Thư viện JavaScript miễn phí cho định dạng tệp Excel XLSX

API JavaScript mã nguồn mở cho phép đọc và ghi tệp bảng tính, thêm ô mới, chèn hàng mới, hợp nhất ô và hàng, toTable, từ Bảng, v.v.

Thư viện Better-xlsx giúp lập trình viên phần mềm tạo ứng dụng của riêng họ để làm việc với định dạng tệp Excel XLSX. Đây là một thư viện JavaScript thuần túy nhẹ, rất đơn giản cho phép các nhà phát triển xử lý các thao tác bảng tính phức tạp một cách dễ dàng. Thư viện rất linh hoạt và cho phép người dùng tạo các chức năng tùy chỉnh của riêng họ và sử dụng chúng. Thư viện có thể thiếu chức năng nhưng được biết đến nhiều nhất vì tính đơn giản và hiệu suất tốt hơn.

Có một số tính năng quan trọng liên quan đến tạo bảng tính Excel cũng như các thao tác là một phần của thư viện, chẳng hạn như truy cập và đọc tệp XLSX, ghi tệp bảng tính, quản lý ô và hàng, thêm ô mới, chèn hàng mới, hợp nhất ô và hàng, căn chỉnh kiểu, toTable, từ Bảng, áp dụng màu nền, thêm trang tính mới, đường viền ô, nền tô ô và nhiều thứ khác.

Previous Next

Bắt đầu với Better-xlsx

Cách cài đặt Better-xlsx được khuyến nghị là sử dụng npm, vui lòng sử dụng tập lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt Better-xlsx qua npm

$ npm install better-xlsx  

Bạn có thể tải xuống thư viện chia sẻ đã biên dịch từ kho lưu trữ GitHub và cài đặt nó.< /p>

Tạo bảng tính Excel XLSX qua JavaScript

Thư viện JavaScript mã nguồn mở Better-xlsx giúp các nhà phát triển phần mềm tạo bảng tính tương thích với Microsoft Excel XLSX bằng mã JavaScript. Thư viện hỗ trợ các tính năng như tạo sổ làm việc mới từ đầu, thêm trang tính vào trang tính, chèn nội dung vào trang tính, áp dụng định dạng cho trang tính, chèn hàng hoặc cột mới, thêm văn bản hoặc hình ảnh, v.v.

Quản lý hàng & Các cột trong bảng tính XLSX

Thư viện Better-xlsx đã cung cấp chức năng hữu ích để quản lý hàng và cột trong trang tính bằng mã JavaScript. Thư viện hỗ trợ một số chức năng quan trọng để xử lý hàng và cột như thêm hàng và cột mới, đặt chiều cao của hàng, lấy nội dung trong hàng hoặc cột, áp dụng kiểu cho cột, điền hàng hoặc cột của trang tính, đặt chiều rộng cột , v.v.

Định dạng ô & Quản lý trong sổ làm việc Excel

Thư viện JavaScript mã nguồn mở Better-xlsx cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm khả năng xử lý việc định dạng ô và quản lý ô bên trong ứng dụng JavaScript của riêng họ. Thư viện hỗ trợ áp dụng nhiều kiểu cho các ô Excel chỉ bằng một vài dòng mã. Nó cũng bao gồm một số tính năng liên quan đến ô như tạo ô mới, hợp nhất ô, ẩn ô, lấy kiểu ô, hợp nhất theo chiều dọc với các ô khác, lấy giá trị ô, đặt công thức ô, đặt giá trị ô với loại Số, s và nhiều tính năng khác. hơn nữa.

 Tiếng Việt