1. Các sản phẩm
  2.   Bảng tính
  3.   C++
  4.   Aspose.Cells for C++

Aspose.Cells for C++

 
 

API C++ để tạo và xuất bảng tính Excel

Đọc, Viết, Chỉnh sửa, Kết xuất, Thao tác, In và Chuyển đổi các tệp bảng tính Excel mà không cần sử dụng Microsoft Excel bằng API C++.

Aspose.Cells for C++ là thư viện C++ gốc cung cấp cho các lập trình viên phần mềm khả năng tạo, sửa đổi, chỉnh sửa , thao tác, chuyển đổi bảng tính Excel mà không cần sử dụng Microsoft Office hay Excel cài đặt trên hệ thống. Một trong những tính năng chính của Aspose.Cells for C++ là khả năng đọc và viết nhiều định dạng bảng tính, bao gồm Microsoft Excel (XLS, XLSX, XLSM, XLSB), Định dạng OpenDocument (ODS), PDF, HTML, CSV, và nhiều cái khác. Điều này khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng để làm việc với các tệp cũ hoặc tích hợp với các hệ thống khác có thể không hỗ trợ các định dạng Excel mới nhất.

Ngoài khả năng đọc và ghi bảng tính cơ bản, Aspose.Cells cho C++ còn tích hợp nhiều tính năng nâng cao như tính toán công thức, xác thực dữ liệu, áp dụng màu chủ đề tùy chỉnh của sổ làm việc, quản lý bảng Excel, nhóm các hàng và cột của một trang tính, Sao chép chủ đề từ Sổ làm việc này sang Sổ làm việc khác, tạo và thao tác bảng tổng hợp, tạo biểu đồ, v.v. Bạn có thể sử dụng thư viện để phát triển các ứng dụng 32 bit và 64 bit trong bất kỳ môi trường phát triển nào hỗ trợ C++, chẳng hạn như Microsoft Visual Studio.

Aspose.Cells dành cho C++ giúp các nhà phát triển phần mềm thêm chức năng bảng tính phức tạp vào bên trong ứng dụng của riêng họ với chi phí và nỗ lực tối thiểu. Aspose.Cells for C++ cũng cung cấp khả năng chuyển đổi tài liệu bảng tính sang các định dạng tệp được hỗ trợ khác như PDF, XPS, CSV, TSV, ODS, HTML và hình ảnh (PEG, PNG, BMP, TIFF, GIF, EMF, SVG) các định dạng tập tin. Điều này có thể hữu ích khi tạo báo cáo, hóa đơn hoặc tài liệu khác cần chia sẻ với người khác ở định dạng không thể chỉnh sửa. Nhìn chung, Aspose.Cells for C++ là một thư viện xử lý bảng tính linh hoạt và mạnh mẽ có thể giúp các nhà phát triển C++ thêm chức năng bảng tính nâng cao vào ứng dụng của họ một cách dễ dàng.

Previous Next

Bắt đầu với Aspose.Cells cho C++

Cách cài đặt Aspose.Cells cho C++ được khuyên dùng là sử dụng NuGet. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt Aspose.Cells cho C++ qua NuGet

NuGet\Install-Package Aspose.Cells.Cpp -Version 23.1.0 
Bạn cũng có thể tải xuống trực tiếp từ Trang phát hành sản phẩm Aspose.

Chuyển đổi sổ làm việc Excel sang PDF và các định dạng khác qua C++

Aspose.Cells dành cho C++ đã hỗ trợ chuyển đổi tệp bảng tính Excel sang nhiều định dạng tệp được hỗ trợ khác trong các ứng dụng C++ chỉ bằng hai dòng mã. Thư viện đã cung cấp khả năng chuyển đổi từ nhiều định dạng tệp phổ biến khác nhau như XLSM, XLTX, XLTM, XLAM, PDF, XPS và định dạng tệp hình ảnh (PEG, PNG, BMP, TIFF, GIF, EMF, SVG). Thư viện đã cung cấp nhiều chức năng khác nhau để chuyển đổi sổ làm việc Excel sang PDF và các định dạng tệp khác, chẳng hạn như sử dụng trực tiếp phương thức Lưu của lớp IWorkbook, lớp IPdfSaveOptions nâng cao hoặc sử dụng các phương thức get hoặc set tại thời điểm tạo tài liệu.

Chuyển đổi sổ làm việc Excel sang PDF qua .NET API

StringPtr srcDir = new String("..\\Data\\01_SourceDirectory\\");

// Output directory path.
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// Path of input Excel file
StringPtr sampleConvertExcelWorkbookToPDF = srcDir->StringAppend(new String("sampleConvertExcelWorkbookToPDF.xlsx"));

// Path of output Pdf file
StringPtr outputConvertExcelWorkbookToPDF = outDir->StringAppend(new String("outputConvertExcelWorkbookToPDF_DirectConversion.pdf"));

// Load the sample Excel file.
intrusive_ptr workbook = Factory::CreateIWorkbook(sampleConvertExcelWorkbookToPDF);

// Save the Excel Document in PDF format
workbook->Save(outputConvertExcelWorkbookToPDF, SaveFormat_Pdf);

Mở và tải các định dạng tệp khác nhau thông qua API C++

Aspose.Cells dành cho C++ cho phép các nhà phát triển phần mềm bảo vệ hoặc bỏ bảo vệ tài liệu bảng tính bên trong các ứng dụng .NET của họ. Thư viện đã bao gồm một số chức năng quan trọng để bảo vệ tệp bảng tính và dữ liệu bên trong nó, chẳng hạn như ngăn người khác truy cập dữ liệu trong tệp Excel bằng cách áp dụng mật khẩu, Bảo vệ và bỏ bảo vệ sổ làm việc hoặc trang tính, thêm chữ ký điện tử và nhiều tính năng khác. Thư viện cũng hỗ trợ ngăn chặn việc xem các bảng tính bị ẩn, thêm, di chuyển, xóa hoặc ẩn các bảng tính cũng như đổi tên các bảng tính.

Bảo vệ hoặc bỏ bảo vệ sổ làm việc được chia sẻ bằng mật khẩu qua .NET API

Workbook wb = new Workbook();

//Protect the Shared Workbook with Password
wb.ProtectSharedWorkbook("1234");

//Uncomment this line to Unprotect the Shared Workbook
//wb.UnprotectSharedWorkbook("1234");

//Save the output Excel file
wb.Save("outputProtectSharedWorkbook.xlsx");

Tạo và quản lý biểu đồ trong bảng tính thông qua API C++

Aspose.Cells dành cho C++ cho phép lập trình viên máy tính chèn và quản lý biểu đồ bên trong tệp bảng tính Excel bằng lệnh C++. Thư viện cho phép các nhà phát triển trực quan hóa thông tin trong biểu đồ giống như Microsoft Excel. Nó cung cấp hỗ trợ cho một số loại biểu đồ phổ biến được hỗ trợ bởi MS-Excel và các ứng dụng bảng tính hàng đầu khác, chẳng hạn như biểu đồ kim tự tháp, biểu đồ đường, biểu đồ bong bóng và nhiều loại khác. Các nhà phát triển cũng có thể kết xuất biểu đồ Excel thành hình ảnh và định dạng PDF mà không cần bất kỳ công cụ hoặc ứng dụng bổ sung nào. Thư viện cũng cho phép đọc và xử lý các biểu đồ Microsoft Excel 2016 không có trong Microsoft Excel 2013 hoặc các phiên bản trước đó.

Thêm biểu đồ kim tự tháp vào bảng tính Excel thông qua API C++

// Output directory path
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// Path of output excel file
StringPtr outputChartTypePyramid = outDir->StringAppend(new String("outputChartTypePyramid.xlsx"));

// Create a new workbook
intrusive_ptr workbook = Factory::CreateIWorkbook();

// Get first worksheet which is created by default
intrusive_ptr worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Adding sample values to cells
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("A1"))->PutValue(50);
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("A2"))->PutValue(100);
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("A3"))->PutValue(150);
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("B1"))->PutValue(4);
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("B2"))->PutValue(20);
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("B3"))->PutValue(50);

// Adding a chart to the worksheet
int chartIndex = worksheet->GetICharts()->Add(Aspose::Cells::Charts::ChartType::ChartType_Pyramid, 5, 0, 20, 8);

// Accessing the instance of the newly added chart
intrusive_ptr chart = worksheet->GetICharts()->GetObjectByIndex(chartIndex);

// Adding SeriesCollection (chart data source) to the chart ranging from "A1" cell to "B3"
chart->GetNISeries()->Add(new String("A1:B3"), true);

// Saving the Excel file
workbook->Save(outputChartTypePyramid);

Thêm siêu liên kết và thao tác dữ liệu trong tệp Excel qua API C++

Aspose.Cells dành cho C++ đã bao gồm một số tính năng quan trọng để xử lý dữ liệu bên trong tệp bảng tính Excel bằng API C++. Thư viện cho phép truy cập dữ liệu trong ô bảng tính, thêm và lấy dữ liệu từ ô, hàng hoặc cột, chèn siêu liên kết vào ô một cách dễ dàng. Cũng có thể áp dụng định dạng có điều kiện trong bảng tính và tạo phạm vi được đặt tên trong Sổ làm việc Excel. Thư viện cũng tạo điều kiện cho các nhà phát triển tìm kiếm dữ liệu, thao tác phạm vi được đặt tên trong sổ làm việc, áp dụng kiểu và định dạng, tiền lệ hoặc phụ thuộc, v.v.

Thêm siêu liên kết vào ô Excel thông qua API C++

/Path of output excel file
StringPtr outputAddHyperlinksToTheCells = outPath->StringAppend(new String("outputAddHyperlinksToTheCells.xlsx"));

//Create a new workbook
intrusive_ptr workbook = Factory::CreateIWorkbook();

//Get the first worksheet
intrusive_ptr wsc = workbook->GetIWorksheets();
intrusive_ptr ws = wsc->GetObjectByIndex(0);

//Add hyperlink in cell C7 and make use of its various methods
intrusive_ptr hypLnks = ws->GetIHyperlinks();
int idx = hypLnks->Add(new String("C7"), 1, 1, new String("http://www.aspose.com/"));
intrusive_ptr lnk = hypLnks->GetObjectByIndex(idx);
lnk->SetTextToDisplay(new String("Aspose"));
lnk->SetScreenTip(new String("Link to Aspose Website"));

//Save the workbook
workbook->Save(outputAddHyperlinksToTheCells);
 Tiếng Việt