1. Các sản phẩm
 2.   Bảng tính
 3.   GO
 4.   Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Aspose.Cells Cloud SDK for Go

 
 

Sử dụng API để tạo và chuyển đổi bảng tính Excel

Tạo, sửa đổi, thao tác, in, phân tích, phân tách, hợp nhất và chuyển đổi tài liệu Bảng tính Excel trên đám mây bằng thư viện Go Excel.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go là một giải pháp dựa trên đám mây mạnh mẽ và đáng tin cậy cho phép các nhà phát triển phần mềm làm việc với các tệp Excel trên đám mây. Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng SDK đám mây Aspose.Cells cho Go là nó dựa trên đám mây. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng truy cập các tệp Excel của mình từ mọi nơi và trên mọi thiết bị. Vì vậy, người dùng không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào hay lo lắng về vấn đề tương thích tệp và mọi thứ đều được xử lý an toàn trên đám mây. SDK có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng phần mềm cho nhiều hệ điều hành, chẳng hạn như Windows, Linux, Mac OS và nhiều hệ điều hành khác.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go bao gồm một bộ tính năng phong phú có thể giúp các nhà phát triển phần mềm tự động hóa nhiều tác vụ liên quan đến Excel, chẳng hạn như thực hiện các phép tính phức tạp, định dạng ô, thêm biểu đồ, v.v. Nó rất dễ xử lý và cung cấp hỗ trợ cho một số định dạng tệp Microsoft Excel phổ biến như XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML, DIF, PDF, XPS, TIFF, SVG, SXC, FODS và nhiều hơn nữa. Sử dụng Aspose.Cells Cloud SDK, các nhà phát triển phần mềm có thể bảo vệ các tệp Excel của họ bằng mật khẩu cũng như bỏ bảo vệ các tệp đã được bảo vệ bằng mật khẩu.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go rất dễ xử lý và bao gồm một số tính năng nâng cao cho phép nhà phát triển phần mềm thao tác với bảng tính Microsoft Excel, chẳng hạn như áp dụng tính năng lọc tự động, xử lý bảng trụ, quản lý định dạng có điều kiện, chuyển đổi ListObject hoặc bảng thành một phạm vi ô, quản lý hàng và ô, tìm kiếm và thay thế văn bản trong Trang tính Excel, thêm nền vào sổ làm việc, chèn hình trên trang tính, thêm bảng tổng hợp trên trang tính Excel, ẩn hàng trên trang tính Excel, cột tự động khớp trên sổ làm việc và nhiều nội dung khác.

Previous Next

Bắt đầu với SDK đám mây Aspose.Cells dành cho Go

Cách cài đặt Aspose.Cells Cloud SDK cho Go được khuyên dùng là sử dụng GitHub. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt Aspose.Cells Cloud SDK cho Go qua GitHub

go get -u github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/cellsapi 
Bạn cũng có thể tải xuống trực tiếp từ Trang phát hành sản phẩm Aspose.

Bảo vệ tệp Excel qua API Go

Aspose.Cells Cloud Go SDK đã bao gồm một tính năng rất hữu ích cho phép các nhà phát triển phần mềm bảo vệ Bảng tính Excel khỏi bị truy cập trái phép vào các ứng dụng Go của riêng họ. Thư viện đã bao gồm nhiều tính năng khác nhau để bảo vệ bảng tính Excel, chẳng hạn như thêm chữ ký số cho sổ làm việc Excel, bảo vệ tệp Excel mà không cần sử dụng bộ nhớ, mã hóa sổ làm việc Excel, giải mã sổ làm việc Excel, bỏ bảo vệ sổ làm việc Excel, mở khóa tệp Excel mà không cần sử dụng bộ nhớ, v.v. Ví dụ sau đây cho thấy cách các nhà phát triển phần mềm có thể thêm chữ ký điện tử vào sổ làm việc Excel của họ bên trong ứng dụng Go.

Thêm chữ ký số cho sổ làm việc Excel qua GO

package main
import (
"os"
asposecellscloud "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v22"
)

func main() {
instance := asposecellscloud.NewCellsApiService(os.Getenv("ProductClientId"), os.Getenv("ProductClientSecret"))
uploadOpts := new(asposecellscloud.UploadFileOpts)
uploadOpts.Path = "roywang.pfx"
file, err := os.Open("roywang.pfx")
if err != nil {
return
}
_, _, err = instance.UploadFile(file, uploadOpts)

if err != nil {

return

}

requestOpts := new(asposecellscloud.CellsWorkbookPostDigitalSignatureOpts)
requestOpts.Digitalsignaturefile = "roywang.pfx"
requestOpts.Folder = "CellsTests"
requestOpts.Name = "Book1.xlsx"
requestOpts.Password = "123456"
_, _, err = instance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(requestOpts)

if err != nil {
return

}

}

Xuất sổ làm việc Excel và các đối tượng nội bộ qua API Go

Aspose.Cells Cloud Go SDK đã bao gồm các tính năng rất mạnh mẽ để xuất sổ làm việc Excel và các đối tượng bên trong của nó sang các định dạng tệp được hỗ trợ khác trong ứng dụng Go. Nó cho phép xuất sổ làm việc, đối tượng danh sách, biểu đồ, hình dạng, ảnh và nhiều đối tượng khác từ tệp excel sang một định dạng cụ thể, chẳng hạn như PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FOD và vân vân. Các ví dụ sau đây minh họa cách xuất sổ làm việc Excel sang định dạng PDF bằng lệnh Go.

Xuất sổ làm việc Excel sang định dạng PDF qua API Go

outputFile := "Book1.pdf"

pdfSaveOptions := &models.PdfSaveOptions{
  OnePagePerSheet:  true,
  Quality:     "Print",
  SecurityOptions: &models.PdfSecurityOptions{ 
    // set PDF security options if needed
  },
}

exportRequest := &cellsapi.PostWorkbookSaveAsRequest{
  Name:      "Book1.xlsx",
  Newfilename:  outputFile,
  SaveOptions:  pdfSaveOptions,
  Folder:     "input",
  Format:     "pdf",
}

_, _, err = cellsApi.PostWorkbookSaveAs(context.Background(), exportRequest)
if err != nil {
  fmt.Println("Error:", err)
  return
}

Tạo và quản lý sổ làm việc Excel qua API Go

Aspose.Cells Cloud Go SDK cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo và sửa đổi sổ làm việc Excel mà không cần sử dụng Microsoft Office Excel hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác. Thư viện bao gồm nhiều tính năng khác nhau để làm việc với bảng tính Excel, chẳng hạn như tạo sổ làm việc Excel trống, tạo sổ làm việc Excel từ tệp mẫu, thêm trang tính mới vào sổ làm việc hiện có, đổi tên trang tính, chèn biểu đồ vào sổ làm việc hiện có, tạo sổ làm việc Excel từ một bảng tính thông minh. mẫu đánh dấu và nhiều hơn nữa.

Tạo sổ làm việc Excel mới qua API Go

ctx := context.Background()
request := &models.PutWorkbookCreateRequest{
  Name: "MyWorkbook.xlsx",
}
response, _, err := cellsApi.PutWorkbookCreate(ctx, request)
if err != nil {
  fmt.Println("Error creating workbook:", err)
  return
}
fmt.Println("Workbook created successfully:", response.Status)

Tạo và quản lý hàng/cột thông qua API Go

Aspose.Cells Cloud Go SDK giúp các nhà phát triển phần mềm dễ dàng làm việc với các hàng và cột của bảng tính Excel bằng lệnh Go. Thư viện hỗ trợ thêm hàng hoặc cột trống trên bảng tính Excel, xóa các hàng hoặc cột đã chọn khỏi bảng tính, sao chép hàng hoặc cột trên bảng tính, ẩn hàng hoặc cột trên bảng tính Excel, tự động khớp hàng hoặc cột trên sổ làm việc Excel, nhóm các hàng hoặc các cột trên Bảng tính Excel và nhiều cột khác.

Sao chép một hàng từ vị trí này sang vị trí khác trong bảng tính bằng Go SDK

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/model"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api/cellsapi"
)
func main() {
  // Set up authentication and initialization
  configuration := cellsapi.NewConfiguration()
  configuration.AppKey = "your_app_key"
  configuration.AppSid = "your_app_sid"
  cellsAPI := api.NewCellsApiWithConfig(configuration)
  // Copy the row from source location to destination location
  sourceWorksheet := "Sheet1"
  sourceRowIndex := int32(1)
  destinationRowIndex := int32(2)
  copyOptions := &model.CopyOptions{
    ColumnNumber: nil,
    DestinationWorksheet: nil,
    Range: "",
    RowNumber: &destinationRowIndex,
    Worksheet: &sourceWorksheet,
  }

  _, err := cellsAPI.PostWorksheetRows(context.Background(), "test.xlsx", sourceWorksheet, sourceRowIndex, 1, copyOptions)

  if err != nil {
    fmt.Println("Error: ", err)
    os.Exit(1)
  }

  fmt.Println("Row copied successfully")
}
 Tiếng Việt