1. Các sản phẩm
 2.   Bảng tính
 3.   Perl
 4.   Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

 
 

API Perl miễn phí để tạo và chuyển đổi tệp Excel

API Perl REST cho phép lập trình viên Tạo, chỉnh sửa, thao tác và chuyển đổi bảng tính Microsoft Excel và OpenOffice bên trong các ứng dụng dựa trên đám mây.

Trong thế giới dựa trên dữ liệu ngày nay, bảng tính Excel đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Từ phân tích và báo cáo dữ liệu đến các phép tính phức tạp, Excel cung cấp nền tảng linh hoạt để quản lý và thao tác dữ liệu. Để khai thác sức mạnh của Excel trên đám mây, các nhà phát triển có thể chuyển sang Aspose.Cells Cloud SDK cho Perl. Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) này cung cấp một bộ công cụ và chức năng toàn diện để làm việc với các tệp Excel, cho phép tích hợp liền mạch vào các ứng dụng Perl. Nó bao gồm hỗ trợ cho một số định dạng tệp bảng tính phổ biến, chẳng hạn như XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT, HTML, MHTML, v.v.

Aspose.Cells Cloud SDK dành cho Perl đóng vai trò là cầu nối giữa các ứng dụng Perl của bạn và các tính năng mạnh mẽ của Aspose.Cells Cloud, một dịch vụ dựa trên đám mây để xử lý tệp Excel. Với SDK này, nhà phát triển phần mềm có thể dễ dàng thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, chẳng hạn như tạo tệp Excel từ đầu, sửa đổi tệp Excel hiện có, chuyển đổi tệp Excel sang nhiều định dạng tệp được hỗ trợ khác, trích xuất dữ liệu từ bảng tính, tạo báo cáo, tạo biểu đồ trực quan hấp dẫn , thêm biểu đồ vào báo cáo excel, Thêm hoặc xóa vùng ô để định dạng có điều kiện, Chèn hoặc xóa, chèn hoặc hợp nhất sổ làm việc, ngang hoặc veAspose.Cells Cloud SDK for Perl

Các tính năng mở rộng của Aspose.Cells Cloud SDK dành cho Perl cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm một bộ công cụ mạnh mẽ để làm việc với các tệp Excel, giúp họ xây dựng các ứng dụng hiệu quả và giàu tính năng một cách dễ dàng. SDK cung cấp tài liệu API đơn giản và toàn diện, cùng với các ví dụ về mã, giúp nhà phát triển dễ dàng bắt đầu nhanh chóng. Với khả năng tích hợp liền mạch, tài liệu toàn diện và tập trung vào bảo mật, nó cho phép các nhà phát triển phần mềm xây dựng các giải pháp dựa trên Excel mạnh mẽ và hiệu quả trên đám mây. SDK Perl dựa trên nền tảng đám mây này là tài sản có giá trị cho bất kỳ nhà phát triển Perl nào muốn hợp lý hóa quy trình quản lý tệp Excel của họ.

Previous Next

Bắt đầu với SDK đám mây Aspose.Cells cho Perl

Để sử dụng Aspose.Cells Cloud SDK cho Perl, bạn phải cài đặt Perl trên hệ thống của mình. Cách cài đặt SDK được khuyến nghị là sử dụng Mạng lưu trữ Perl toàn diện (CPAN). Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt Aspose.Cells Cloud SDK cho Perl T qua CPAN

cpan AsposeCellsCloud 

Bạn cũng có thể tải xuống trực tiếp từ GitHub.

Tạo bảng tính Excel theo nhiều cách khác nhau thông qua Swift API

Aspose.Cells Cloud SDK dành cho Perl đã hỗ trợ đầy đủ việc tạo và quản lý tài liệu bảng tính Excel ở nhiều định dạng tệp khác nhau bên trong ứng dụng Swift. Thư viện cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo và quản lý sổ làm việc theo nhiều cách khác nhau như tạo sổ làm việc trống từ đầu, tạo sổ làm việc Excel bằng mẫu đánh dấu thông minh hoặc tạo sổ làm việc Excel bằng tệp mẫu, đếm số trang trên sổ làm việc Excel, đặt và xóa mật khẩu cho sổ làm việc Excel, tự động khớp các cột trên sổ làm việc Excel và nhiều tính năng khác.

Tạo tệp Excel mới trên đám mây thông qua API Perl

Aspose.Cells Cloud SDK dành cho Perl đã hỗ trợ rất mạnh mẽ cho việc tạo và thao tác bảng tính Excel ở nhiều định dạng tệp khác nhau như XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, v.v. SDK cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo các tệp Excel mới từ đầu, sửa đổi các tệp hiện có, chèn hình ảnh, thêm sổ làm việc mới, hợp nhất sổ làm việc và trích xuất dữ liệu cụ thể bằng API đơn giản và trực quan. Bạn có thể thêm hoặc xóa trang tính theo chương trình, chèn hoặc xóa hàng và cột, áp dụng định dạng và đặt công thức, cùng nhiều thao tác khác. Các ví dụ sau đây cho thấy cách các nhà phát triển phần mềm có thể tạo một sổ làm việc trống bên trong các ứng dụng Perl của riêng họ.

Tạo một sổ làm việc trống bên trong ứng dụng Perl

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorkbookCreateExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorkbookCreateRequest request = new PutWorkbookCreateRequest { name = "Book1.xlsx", folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorkbookCreate(request);
    }
  }
}

Chuyển đổi bảng tính Excel sang các định dạng khác qua Perl

Aspose.Cells Cloud SDK dành cho Perl đã bao gồm một trình chuyển đổi bảng tính rất mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển phần mềm tải và chuyển đổi nhiều loại bảng tính Excel sang nhiều định dạng tệp được hỗ trợ chỉ bằng một vài dòng mã Perl. SDK cho phép chuyển đổi liền mạch giữa các định dạng bảng tính khác nhau, chẳng hạn như XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, TXT, PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FOD và nhiều hơn nữa. Tính linh hoạt này đảm bảo khả năng tương thích trên nhiều hệ thống khác nhau và đơn giản hóa việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng khác nhau. Ví dụ sau đây cho thấy cách các nhà phát triển phần mềm có thể chuyển đổi tệp Excel thông qua API Perl.

Làm cách nào để chuyển đổi sổ làm việc Excel qua API Perl?

  @api = AsposeCellsCloud::CellsApi.new("appsid","appkey")
  my $format = 'pdf'; # replace NULL with a proper value
  my $password = undef; # replace NULL with a proper value
  my $out_path = undef; # replace NULL with a proper value
  my $Book1_data =undef;
  my @fileinfos = stat("D:\\Projects\\Aspose\\Aspose.Cloud\\Aspose.Cells.Cloud.SDK\\src\\TestData\\Book1.xlsx");
  my $filelength = @fileinfos[7];
  open(DATA, " $api, 'file'=>$name ,'folder' =>$folder) ; 
  $result = $api->cells_workbook_put_convert_workbook( workbook => $Book1_data, format => $format, password => $password, out_path => $out_path,folder =>$folder);conver

Làm việc với siêu liên kết trên tệp Excel

Siêu liên kết trong tệp Excel cung cấp một cách thuận tiện để điều hướng đến các vị trí, trang web hoặc tệp khác một cách nhanh chóng. Aspose.Cells Cloud SDK for Perl đã cung cấp một số tính năng tuyệt vời để làm việc với các tệp Excel, cho phép các nhà phát triển phần mềm làm việc hiệu quả, cho phép họ thêm, sửa đổi và xóa siêu liên kết trong bảng tính Excel theo chương trình chỉ bằng một vài dòng mã Perl. Ví dụ sau đây minh họa cách các nhà phát triển phần mềm có thể sửa đổi các siêu liên kết hiện có bên trong các ứng dụng Perl của họ.

Làm cách nào để sửa đổi các siêu liên kết hiện có trong tệp Excel thông qua API Perl?

use AsposeCellsCloud;

# Set up your credentials
my $api = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(client_id => "Your_App_SID", client_secret => "Your_App_Key");

# Specify the file name and worksheet name

my $filename = "sample.xlsx";
my $sheet_name = "Sheet1";
# Define the cell name of the hyperlink to be modified
my $cell_name = "A1";
# Define the new hyperlink URL and text
my $new_hyperlink_url = "https://www.updated-example.com";
my $new_hyperlink_text = "Updated Example Website";

# Update the hyperlink in the cell
my $response = $api->post_worksheet_hyperlink($filename, $sheet_name, $cell_name, $new_hyperlink_url, $new_hyperlink_text);

print "Hyperlink updated successfully.\n";

Tạo và quản lý biểu đồ bên trong tệp Excel qua Perl

Aspose.Cells Cloud SDK dành cho Perl giúp các nhà phát triển phần mềm dễ dàng tạo biểu đồ mới hoặc sửa đổi biểu đồ hiện có bên trong Bảng tính Excel bằng lệnh Perl. Việc tạo các biểu đồ và đồ thị hấp dẫn trực quan trở nên dễ dàng nhờ khả năng tạo biểu đồ của SDK. Nó cho phép các nhà phát triển phần mềm tự động tạo các loại biểu đồ khác nhau, tùy chỉnh giao diện của chúng và nhúng chúng vào tệp Excel hoặc xuất chúng sang định dạng hình ảnh. Ví dụ sau đây cho thấy cách thêm biểu đồ vào trang tính Excel bên trong ứng dụng Perl.

Làm cách nào để thêm biểu đồ vào bảng tính Excel thông qua mã Perl?

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorksheetAddChartExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorksheetAddChartRequest request = new PutWorksheetAddChartRequest { name = "Book1.xlsx", sheetName = "Sheet4",
        chartType="pie",
        upperLeftRow = 5,
        upperLeftColumn = 5,
        lowerRightRow = 10,
        lowerRightColumn = 10,
        area = "C7:D11",
        isVertical = true, folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorksheetAddChart(request);
    }
  }
}
 Tiếng Việt