1. Các sản phẩm
  2.   Xử lý văn bản
  3.   GO
  4.   Aspose.Words Cloud SKD for Go

Aspose.Words Cloud SKD for Go

 
 

Sử dụng API REST để xử lý tài liệu Microsoft Word

Sử dụng API REST xử lý tài liệu Word để tạo, sửa đổi, thao tác, kết xuất, in và chuyển đổi các tài liệu xử lý Word (DOC, DOCX, RTF, HTML, PDF, XPS, EPUB).

Aspose.Words Cloud SDK for Go là thư viện Go mạnh mẽ và đa năng cho phép các nhà phát triển phần mềm làm việc với Microsoft Tài liệu Word trên đám mây. Cho dù nhà phát triển phần mềm cần tạo, thao tác, chuyển đổi hoặc trích xuất dữ liệu từ tệp Word thì SDK là lựa chọn tuyệt vời có thể giúp họ hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thư viện này hỗ trợ nhiều định dạng xử lý văn bản, OpenOffice, WordprocessingML và tệp web như DOC, DOCX, RTF, DOT, DOTX, DOTM, FlatOPC (XML).

Aspose.Words Cloud SDK for Go cung cấp nhiều tính năng và lợi ích khiến nó trở thành công cụ có giá trị cho các nhà phát triển, một số tính năng này bao gồm tạo tài liệu Word mới từ đầu, áp dụng nhiều tùy chọn và kiểu định dạng, tài liệu Word chuyển đổi sang các định dạng tệp khác, trích xuất hình ảnh từ tài liệu Word, văn bản hình ảnh từ tệp Word, hợp nhất nhiều tài liệu Word, chia tài liệu Word thành nhiều tài liệu, chèn hoặc xóa nội dung khỏi các phần cụ thể, v.v.

Aspose.Words Cloud SDK for Go có thể hoạt động với tài liệu Word một cách linh hoạt và hiệu quả. Thư viện cho phép các nhà phát triển phần mềm chuyển đổi tài liệu xử lý văn bản của họ sang các định dạng tệp phổ biến khác nhau như DOC, DOT, DOCX, DOCM, DOTX, DOTM, FlatOpc, RTF, PDF, HTML, ODT, OTT, TXT, EPUB, XPS, PCL, TIFF, PNG, JPEG, BMP, SVG và nhiều hơn nữa. Với nhiều tính năng và lợi ích, Aspose.Words Cloud SDK là một công cụ tuyệt vời dành cho các nhà phát triển cần làm việc với tệp Word một cách thường xuyên.

Previous Next

Bắt đầu với Aspose.Words Cloud SKD for Go

Cách cài đặt Aspose.Words Cloud SKD for Go được khuyên dùng là sử dụng GitHub. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt Aspose.Words Cloud SKD cho Go qua GitHub

go get -v github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/2007/api 
Tại đây Bạn có thể tải xuống trực tiếp từ GitHub.

Tạo tài liệu Word thông qua API Go

Aspose.Words Cloud SDK for Go giúp các nhà phát triển phần mềm dễ dàng tạo và thao tác các tài liệu xử lý văn bản chỉ bằng một vài dòng mã. Thư viện cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo tài liệu mới trong Bộ lưu trữ đám mây theo định dạng được chỉ định bởi phần mở rộng tệp. Thư viện đã bao gồm một số tính năng quan trọng liên quan đến việc tạo tài liệu Word, chẳng hạn như chèn văn bản từ tệp bên ngoài, thêm hình ảnh vào tệp hiện có, chèn đầu trang và chân trang, thêm bảng, chia tài liệu lớn, thêm siêu liên kết vào tài liệu Word, chèn số trang , thêm danh sách vào tài liệu Word và nhiều tính năng khác.

Cách tạo tài liệu mới thông qua API GO REST

 import (
    "os"
    "github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/dev/api/models")

config, _ := models.NewConfiguration("config.json")
wordsApi, ctx, _ := api.CreateWordsApi(config)
createRequestOptions := map[string]interface{}{"fileName": "Sample.docx",}
createRequest := &models.CreateDocumentRequest{
    Optionals: createRequestOptions,
}
_, _, _ = wordsApi.CreateDocument(ctx, createRequest)

Nhúng tài liệu Word vào trang web

Aspose.Words Cloud SDK for Go đã bao gồm một tính năng rất mạnh mẽ để nhúng tài liệu Word vào bên trong trang web bằng lệnh Go. Nó chỉ cần một dòng mã duy nhất để nhúng tài liệu xử lý Word vào bên trong trình duyệt web. Khi tài liệu được dịch vụ đám mây hiển thị, nó sẽ được hiển thị trên các trang web của bạn dưới dạng tiện ích JavaScript. Rất dễ dàng để phóng to và thu nhỏ nó trực tuyến. Cũng có thể hiển thị nhiều định dạng tệp Word khác nhau, chẳng hạn như DOC, DOCX, RTF, v.v.

Đoạn mã khung nội tuyến Nhúng tài liệu DOCX vào HTML

 
<iframe width="1120"
	height="850"
	src="https://api.aspose.cloud/words/view?foldername=sample&filename=SampleDocument.docx">
</iframe>

So sánh tài liệu Word bên trong Ứng dụng Go

Aspose.Words Cloud SDK for Go cho phép các nhà phát triển phần mềm so sánh nhiều tài liệu xử lý Word và theo dõi những thay đổi được thực hiện đối với tài liệu đó trong ứng dụng Go. Thư viện đã bao gồm một công cụ thao tác tài liệu mạnh mẽ giúp các nhà phát triển phần mềm so sánh hai tài liệu Word và truy xuất danh sách các điểm khác biệt giữa hai tài liệu Word như văn bản đã xóa, văn bản đã thêm, thay đổi định dạng, v.v.

Cách so sánh tài liệu Word qua API Go

import (

"os"
"github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/dev/api/models")

config, _ := models.NewConfiguration("config.json")
wordsApi, ctx, _ := api.CreateWordsApi(config)
requestDocument, _ := os.Open("compareTestDoc1.doc")
requestCompareData := models.CompareData{
Author: ToStringPointer("author"),
ComparingWithDocument: ToStringPointer("TestCompareDocument2.doc"),
DateTime: ToTimePointer(CreateTime(2015, 10, 26, 0, 0, 0)),
}
requestComparingDocument, _ := os.Open("compareTestDoc2.doc")
compareRequestOptions := map[string]interface{}{"comparingDocument": requestComparingDocument,

"destFileName": "CompareDocumentOut.doc",}
compareRequest := &models.CompareDocumentOnlineRequest{
Document: requestDocument,
CompareData: &requestCompareData,
Optionals: compareRequestOptions,
}

_, _, _ = wordsApi.CompareDocumentOnline(ctx, compareRequest)

Quản lý đầu trang và chân trang thông qua API Go

Aspose.Words Cloud SDK for Go đã bao gồm một tính năng rất mạnh mẽ để thêm và quản lý đầu trang và chân trang bên trong tài liệu Word. Thư viện hỗ trợ một số tính năng quan trọng liên quan đến quản lý đầu trang và chân trang, chẳng hạn như thêm văn bản hoặc hình ảnh vào đầu trang và chân trang, Xóa đối tượng `HeaderFooter` khỏi tài liệu Word trực tuyến, lấy Đầu trang/Chân trang trong tài liệu Word trực tuyến, lấy Đầu trang/ Chân trang của một phần, nhận tất cả đầu trang/chân trang trong tài liệu Word và nhiều tính năng khác. Ví dụ sau đây minh họa cách chèn đầu trang và chân trang trong tài liệu Word.

Chèn HeaderFooter vào tài liệu Word thông qua API Go

import (

"os"
"github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/dev/api/models")

config, _ := models.NewConfiguration("config.json")
wordsApi, ctx, _ := api.CreateWordsApi(config)
requestDocument, _ := os.Open("Sample.doc")
insertRequestOptions := map[string]interface{}{}
insertRequest := &models.InsertHeaderFooterOnlineRequest{
Document: requestDocument,
SectionPath: ToStringPointer(""),
HeaderFooterType: ToStringPointer("FooterEven"),
Optionals: insertRequestOptions,
}

_, _, _ = wordsApi.InsertHeaderFooterOnline(ctx, insertRequest)
 Tiếng Việt