Mở thư viện Ruby để tạo ra và Edit LS Spreadsheet

Thư viện Ruby miễn phí để tạo ra và bảo vệ Có biểu đồ. Nó hỗ trợ chèn hình ảnh, siêu liên kết, áp dụng phong cách thông qua Ruby API.

Và cũng là một thư viện mở rộng rất hữu dụng và có nguồn gốc giàu có của Ruby giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ để tạo ra và thao túng bảng điều khiển dễ dàng. Thư viện máy phát sóng Cũng có thể giúp phát triển tìm ra tài liệu mở rộng ML mà không có kiến thức về đặc điểm ECM.

Ngoài ra thư viện cũng rất mạnh nhưng vẫn rất đơn giản để thiết lập. Nó bao gồm một số tính năng quan trọng cho thế hệ của Excel và xử lý như thêm bảng tính mới, tái sử dụng một bảng, thêm biểu đồ vào bảng tính, chèn hình ảnh và liên kết, quản lý các cột và hàng chiều rộng, các phong cách tùy chỉnh, bàn, hỗ trợ in ấn, các tế bào, áp dụng các bộ lọc, thêm các bình luận và nhiều hơn nữa.

Thư viện cũng bao gồm một số tính năng tiên tiến trong khi xử lý hồ sơ bảng, như thêm các tiêu đề và chân bộ, xử lý PivotTables, bảo vệ các tấm giấy sử dụng mật khẩu, bảng lọc tự động và nhiều thứ nữa.

Previous Next

Bắt đầu với nhau

Cách đề nghị để cài đặt thư viện cũng bằng cách sử dụng RubyGems. Làm ơn dùng lệnh theo dõi để lắp đặt trơn tru.

Cài đặt cũng qua RubyGems

$ gem install axlsx 

Tạo bảng quảng cáo với biểu đồ Ruby

Thư viện cũng dễ dàng cho các lập trình viên phần mềm để tạo ra các bảng phân chia Excel trong các ứng dụng Ruby của họ. Thư viện hỗ trợ thêm biểu đồ vào bảng phân chia của họ chỉ vài dòng mã. Nó cho phép các nhà phát triển tạo ra bánh 3D, đường dây, phân tán và các biểu đồ quán bar dễ dàng. Thư viện cho phép người dùng xây dựng bản đồ dựa trên dữ liệu tùy chỉnh cũng như tạo ra các biểu đồ mà không có dữ liệu trong bảng tính của họ. Anh có thể dễ dàng tùy chỉnh hướng dẫn, quay nhãn và nhiều hơn thế.

Bảo vệ bảng thông qua Ruby API

Nguồn mở cũng là thư viện cho Ruby lập trình viên khả năng bảo vệ bảng thông tin bằng cách áp dụng mật khẩu trong các ứng dụng riêng của họ. Đó là một kỹ thuật rất hữu dụng ngăn cản những người khác làm những thay đổi hay xem, di chuyển, hoặc xóa dữ liệu quan trọng từ một bảng tính. Thư viện đã bao gồm hỗ trợ để tạo ra mật khẩu được bảo vệ cũng như bảng tính không thanh gươm chỉ với vài dòng mã.

Áp dụng tấm bảo vệ và loại trừ các tế bào từ Tìm qua Ruby API

# Sheet Protection and excluding cells from locking.
if examples.include? :sheet_protection
 unlocked = wb.styles.add_style :locked => false
 wb.add_worksheet(:name => 'Sheet Protection') do |sheet|
  sheet.sheet_protection do |protection|
   protection.password = 'fish'
   protection.auto_filter = false
  end
  sheet.add_row [1, 2 ,3], :style => unlocked # These cells will be locked
  sheet.add_row [4, 5, 6]
  sheet.add_row [7, 8, 9]
  sheet.auto_filter = "A1:C3"
 end
end

Áp dụng phong cách tùy chỉnh cho Worksheets

Phong cách tùy chỉnh là một cách rất tiện lợi để cứu người dùng thời gian khi định vị bảng tính của họ. Thư viện cũng cung cấp chức năng hoàn chỉnh cho việc áp dụng phong cách và định dạng tùy chỉnh cho tờ Excel sử dụng mã Ruby. Thư viện đã cung cấp định hướng phù hợp với các tế bào. Các nhà phát triển có thể dễ dàng vượt biên giới, sử dụng sự liên kết, áp dụng điền vào, chọn chữ, và định dạng số trong một dòng mã Ruby.

Làm thế nào để áp dụng định dạng và ngày của Ruby API?

#```ruby
if examples.include? :format_dates
 require 'date'
 wb.styles do |s|
  date = s.add_style(:format_code => "yyyy-mm-dd", :border => Axlsx::STYLE_THIN_BORDER)
  padded = s.add_style(:format_code => "00#", :border => Axlsx::STYLE_THIN_BORDER)
  percent = s.add_style(:format_code => "0000%", :border => Axlsx::STYLE_THIN_BORDER)
  # wb.date1904 = true # Use the 1904 date system (Used by Excel for Mac < 2011)
  wb.add_worksheet(:name => "Formatting Data") do |sheet|
   sheet.add_row ["Custom Formatted Date", "Percent Formatted Float", "Padded Numbers"], :style => Axlsx::STYLE_THIN_BORDER
   sheet.add_row [Date::strptime('2012-01-19','%Y-%m-%d'), 0.2, 32], :style => [date, percent, padded]
  end
 end
end
#```

Thêm hình ảnh và Hyperlink vào bảng quảng cáo.

Thư viện miễn phí cũng cung cấp sự hỗ trợ hoàn toàn cho việc thêm và sửa đổi hình ảnh trong bảng của họ chỉ với vài lệnh Ruby. Anh có thể sử dụng hình ảnh phổ biến như hình ảnh JPG, GIF và NG trong bảng tính. Anh cũng có thể chèn hình ảnh bằng siêu tốc. Thư viện cũng cho phép thay thế hình ảnh hiện tại hoặc sửa đổi kích thước và chỗ của nó.

Thêm hình ảnh với Hyperlink qua Ruby API

##Add an Image with a hyperlink
#```ruby
if examples.include? :images
 wb.add_worksheet(:name => "Image with Hyperlink") do |sheet|
  img = File.expand_path('../image1.jpeg', __FILE__)
  # specifying the :hyperlink option will add a hyper link to your image.
  #
  # @note - Numbers does not support this part of the specification.
  sheet.add_image(:image_src => img, :noSelect => true, :noMove => true, :hyperlink=>"http://axlsx.blogspot.com") do |image|
   image.width=720
   image.height=666
   image.hyperlink.tooltip = "Labeled Link"
   image.start_at 0, 0
  end
 Tiếng Việt