
  # Apply circle type transition on slide 1
  presentation.slides[0].slide_show_transition.type = slides.slideshow.TransitionType.CIRCLE

  # Apply comb type transition on slide 2
  presentation.slides[1].slide_show_transition.type = slides.slideshow.TransitionType.COMB

  # Write the presentation to disk
  presentation.save("SampleTransition_out.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Thêm nhận xét vào bản trình bày trong ứng dụng Python

Nhận xét là một phần rất hữu ích của bài thuyết trình, giúp người dùng đưa ra phản hồi hoặc liên lạc với đồng đội của mình khi xem xét bài thuyết trình. Aspose.Slides for Python via .NET đã cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho việc thêm và quản lý nhận xét về bản trình bày bên trong ứng dụng Python. Thư viện đã bao gồm nhiều tính năng khác nhau để xử lý bản trình bày, chẳng hạn như thêm nhận xét vào trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint, truy cập nhận xét hiện có trên trang chiếu, trả lời nhận xét, thêm nhận xét hiện đại vào trang chiếu, xóa tất cả nhận xét và tác giả, xóa cụ thể nhận xét trên một slide và nhiều hơn nữa.

Làm cách nào để xóa nhận xét cụ thể trên trang trình bày qua API Python?

import aspose.pydrawing as draw
import aspose.slides as slides
from datetime import date

with slides.Presentation() as presentation:
  slide = presentation.slides[0]
  
  # add comments...
  author = presentation.comment_authors.add_author("Author", "A")
  author.comments.add_comment("comment 1", slide, draw.PointF(0.2, 0.2), date.today())
  author.comments.add_comment("comment 2", slide, draw.PointF(0.3, 0.2), date.today())
  
  # remove all comments that contain "comment 1" text
  for commentAuthor in presentation.comment_authors:
    toRemove = []
    for comment in slide.get_slide_comments(commentAuthor):
      if comment.text == "comment 1":
        toRemove.append(comment)
    
    for comment in toRemove:
      commentAuthor.comments.remove(comment)
  
  presentation.save("pres.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Làm việc với các siêu liên kết trong bản trình bày thông qua API Python

Aspose.Slides for Python via .NET đã cung cấp một số tính năng hữu ích để xử lý các siêu liên kết bên trong bản trình bày PowerPoint bằng API Python. Thư viện cho phép các nhà phát triển phần mềm thêm siêu liên kết URL vào văn bản, thêm siêu liên kết URL vào hình dạng hoặc khung, thêm siêu liên kết URL vào tệp phương tiện, định dạng siêu liên kết, sử dụng siêu liên kết để tạo mục lục, siêu liên kết có thể thay đổi, các thuộc tính được hỗ trợ trong IHyperlinkQueries và nhiều hơn nữa. Ví dụ sau đây minh họa cách thêm siêu liên kết trang web vào văn bản bằng mã Python.

Làm cách nào để thêm siêu liên kết trang web vào văn bản thông qua API Python?

 import aspose.slides as slides

with slides.Presentation() as presentation:
  shape1 = presentation.slides[0].shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 100, 100, 600, 50, False)
  shape1.add_text_frame("Aspose: File Format APIs")
  shape1.text_frame.paragraphs[0].portions[0].portion_format.hyperlink_click = slides.Hyperlink("https://www.aspose.com/")
  shape1.text_frame.paragraphs[0].portions[0].portion_format.hyperlink_click.tooltip = "More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs"
  shape1.text_frame.paragraphs[0].portions[0].portion_format.font_height = 32
  
  presentation.save("presentation-out.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)
 Tiếng Việt