1. Các sản phẩm
 2.   Bài thuyết trình
 3.   Swift
 4.   Aspose.Slides Cloud SDK for Swift

Aspose.Slides Cloud SDK for Swift

 
 

Swift SDK để đọc, viết và xuất bản trình bày

API Swift Cloud để tạo, đọc, quản lý và chuyển đổi các bài thuyết trình PowerPoint (PPT, PPTX), OpenOffice (ODP) trên đám mây.

Aspose.Slides Cloud SDK dành cho Swift là SDK đám mây toàn diện cho phép các nhà phát triển Swift tương tác với Aspose.Slides API đám mây và tạo, sửa đổi cũng như chuyển đổi bản trình bày ở nhiều định dạng khác nhau bao gồm PowerPoint (PPT, PPTX), OpenOffice Impress (ODP) và nhiều định dạng khác. SDK này đơn giản hóa quá trình làm việc với bản trình bày và cho phép các nhà phát triển tập trung vào logic kinh doanh cốt lõi của họ. API hỗ trợ đọc và ghi nhiều định dạng tệp trình bày như XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML, v.v.

Aspose.Slides Cloud SDK dành cho Swift rất dễ xử lý và đã cung cấp nhiều tính năng nâng cao cũng như cơ bản khác nhau để làm việc với bản trình bày PowerPoint trên đám mây, chẳng hạn như tạo bản trình bày mới từ đầu, sửa đổi bản trình bày hiện có, thêm và xóa trang chiếu, thêm và sửa đổi văn bản, chèn hình ảnh & hình dạng , thêm biểu đồ vào bản trình bày, quản lý bảng bên trong bản trình bày, thực hiện các thao tác định dạng khác nhau, sao chép bố cục slide từ bản trình bày nguồn, hợp nhất nhiều bản trình bày, Đặt hoặc xóa thuộc tính tài liệu bản trình bày, tìm và thay thế văn bản trên một slide cụ thể, thao tác thiết lập trang, quản lý tiêu đề trang & chân trang, chia bản trình bày thành nhiều phần và nhiều phần khác.

Aspose.Slides Cloud SDK dành cho Swift cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với Aspose.Slides Cloud API để cho phép các nhà phát triển Swift xuất bản trình bày PowerPoint sang một số định dạng tệp khác, chẳng hạn như HTML, PDF, POTX, PPSX, PPTM, PPSM, POTM, ODP , OTP, TIFF, XPS, JPEG, PNG, GIF, BMP, SVG, SWF và nhiều hơn nữa. Sử dụng Aspose.Slides Cloud SDK cho Swift, nhà phát triển phần mềm có thể dễ dàng quản lý văn bản trong bản trình bày của họ và có thể dễ dàng thêm và sửa đổi văn bản, thay đổi định dạng văn bản, đặt kiểu và màu phông chữ cũng như thực hiện các thao tác cấp văn bản khác nhau như thêm siêu liên kết, quản lý dấu đầu dòng và đánh số, cũng như thực hiện kiểm tra chính tả. Với nhiều tính năng và khả năng đa dạng, SDK này giúp các nhà phát triển dễ dàng làm việc với các bản trình bày, tạo, sửa đổi và chuyển đổi chúng sang các định dạng khác nhau cũng như tập trung vào logic kinh doanh cốt lõi của họ.

Previous Next

Bắt đầu với Aspose.Slides Cloud SDK dành cho Swift

Cách cài đặt Aspose.Slides Cloud SDK cho Swift được khuyên dùng là sử dụng CocoaPods. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt Aspose.Slides Cloud SDK cho Swift qua CocoaPods

target 'myproj' do
 ...
 pod 'AsposeSlidesCloud', '~> 22.6.0'
end
 
Bạn cũng có thể tải xuống trực tiếp từ Trang phát hành sản phẩm Aspose.

Tạo bản trình bày PPT, PPTX qua Swift

Aspose.Slides Cloud SDK dành cho Swift giúp các nhà phát triển phần mềm dễ dàng tạo cũng như quản lý nhiều loại bản trình bày khác nhau bên trong ứng dụng Swift của riêng họ. Các nhà phát triển phần mềm có thể tạo một bản trình bày trống chỉ bằng một vài dòng mã Swift. Có một số tính năng quan trọng khác của thư viện liên quan đến quản lý bản trình bày như xuất bản trình bày hiện có sang các định dạng tệp khác, mở bản trình bày hiện có, bảo vệ bản trình bày bằng mật khẩu, tạo Bản trình bày mới bằng tài liệu HTML, chia/hợp nhất bản trình bày, tìm kiếm tệp Excel dạng văn bản , nén tệp Excel và nhiều tính năng khác.

Tạo bản trình bày mới thông qua Swift API

import Foundation
import AsposeSlidesCloud

let configuration = Configuration(appSid: "YourAppSid", appKey: "YourAppKey")
let slidesApi = SlidesAPI(configuration: configuration)

let createPresentationRequest = CreatePresentationRequest(name: "Test Presentation", password: "password", folder: "PresentationFolder")

slidesApi.createPresentation(request: createPresentationRequest) { (response, error) in
  if let error = error {
    print("Error Occured: \(error)")
  } else {
    print("Presentation Created: \(response?.name)")
  }
}

Thêm và quản lý biểu đồ trong bản trình bày thông qua Swift API

Aspose.Slides Cloud SDK dành cho Swift đã bao gồm hỗ trợ để làm việc với các loại biểu đồ khác nhau bên trong các bản trình bày PowerPoint (PPT, PPTX) và OpenOffice (ODP) trên đám mây. Các nhà phát triển phần mềm có thể tạo biểu đồ Coulmn, biểu đồ hình tròn, biểu đồ bong bóng, biểu đồ phân tán, biểu đồ tia nắng và nhiều biểu đồ khác. Có nhiều loại tính năng khác nhau trong API để xử lý biểu đồ trong bản trình bày, chẳng hạn như thêm hoặc xóa danh mục biểu đồ, cài đặt thuộc tính trục biểu đồ, cài đặt thuộc tính chú giải biểu đồ. Thêm và xóa biểu đồ Datapoint, đặt thuộc tính tường của biểu đồ 3D, v.v.

Làm cách nào để sửa đổi thuộc tính của biểu đồ hiện có thông qua API Swift?

let getRequest = GetSlidesShapeRequest(
  name: "presentation.pptx",
  slideIndex: 1,
  shapeIndex: 1
)

slidesAPI.getSlidesShape(request: getRequest) { response, error in
  if let error = error {
    print("Error retrieving chart: \(error)")
  } else if let shape = response?.shape {
    shape.chart.chartTitle = "Updated Title"
    
    let putRequest = PutUpdateShapeRequest(
      name: "presentation.pptx",
      slideIndex: 1,
      shapeIndex: 1,
      shape: shape
    )
    
    slidesAPI.putUpdateShape(request: putRequest) { response, error in
      if let error = error {
        print("Error updating chart: \(error)")
      } else {
        print("Chart updated successfully")
      }
    }
  }
}

Quản lý hình dạng trong bản trình bày thông qua Swift API

Aspose.Slides Cloud SDK dành cho Swift cho phép các nhà phát triển phần mềm xử lý các hoạt động liên quan đến hình dạng bên trong PowerPoint và các loại bản trình bày khác một cách đơn giản và thuận tiện. Các nhà phát triển phần mềm có thể sử dụng Swift SDK để tạo, sửa đổi và xóa các hình dạng cũng như đặt các thuộc tính khác nhau của hình dạng. Nó hỗ trợ thêm hình dạng vào trang chiếu, trích xuất hình dạng từ trang chiếu, làm việc với các hình dạng nhóm, thêm hình ảnh vào hình dạng, xóa các hình dạng không mong muốn, nhập hình dạng từ SVG, v.v. Ví dụ sau đây cho thấy cách thêm hình vào slide bằng lệnh Swift.

Cách thêm hình vào slide thông qua Swift API

let request = AddShapeRequest(name: "New Shape", slideIndex: 1, shape: Shape())
try asposeSlidesApi.addShape(request: request)

// Modify a shape

let request = UpdateShapeRequest(name: "Updated Shape", slideIndex: 1, shapeIndex: 1, shape: Shape())
try asposeSlidesApi.updateShape(request: request)

Thêm, xóa hoặc thay thế văn bản trong bản trình bày qua Swift

Aspose.Slides Cloud SDK dành cho Swift cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm khả năng xử lý văn bản theo nhiều cách khác nhau trong bản trình bày PowerPoint của họ. API Swift bao gồm nhiều tính năng để làm việc với Văn bản bên trong bản trình bày như chèn đoạn văn mới, đọc thuộc tính của đoạn văn, xóa một loạt đoạn văn khỏi bản trình bày, đọc các mục văn bản khỏi bản trình bày, thay thế văn bản, đánh dấu văn bản trong bản trình bày và nhiều tính năng khác .

 Tiếng Việt