Thư viện Swift mã nguồn mở dành cho bảng tính Microsoft® Excel

Thư viện Swift mã nguồn mở cho phép Nhà phát triển phân tích cú pháp và lấy dữ liệu từ các định dạng tệp Microsoft Excel (XLSX, XLSM, XLSB) .NET Library.

CoreXLSX là gì?

CoreXLSX là thư viện Swift mã nguồn mở rất hữu ích cho phép các nhà phát triển phần mềm mở, đọc, phân tích cú pháp và thao tác với các tệp Microsoft Excel một cách hiệu quả và đơn giản. Thư viện dựa trên định dạng XML được Microsoft Excel sử dụng, giúp dễ dàng tích hợp với các dự án Swift khác. Thư viện hỗ trợ đọc và xem các tệp Excel ở nhiều định dạng tệp, chẳng hạn như XLSX, XLSM, XLSB, v.v. Thư viện này là nguồn mở, nghĩa là nó có sẵn miễn phí cho mọi mục đích sử dụng và có thể được sửa đổi để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.

Thư viện CoreXLSX mã nguồn mở được thiết kế rất nhanh và hiệu quả, giúp các nhà phát triển phần mềm xử lý các tệp Excel lớn mà không gặp bất kỳ vấn đề nào về hiệu suất bên trong các ứng dụng Swift của riêng họ. Có một số tính năng cần thiết của thư viện, chẳng hạn như Tải tệp Excel hiện có, phân tích tệp lớn một cách dễ dàng, chia sẻ chuỗi giữa nhiều trang tính, đọc dữ liệu cụ thể từ tệp Excel, in dữ liệu ô thô, vị trí chính xác của ô, nhận thông tin ô trống, tìm ô bằng tham chiếu ô, phân tích thông tin kiểu và nhiều thông tin khác.

CoreXLSX có thể được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ các tệp Excel để hiển thị trong các công cụ như Tableau hoặc Power BI. Nhìn chung, thư viện CoreXLSX mã nguồn mở là một lựa chọn tuyệt vời để làm việc với các tệp Excel trong các dự án Swift. Nó cung cấp nhiều tính năng và lợi ích, giúp bạn dễ dàng xử lý các tệp Excel một cách hiệu quả và hiệu quả trong các ứng dụng Swift. Nếu bạn cần làm việc với các tệp Excel trong dự án Swift của mình, CoreXLSX chắc chắn đáng để xem xét.

Previous Next

Bắt đầu với CoreXLSX

Cách cài đặt CoreXLSX được khuyên dùng là sử dụng CocoaPods. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt CoreXLSX qua CocoaPods

 pod 'CoreXLSX', '~> 0.14.1'

pod install

Bạn có thể tải xuống trực tiếp từ GitHub.

Đọc tệp Excel XLSX dữ liệu qua Swift API

Thư viện CoreXLSX mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển Swift mở tài liệu Excel XLSX hiện có, đọc và lấy dữ liệu từ tài liệu đó bằng các lệnh Swift. Để lấy dữ liệu từ tệp Excel, trước tiên bạn cần tải tệp rồi có thể truy cập từng trang tính trong tệp bằng phương thức trang tính (có tên :). Sau khi truy cập trang tính, bạn có thể lặp lại các hàng và cột của nó để đọc các giá trị ô. Ví dụ sau đây cho thấy cách đọc trang tính đầu tiên trong tệp Excel tại đường dẫn đã chỉ định và in ra nội dung của từng ô trong trang tính.

Làm cách nào để đọc bảng tính đầu tiên của tệp Excel qua Swift API?

import CoreXLSX

guard let file = XLSXFile(filepath: "path/to/file.xlsx") else {
  fatalError("XLSX file not found")
}

do {
  let sheet = try file.parseWorksheet(at: 0)
  for row in sheet.data?.rows ?? [] {
    for cell in row.cells {
      print(cell)
    }
  }
} catch {
  print(error.localizedDescription)
}

Tìm kiếm một ô bằng Swift API

Thư viện CoreXLSX mã nguồn mở đã cung cấp một tính năng rất hữu ích cho phép các nhà phát triển phần mềm tìm kiếm dữ liệu ô của trang tính bằng cách sử dụng tham chiếu ô bên trong ứng dụng Swift của họ. Thư viện đã cung cấp thuộc tính 'worksheet.cells' cho phép các nhà phát triển truy cập vào các ô trong bảng tính. Sau đó, sử dụng phương thức 'at' để lấy ô có tham chiếu đã chỉ định. Ví dụ sau đây minh họa cách truy cập các ô cụ thể trong trang tính bằng mã Swift.

Làm cách nào để truy cập các ô cụ thể trong bảng tính bằng Swift?

import CoreXLSX

# Load Excel File 

guard let file = XLSXFile(filepath: "/path/to/your/file.xlsx") else {
  fatalError("XLSX file at path not found")
}

# Access the worksheet that contains the cell

guard let worksheet = try file.parseWorksheet(at: "/xl/worksheets/sheet1.xml") else {
  fatalError("Worksheet not found")
}

# access the cells in the worksheet
guard let cell = worksheet.cells[at: "B3"] else {
  fatalError("Cell not found")
}

# Display Cell Value

print(cell.value)

Phân tích thông tin kiểu của tệp XLSX qua Swift API

Thư viện CoreXLSX mã nguồn mở đã bao gồm một tính năng rất hữu ích để phân tích thông tin kiểu của tệp XLSX kể từ phiên bản 0.5.0. Các nhà phát triển phần mềm có thể sử dụng hàm parsStyles() mới để phân tích thông tin kiểu từ kho lưu trữ bên trong ứng dụng Swift của họ. Thư viện cho phép các nhà phát triển tìm nạp danh sách các phông chữ được sử dụng, nhận định dạng cho một ô nhất định, lấy thông tin điền và đường viền, v.v. Đoạn mã sau hiển thị để lấy danh sách các phông chữ được sử dụng và định dạng cho một ô nhất định bằng lệnh Swift.

Làm cách nào để tìm nạp danh sách phông chữ được sử dụng thông qua lệnh Swift?

let styles = try file.parseStyles()
let fonts = styles.fonts?.items.compactMap { $0.name?.value }

//get formatting for a given cell

let styles = try file.parseStyles()
let format = worksheet.data?.rows.first?.cells.first?.format(in: styles)
let font = worksheet.data?.rows.first?.cells.first?.font(in: styles)

 Tiếng Việt