1. Các sản phẩm
  2.   Bảng tính
  3.   Python
  4.   Aspose.Cells for Python via .NET

Aspose.Cells for Python via .NET

 
 

API C# .NET để tạo và chuyển đổi bảng tính Excel

Thư viện Python hữu ích cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa, thao tác và chuyển đổi Bảng tính Microsoft Excel theo chương trình.

Aspose.Cells for Python via .NET là một thư viện rất hữu ích và linh hoạt cho phép các nhà phát triển tạo và thao tác các tệp Microsoft Excel theo chương trình bằng mã Python. Thư viện cung cấp hỗ trợ cho nhiều định dạng tệp Microsoft Excel, bao gồm XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM, XLAM, v.v. Thư viện này được xây dựng dựa trên .NET framework và cung cấp giao diện dễ sử dụng để các nhà phát triển Python truy cập các tính năng của thư viện Aspose.Cells.

Aspose.Cells for Python via .NET API được tài liệu hóa đầy đủ với nhiều ví dụ và mã mẫu có sẵn để giúp các nhà phát triển bắt đầu. Có một số tính năng quan trọng của thư viện, chẳng hạn như thêm trang tính mới, sao chép hoặc di chuyển trang tính giữa các sổ làm việc, tạo bộ lọc tự động, thêm nhận xét vào ô Excel, hiển thị trang tính thành hình ảnh raster, hiển thị trang tính thành PDF, triển khai sắp xếp dữ liệu, tính toán các công thức Excel phức tạp, chèn siêu liên kết để liên kết dữ liệu, bảo vệ/bỏ bảo vệ trang tính, tạo bảng tổng hợp và biểu đồ trục, mã hóa tệp, điều chỉnh hướng trang, chia tỷ lệ trang, đặt khổ giấy, áp dụng định dạng tất cả ký tự và nhiều tính năng khác.

Aspose.Cells dành cho Python qua .NET rất dễ xử lý và giúp công việc của nhà phát triển phần mềm trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp cho họ một bộ tính năng toàn diện để tạo, đọc, ghi, in, xuất và thao tác với tệp Excel. Thư viện cung cấp một tập hợp các lớp và phương thức Python ánh xạ trực tiếp tới chức năng của thư viện Aspose.Cells. Điều này giúp các nhà phát triển dễ dàng làm việc với các tệp Excel mà không cần phải viết mã .NET phức tạp. Thư viện cung cấp khả năng quản lý bộ nhớ hiệu suất cao và thực thi mã được tối ưu hóa giúp dễ dàng thực thi các tệp Excel lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Previous Next

Bắt đầu với Aspose.Cells cho Python qua .NET

Aspose.Cells dành cho Python qua .NET được phân phối dưới dạng kho lưu trữ ZIP. Bạn cần cài đặt phiên bản Python 3.6 trở lên. Bạn có thể dễ dàng sử dụng Aspose.Cells cho Python thông qua .NET từ pypi bằng lệnh sau.

Cài đặt Aspose.Cells cho Python qua .NET qua pypi

 $ pip install aspose-cells-python 
Bạn cũng có thể tải xuống trực tiếp từ Trang phát hành sản phẩm Aspose.

Tạo bảng tính Excel thông qua API Python

Aspose.Cells for Python via .NET đã bao gồm hỗ trợ hoàn chỉnh cho việc tạo và quản lý Bảng tính Microsoft Excel bằng các lệnh Python. Thư viện đã bao gồm một số tính năng quan trọng để tạo và quản lý bảng tính đơn giản hoặc phức tạp, chẳng hạn như thêm trang tính mới vào sổ làm việc hiện có, tạo trang tính dùng chung, Sao chép và Di chuyển Trang tính, thêm hình ảnh và biểu đồ vào trang tính, văn bản quan trọng vào bảng tính, thay thế văn bản bên trong trang tính , quản lý các thuộc tính tài liệu, thêm kiểu để định dạng nội dung, hợp nhất các hàng và cột, v.v.

Tạo sổ làm việc mới ở các định dạng khác nhau thông qua API Python

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook

# Create an instance of the Workbook class.
workbook = Workbook()

# Insert the words Hello World! into a cell accessed.
workbook.worksheets.get(0).cells.get("A1").put_value("Hello World")

# Save as XLS file
workbook.save("output.xls")

# Save as XLSX file
workbook.save("output.xlsx")

# Save as ods file
workbook.save("output.ods")

Bảo vệ bảng tính Excel thông qua API Python

Aspose.Cells for Python thông qua .NET cung cấp khả năng hoàn chỉnh để bảo vệ và bỏ bảo vệ các tài liệu bảng tính Excel bên trong các ứng dụng Python của riêng chúng. Thư viện cho phép các nhà phát triển phần mềm ngăn người khác truy cập dữ liệu trong tệp Excel, bảo vệ tệp Excel bằng mật khẩu, ngăn xem các bảng tính ẩn, bảo vệ cấu trúc sổ làm việc Excel của bạn bằng mật khẩu, khóa toàn bộ bảng tính Excel khỏi vô tình hoặc cố ý thay đổi, di chuyển hoặc xóa dữ liệu trong một bảng tính, v.v.

Mở tệp Excel được mã hóa bằng Python

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook, LoadOptions, LoadFormat

# The path to the documents directory.
dataDir = ""

# Opening Microsoft Excel 2007 Xlsx Files
loadOptions = LoadOptions(LoadFormat.XLSX)

# Specify the password
loadOptions.password = "1234"

# Create a Workbook object and opening the file from its path
wbEncrypted = Workbook(dataDir + "EncryptedExcel.xlsx", loadOptions)
print("Encrypted excel file opened successfully!")

Sử dụng công thức để xử lý dữ liệu qua API Python

Aspose.Cells for Python via .NET đã bao gồm khả năng xử lý dữ liệu bằng các công thức và hàm. Thư viện đã cung cấp một tập hợp lớn các hàm và công thức tích hợp cho phép các nhà phát triển phần mềm tính toán các phép tính phức tạp một cách dễ dàng. Thư viện hỗ trợ một tập hợp lớn các công thức toán học, chuỗi, Boolean, ngày/giờ, thống kê, cơ sở dữ liệu, tra cứu và tham chiếu. Hơn nữa, cũng có thể thêm các công thức do người dùng xác định mà người dùng muốn đưa vào dưới dạng bổ trợ Excel. Bạn cũng có thể sử dụng công thức mảng hoặc thêm công thức kiểu tham chiếu R1C1 vào một ô bên trong ứng dụng Python của mình.

Chuyển đổi bảng tính Excel qua API Python

Aspose.Cells for Python via .NET API là một công cụ rất hữu ích để chuyển đổi Bảng tính Excel sang các định dạng tệp được hỗ trợ khác trong các ứng dụng Python. Có một số tính năng quan trọng của thư viện như xporting bảng tính sang định dạng Markdown, chuyển đổi Bảng tính Excel sang PDF, Workbook sang XPS, chuyển đổi tệp Excel sang OpenOffice & LibreOffice Calc, sổ làm việc Excel sang MHTML, chuyển đổi sổ làm việc sang JSON, Excel sang TIFF và nhiều cái khác.

Chuyển đổi bảng tính Excel sang các định dạng tệp khác thông qua API Python

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook,SaveFormat
 
#load file to be converted
wk = Workbook("Book.xlsx");

#Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wk.save("output.pdf", SaveFormat.PDF);

wk.save("output.xps", SaveFormat.XPS);

wk.save("houtput.html", SaveFormat.HTML);
 Tiếng Việt