.NET API cho tài liệu chế biến từ

Mở thư viện để tạo ra, Edit, tìm kiếm hay Merge và quản lý Headers/Footers trong Microsoft Hồ sơ từ.

Lời nói là một nguồn mở quyền lực độc lập. Thư viện ET cho lập trình viên máy tính khả năng phát triển các ứng dụng riêng để quản lý tài liệu từ. Nó bao gồm sự hỗ trợ hoàn toàn để tạo ra, tải, sửa đổi, và cứu các tài liệu từ Microsoft trong khung .NET mà không yêu cầu các hội đồng nội bộ Microsoft.

Thư viện từ rất dễ xử lý và có thể được tích hợp vào WinForms, WP, và SP. ET. Đã bao gồm hỗ trợ đầy đủ cho các tính năng quan trọng mở ra và đọc tài liệu từ hiện tại, thêm các tiêu đề và chân vị trí vào DOCX, đưa tin vào DOCX tài liệu, dán dấu nước đến DOCX trang, thêm tin nhắn vào DOCX tài liệu, bàn giao, xử lý tài liệu từ hợp nhất, làm việc với các tài liệu được bảo vệ mật khẩu, chèn vào các tài liệu từ, gửi một bình luận cho DOCX tài liệu và nhiều hơn nữa.

Previous Next

Bắt đầu bằng Word

Trước hết, anh cần phải lắp đặt. Khung ET 4.0 và Visual Studio 2010 hoặc sau đó, để dùng từ thông minh. 

Cách được đề nghị sử dụng GitHub

Cài đặt Thư viện từ GitHub

 https://github.com/iditectweb/word.git

.NET API để tạo ra và sửa lại tài liệu từ

Thư viện Word cho biết. Lập trình viên năng lượng để tạo ra cũng như sửa đổi tài liệu từ bên trong. Ứng dụng ET. Một khi tài liệu mới được tạo ra các nhà phát triển có thể chèn bảng, hình ảnh, và nhắn tin với một vài dòng mã. Cũng có thể chèn một tài liệu vào các tài liệu khác hoặc chèn nội dung từ các tài liệu khác một cách dễ dàng.

Tạo tập tin từ mới sử dụng .NET API

WordDocument document = new WordDocument();
Paragraph para = document.Sections.AddSection().Blocks.AddParagraph();
//add content below

Tìm kiếm và thay đổi tin nhắn trong tập tin từ sử dụng C#

Tìm kiếm đóng một vai trò lớn trong mỗi chương trình ứng dụng và cho người dùng tìm thấy nhanh hơn. Thư viện từ nguồn mở cho phép lập trình viên máy tính tìm kiếm và phát hiện tin mục tiêu trong tài liệu Microsoft Word, và làm rõ thông tin kết quả trong Docx tập tin có thể dễ dàng. Anh có thể điều chỉnh định dạng nổi bật như màu sắc, định dạng chữ, nội tuyến, táo bạo. Cũng có thể tìm kiếm và thay thế văn bản từ.

Làm thế nào để tìm kiếm và viết tắt trong Docx tài liệu C?

WordFile wordFile = new WordFile();
WordDocument document = wordFile.Import(File.ReadAllBytes("Sample.docx"));
WordDocumentBuilder builder = new WordDocumentBuilder(document);
//Apply new highlight style 
Action action = new Action((state) =>
{
    state.HighlightColor = Colors.Yellow;
});
//Highlight all the "Page" text in the document
builder.ReplaceStyling("Page", true, true, action);
File.WriteAllBytes("HighlightText.docx", wordFile.Export(document));

Thêm đội trưởng và Footer vào tập tin từ C# API

Thư viện từ nguồn mở cho phép lập trình viên phần mềm bổ sung các tiêu đề và bước vào tài liệu của Microsoft Word chỉ với vài dòng mã. Thư viện hỗ trợ rất nhiều cách để chèn các tiêu đề và chân như thêm các trang tin nhắn đơn giản, chèn vào các trang thậm chí, thêm tin nhắn và hình ảnh, thêm tiêu đề vào các phần, và vân vân.

Thêm đội trưởng và Footer vào tài liệu từ C# API

WordFile wordFile = new WordFile();
WordDocument document = wordFile.Import(File.ReadAllBytes("Sample.docx"));
//Add header at the left
Header header = document.Sections[0].Headers.Add();
Paragraph paragraphHeader = header.Blocks.AddParagraph();
paragraphHeader.TextAlignment = Styles.Alignment.Left;
paragraphHeader.Inlines.AddText("simple header");
//Add footer at the right
Footer footer = document.Sections[0].Footers.Add();
Paragraph paragraphFooter = footer.Blocks.AddParagraph();
paragraphFooter.TextAlignment = Styles.Alignment.Right;
paragraphFooter.Inlines.AddText("simple footer");
File.WriteAllBytes("SimpleHeaderFooter.docx", wordFile.Export(document));

Thêm tin nhắn vào tài liệu từ C# API

Thư viện từ dễ sử dụng đã cung cấp một tính năng hữu ích để đưa tin vào M Word Docx tài liệu chỉ với một vài dòng mã. Nó cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh kích thước văn bản, phong cách phông chữ, trọng lượng phông chữ, và màu văn bản. Anh cũng có thể kiểm soát được phong cách của đoạn của anh bằng cách thiết lập sự liên kết văn bản, chiều cao, vết lõm đầu tiên, biên giới và nhiều hơn nữa.

Thêm tin nhắn vào tài liệu từ C# API

WordDocument document = new WordDocument();
WordDocumentBuilder builder = new WordDocumentBuilder(document);
//Set global style for text and paragraph
builder.CharacterState.FontFamily = new ThemableFontFamily("Arial");
builder.CharacterState.FontSize = 16;
builder.ParagraphState.LineSpacing = 1.2;
builder.ParagraphState.FirstLineIndent = 40;
//Insert text using builder directly
builder.InsertText("Nomal text. ");
//Insert one line with text, it will add line break automatically
builder.InsertLine("Nomal line with auto line break. ");
//So the text below will be added in a second paragraph
builder.InsertText("Nomal text. ");
//Insert text using TextInline object
TextInline textInline = new TextInline(document);
textInline.Text = "This text content is using TextInline object. ";
textInline.FontSize = 20;
builder.InsertInline(textInline);
 Tiếng Việt